skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Enerģētikas Savienība: jāintegrē tirgi un jāsadarbojas iepirkumā, saka EP deputāti

15/12/2015

ES Enerģētikas savienībai ir jānodrošina iedzīvotāji ar drošu, ilgtspējīgu un cenu ziņā pieejamu enerģiju, saka EP deputāti otrdien pieņemtajā rezolūcijā.  Lai to panāktu, ES dalībvalstīm ir jāsadarbojas, lai ierobežotu atkarību no ārējās enerģijas piegādes, integrējot enerģijas iekšējo tirgu, ierobežojot pieprasījumu un vairāk paļaujoties uz atjaunojamiem energoresursiem  

Rezolūciju EP pieņēma ar 403 balsīm par, 177 pret un 117 atturoties.

"Parlaments ar šodienas balsojumu apliecina, ka kopīgajam enerģijas tirgum ir jābūt enerģētikas savienības stūrakmenim," teica ziņotājs Evžen Tosenovsky (ECR, Čehija). "Tomēr tirgus noteikumi ir jāpapildina ar solidaritātes mehānismiem, dalībvalstīm slēdzot darījumus ar dominējošiem enerģijas piegādātājiem".

Dažādojiet piegādi, iepērciet kopā

Dalībvalstīm un Komisijai vairāk jācenšas, lai nodrošinātu ilgtspējīgākas un konkurētspējīgākas importētās enerģijas cenas, dažādojot piegādi (energoavotus, piegādātājus un maršrutus), saka EP deputāti. Viņi uzsver, ka "visiem ES infrastruktūras projektiem jāatbilst ES tiesību aktiem klimata un enerģētikas jomā un ilgtermiņa mērķiem un prioritātēm, ieskaitot energopiegādes drošību."

Viņi arī prasa dalībvalstīm kopīgi vest sarunas un ievērot vienotu nostāju sarunās ar trešajām valstīm par enerģijas piegādes līgumiem, un dot šajās sarunās vairāk ietekmes arī Eiropas Komisijai.

Efektīvāka izmantošana

EP deputāti aicina pārskatīt pašreizējos energoefektivitātes noteikumus, un norāda, ka 61% no ES importētās gāzes tiek izmantota ēkās, galvenokārt to apsildīšanai.

Atjaunojamā enerģija ne vien samazinātu atkarību no importa, bet arī būtiski palīdzētu uzlabot gaisa kvalitāti, radīt jaunas darbavietas un izaugsmi, norāda EP deputāti.

 

Papildu informācija:

·         Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (noklikšķiniet uz 15.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

·         Debašu videoieraksts (noklikšķiniet uz 14.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

·         EbS+ (14.12.2015)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=14/12/2015

·         Ziņojums par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0341%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fLV

·         Procedūras fails „Enerģētikas savienība”

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2113(INI)&l=en

·         Eiropas Parlaments mudina dalībvalstis savienot elektrotīklus

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20151211IPR07168/Electricity-MEPs-urge-all-EU-countries-to-interconnect-their-national-grids

·         EP brīfings: Enerģētikas savienība – reģionālā un lokālā dimensija (2015.g.oktobris)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568356/EPRS_BRI(2015)568356_EN.pdf

·         Debates: enerģētikas savienība  - sabalancēta un ambicioza (14.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151214IPR07370/Debate-Energy-Union-Balanced-and-ambitious-draft-reports-on-the-table

·         Enerģētikas savienība: ieguldījumi atjaunojamos energoresursos, efektivitātē un drošā nākotnē

http://www.europarltv.europa.eu/lv/player.aspx?pid=8d82b1d5-e83b-4e38-9e2a-a56800a24b5b

·         Gāzes piegāžu diversificēšana, lai veicinātu enerģētisko neatkarību (video garā versija):

http://www.europarltv.europa.eu/lv/player.aspx?pid=19f3cc07-84f5-4890-ba54-a55300aae44e

·         Gāzes piegāžu diversificēšana, lai veicinātu enerģētisko neatkarību (video saīsināta versija):

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=7a709411-dfb4-4db9-ab0f-a55300aae84c

·         Vairāk materiālu par Enerģētikas savienību:

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/top-stories/20150316TST34725/Ener%C4%A3%C4%93tikas-savien%C4%ABba

 

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu