skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti nobažījušies par budžetu, klimata pārmaiņām un “Brexit”

10/10/2019

EP deputāti prasa ES līderiem steidzami rīkoties, lai glābtu finansējumu ES programmām, novērstu klimata pārmaiņas un nepieļautu Brexit bez vienošanās.

Nākamnedēļ Briselē paredzēta ES valstu un valdību līderu jeb Eiropadomes sanāksme.

EP deputāti oktobra minisesijas atklāšanā Briselē ES vadītājiem pieprasīja nodrošināt, lai nepārtrūktu finansējuma plūsma ES atbalstītajām programmām, ja neizdosies laikā vienoties par ES nākamo daudzgadu budžetu.

Viņi arī aicināja steidzami pieņemt lēmumus par klimata pārmaiņu novēršanu, lai varētu laikus īstenot Parīzes klimata nolīguma mērķus.

Attiecībā uz Brexit lielākā daļa EP runātāju nosodīja pašreizējo savstarpējo “rādīšanu ar pirkstiem”, kas norisinās starp ES un Lielbritānijas valdībām, Lielbritānijas valdības nostāju, kā arī pieprasīja novērst potenciāli postošās sekas, kas rastos, ja Brexit izstāšanās notiktu bez izstāšanās līguma.

Šos aicinājumus EP deputāti pauda klātesošajām Eiropas vadošajām amatpersonām - Somijas Eiropas lietu ministrei Titti Tupurainenai, kas pārstāvēja ES prezidenvalsti Somiju, Komisijas priekšsēdētājam Žanam-Klodam Junkeram un ES galvenajam Brexit sarunvedējam Mišelam Barnjē.

Atklāšanas uzrunas: Titti Tupurainena, Žans-Klods Junkers un Mišels Barnjē

EP deputātu runas - politisko grupu līderi.

Titti Tupurainenas noslēguma piezīmes ES padomes prezidentvalsts Somijas vārdā

Debates pilnā apjomā var noklausīties šeit.

Papildu informācija

Eiropadomes 17.-18. oktobra samita darba kārtības projekts

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11928-2019-INIT/en/pdf

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Brexit (18.09. 2019)

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20190912IPR60929/brexit-new-european-parliament-reaffirms-wholehearted-support-for-eu-position

Debašu videoieraksts

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/debates-video.html

2009. gada 2. aprīļa EP rezolūcija par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//LV

EP multimediju centrs - bezmaksas audiovizuālie materiāli

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-17-and-18-october-2019_13110_pk

 

Plašākai informācijai

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu