Pedagogiskt stöd

Även om det övergripande ansvaret för utbildningen ligger hos medlemsstaternas utbildningsinstitutioner kan parlamentets tolktjänster inleda praktiskt samarbete med universitet och erbjuda pedagogiskt stöd, främja kunskapsöverföring och hjälpa till att överbrygga klyftan mellan akademisk utbildning och de krav som i verkliga livet ställs på konferenstolkar i internationella organisationer.

Fördelarna med detta samarbete är två: de nyutexaminerade studenterna har större möjlighet att få anställning efter studierna, och parlamentets tolktjänster kan räkna med mycket begåvade studenter som uppfyller deras rekryteringsbehov och kan således upprätthålla flerspråkigheten.

De olika typerna av pedagogiskt stöd som erbjuds omfattar följande:

Virtuella fortbildningskurser

De virtuella lektionerna är videokonferenser där erfarna tolkar från både Europaparlamentet och Europeiska kommissionen observerar och bedömer tolkstudenternas arbete. Detta gör att studenterna kan öva sig i att tolka framföranden liknande dem som krävs vid EU-ackrediteringsproven och få kommentarer och råd direkt från EU-institutionernas erfarna tolkar.

Det finns två typer av virtuella lektioner:

  • Multilaterala virtuella lektioner är videokonferenser eller webbströmmade lektioner som organiseras av Europaparlamentet i samarbete med upp till tre universitet. Deltagarnas prestationer bedöms i Bryssel av anställda tolkar från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och andra internationella organisationer.
  • Bilaterala virtuella lektioner är videokonferenser med ett universitet i taget där studenterna bedöms av parlamentsanställda tolkar, som också ger expertråd. En observatör från kommissionen är vanligtvis med.

Universitetet måste ha ett videokonferenssystem för att kunna delta i denna undervisningstyp.

Virtuella lektioner kräver detaljerad planering och ett nära samarbete med deltagande EU-institutioner och universitet. De studenter som deltar väljs utefter potential och språkkombination.

Parlamentsanställda tolkars deltagande vid slutexamen

Seminarieprogram

Seminarier för kursansvariga och lärare

Passerelle-programmet

Följ Europaparlaments tolkar på:

Virtuella lektioner