skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES valstīm jāpastiprina cīņa ar bērnu seksuālu izmantošanu

14/12/2017

ĪSUMĀ:

  • Dzēst vai bloķēt pieeju nelikumīgam saturam;
  • Vērsties pret jauna veida noziegumiem tiešsaistē: “atriebības pornogrāfiju” un seksuālu izspiešanu;
  • Stiprināt tiesībsargājošo iestāžu sadarbību, lai aizsargātu bērnus – migrantus

ES dalībvalstīm jāstiprina sadarbība un ciešāk jāsadarbojas ar Eiropolu un IT nozari, lai apkarotu bērnu seksuālu izmantošanu, norāda EP deputāti.

Deputāti ceturtdien apstiprināja nenormatīvu rezolūciju, kurā izvērtēts, cik sekmīgi īstenota 2011. gadā pieņemtā ES direktīva par bērnu seksuālās izmantošanas apkarošanu. Deputātes Anna Maria Corazza Bildt (EPP, Zviedrija) izstrādātā rezolūcija tika apstiprināta ar 597 balsīm pret 6, 20 deputātiem atturoties.

Ātri liegt pieeju nelikumīgam saturam

Tīmekļa vietnes, kurās redzama seksuāla vardarbība pret bērniem, būtu ātri dzēšamas. Gadījumos, kad tas nav iespējams, valstīm būtu jāliedz piekļuve šādām vietnēm no savas teritorijas, norāda deputāti.

Varas iestādēm būtu jāstiprina sadarbība ar IT nozari, Interpolu un trešajām valstīm, lai paātrinātu informācijas apmaiņu un vietņu slēgšanas procesu. Deputāti rosina veidot “melno sarakstu”, kurā iekļaujamas tīmekļa vietnēs, kurās pieejami ar seksuālu vardarbību pret bērniem saistīti materiāli. Ar šo informāciju būtu jādalās dalībvalstīm, Eiropolam un Interpolam, informējot arī interneta pakalpojumu sniedzējus.

Pienācīgs finansējums un cilvēkresursi, pārrobežu informācijas apmaiņa un uzlabota izmeklēšana digitālajā vidē ir priekšnosacījumi, lai pasargātu bērnus no seksuālas izmantošanas un vardarbības, teikts rezolūcijā.

Apkarot draudus tiešraidē

Deputāti ir noraizējušies par draudiem, kam bērni pakļauti tiešsaistē, tāpēc aicina izstrādāt efektīvākus mehānismus cīņai ar tādiem noziegumiem kā “atriebības pornogrāfija” un seksuāla izspiešana. Tām dalībvalstīm, kas to vēl nav izdarījušas, būtu jānosaka kriminālatbildība ne vien par iedraudzināšanu tiešsaistē, bet arī bērnu kibervajāšanu un vilināšanu tiešsaistē.

Aizsargāt migrantu bērnus

Deputāti norāda, ka bērni – migranti ir īpaši neaizsargāti pret vardarbību, tirdzniecību un seksuālu izmantošanu. Tāpēc viņi aicina dalībvalstis nostiprināt policijas un tiesu iestāžu sadarbību, kā arī prasa nodrošināt ātru informācijas apmaiņu starp iestādēm, lai atrastu pazudušos bērnus.

Informācijas apmaiņa par noziedzniekiem

Rezolūcija aicina dalībvalstis ieviest obligātas to cilvēku sodāmības pārbaudes, kas piesakās veikt ar bērniem saistītu brīvprātīgo darbu. Tāpat deputāti mudina “regulāri apmainīties ar informāciju par personām, kuras apdraud bērnus”. Tā deputāti vēlas novērst seksuālu varmāku iespējas nepamanītiem pārcelties uz citu dalībvalstu.

Atbalsts upuriem

Deputāti norāda, ka vairumā gadījumu par seksuālu vardarbību pret bērniem netiek ziņots policijai, un aicina valstis izveidot vai stiprināt bērnu palīdzības dienestus. Tiem jāievēro konfidencialitāte un jābūt pieejamiem visu diennakti un bez maksas. Tāpat valstīm būtu jānodrošina iespēja saņemt juridisku atbalstu un psiholoģisku palīdzību.

Citāts

EP ziņotāja Anna Maria Corazza Bildt (EPP, Zviedrija) sacīja: “Dalībvalstīm jādara vairāk un jārīkojas ātrāk, lai nepieļautu seksuālu vardarbību pret bērniem ne tiešsaistē, ne “bezsaistē”. Uzmanības centrā būtu jābūt nelikumīga satura dzēšana vai pieejas bloķēšanai. Mēs mudinām arī interneta nozari uzņemties daļu atbildības un īstenot inovatīvus risinājumus bērnu aizsardzībai.”

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (14.12.2017)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

Plenārsēdes debašu videoieraksts (13.12.2017)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/

Preses konferences ar Anna Maria Corazza Bildt videoieraksts (13.12.2017)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/other-events/video?event=20171213-1030-SPECIAL-UNKN

EP Izpētes dienests: Combating sexual abuse of children, Directive 2011/93/EU, European Implementation Assessment (2017. gada aprīlis, angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/EPRS_STU%282017%29598614_EN.pdf

EP rezolūcija par bērnu seksuālu izmantošanu internetā (2017. gada aprīlis)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0070+0+DOC+XML+V0//LV

Bezmaksas audiovizuālie materiāli

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu