skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments: visām dalībvalstīm nekavējoties jāratificē Stambulas konvencija

28/11/2019

Pirmais starptautiskais juridiski saistošais instruments, lai novērstu ar dzimumu saistītu vardarbību

Vardarbība pret sievietēm jāiekļauj ES atzīto noziegumu katalogā

Katra trešā sieviete ES ir piedzīvojusi fizisku un / vai seksuālu vardarbību

EP deputāti prasa visām dalībvalstīm pievienoties Stambulas konvencijai un nekavējoties to ratificēt, lai apturētu vardarbību pret sievietēm.

Nesaistošajā rezolūcijā, ko EP deputāti pieņēma ar 500 balsīm par, 91 pret un 50 atturoties, Parlaments aicina Padomi nekavējoties pabeigt Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas ratifikācijas procesu. EP mudina septiņas dalībvalstis, kas to ir parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas - Bulgāriju, Čehiju, Ungāriju, Lietuvu, Latviju, Slovākiju un Lielbritāniju - to nekavējoties ratificēt.

EP deputāti nosoda pret konvenciju vērstos uzbrukumus un kampaņas, dažās dalībvalstīs apzināti to kļūdaini interpretējot un iepazīstinot sabiedrību ar nepatiesiem apgalvojumiem par tās saturu.

EP deputāti pieprasa, lai Komisija nākamajā Eiropas Dzimumu līdztiesības stratēģijā kā prioritāti iekļautu ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu.

Viņi aicina Komisiju iesniegt tiesību aktu par visu veidu ar dzimumu saistītas vardarbības, tostarp uzmākšanās tiešsaistē un kibervardarbības, novēršanu un apkarošanu.

Viņi arī prasa vardarbību pret sievietēm iekļaut ES atzīto noziegumu katalogā.

Visām dalībvalstīm būtu jānodrošina konvencijas pienācīga īstenošana un izpilde, piešķirot atbilstošu finansējumu un cilvēkresursus. Īpaši svarīgi ir nodrošināt atbilstošu apmācību visiem profesionāļiem, kas strādā ar vardarbības upuriem (ārsti, policisti u.c.).

EP deputāti arī atkārto savu prasību nākamajā Daudzgadu finanšu shēmā piešķirt EUR 193,6 miljonus ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai un apkarošanai.

Papildinformācija

Stambulas konvenciju Eiropas Padome pieņēma 2011. gadā, tā stājās spēkā 2014. gadā, un ES to parakstīja 2017. gada jūnijā. Tas ir pirmais šāda veida starptautisks dokuments - valstīm, kas to ratificē, jāievēro visaptveroši juridiski saistoši standarti, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ, aizsargātu upurus un sodītu vainīgos.

Lai arī ES parakstīja konvenciju 2017. gada 13. jūnijā, to joprojām nav ratificējušas septiņas dalībvalstis: Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva, Latvija, Slovākija un Lielbritānija.

Saskaņā ar ES Pamattiesību aģentūras 2014. gada aptauju, katra trešā sieviete ES no 15 gadu vecuma ir piedzīvojusi fizisku un / vai seksuālu vardarbību. Turklāt 55% sieviešu ir saskārušās ar vienu vai vairākām seksuālās uzmākšanās formām (11% piedzīvojušas kiberuzmākšanos). Katra divdesmitā ir tikusi izvarota.

 

Papildu informācija

 

Pieņemtais teksts (28.11.2019)

Debašu videoieraksts (25.11.2019)

EP 2017. gada 12. septembra rezolūcija par ES pievienošanos Stambulas Konvencijai

EP domnīca: Violence against women in the EU: state of play (02.09.2019)

EP izpētes dienesta sagatavota papildinformācija par Stambulas konvenciju (2019. gada novembris)

EP Multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audio materiāli

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu