skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP pieņem nozaru atbalsta pasākumus Covid-19 krīzē: struktūrfondi, zivsaimniecība, bezpajumtnieki

18/04/2020
Ārkārtas elastība, lai novirzītu vēl neizmantotos ES struktūrfondus Covid-19 krīzes pasākumiem
Lielāks atbalsts zvejniekiem, akvakultūras un lauksaimniecības pārtikas ražotājiem
Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem turpinās atbalstīt tos, kam tas vajadzīgs

EP deputāti pieņēma papildu pasākumus vairāku nozaru atbalstam, lai ES finansējumu varētu ātrāk un ar lielāku elastību piešķirt cīņai pret Covid-19 pandēmijas sekām.

Piektdien ārkārtas plenārsēdē Eiropas Parlaments ar steidzamības procedūrām apstiprināja “Papildināto investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu”, ko Eiropas Komisija ierosināja 2. aprīlī.

Apstiprinātie priekšlikumi ir šādi:

Ārkārtas elastības pasākumi struktūrfondiem ļaus dalībvalstīm pārvietot līdzekļus starp trim galvenajiem kohēzijas fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu), kā arī starp dažādām reģionu kategorijām un fondu konkrētajām prioritātēm.

Izņēmuma kārtā būs iespējams ar 100% ES līdzekļiem finansēt kohēzijas politikas programmas, kas saistītas ar Covid-19 sekām. Tas attieksies uz pārskata gadu, kas sākas 2020. gada 1. jūlijā un beidzas 2021. gada 30. jūnijā. Pasākumi arī vienkāršo programmu apstiprināšanu, lai paātrinātu ieviešanu, padarītu finanšu instrumentus vieglāk izmantojamus un atvieglotu revīzijas prasības.

Jaunie noteikumi ļaus lauksaimniekiem saņemt aizdevumus vai garantijas ar izdevīgiem nosacījumiem, lai segtu darbības izmaksas līdz EUR 200 000. Tiks atbrīvots arī neizmantotais ar lauksaimniecību saistītais lauku attīstības finansējums, lai to novirzītu cīņai ar Covid-19.

Priekšlikums tika pieņemts ar 689 balsīm par, 6 pret un 1 atturoties.

Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecībā un akvakultūrā. Pasākumos ietilpst atbalsts zvejniekiem, kam uz laiku bijusi jāpārtrauc darbība, finansiāls atbalsts akvakultūras ražotājiem, ja ražošana tiek apturēta vai samazināta, atbalsts ražotāju organizācijām pagaidu uzglabāšanai, kā arī elastīgāka darbības atbalsta līdzekļu pārdale dalībvalstīs.

Pēc neoficiālas vienošanās ar Padomi EP deputāti arī apstiprināja virkni uzlabojumu, kas ļaus sniegt atbalstu jaunajiem zvejniekiem un zvejniekiem, kas zvejo bez laivām. Šie uzlabojumi arī pielāgo noteikumus attālākajiem reģioniem, kā arī nodrošina budžeta elastīgumu, lai palīdzētu valstīm, kuras ir iztērējušas visu piešķirto finansējumu. Grozīto priekšlikumu pieņēma ar 671 balsi par, 10 pret un 15 atturoties.

Pasākumi, lai varētu turpināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbu. Eiropas Parlaments apstiprināja Komisijas ierosinātās izmaiņas EAFVP darbībā, kas piedāvā iespēju īslaicīgi finansēt aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu 100% apmērā no ES budžeta 2020. – 2021. gadam, kā arī noteikt atvieglotas ziņošanas un revīzijas prasības Covid-19 pandēmijas laikā.

Pēc neoficiālas vienošanās ar Padomi EP deputāti pieņēma arī jaunu noteikumu, kas paredz sniegt pārtikas palīdzību un pamata materiālo palīdzību ar elektroniskiem vai papīra kuponiem, lai garantētu visu iesaistīto personu drošību un palīdzība varētu sasniegt visneaizsargātākās un atstumtākās sabiedrības grupas, jo īpaši bezpajumtniekus. Covid-19 pandēmija jo īpaši apdraud vistrūcīgākos, jo palīdzības sniegšanu uz vietas dažviet pārtraukuši dīkstāves un sociālās distancēšanās pasākumi. Grozīto priekšlikumu EP pieņēma ar 686 balsīm par, 7 pret un 3 atturoties.

Tālākie soļi

EP nostāja vēl jāapstiprina Padomei. Pieņemtie pasākumi stāsies spēkā, tiklīdz tos publicēs ES Oficiālajā Vēstnesī.

Papildu informācija

Konsolidētā versija un grozījumi ES fondu elastīgums
Konsolidētā versija un grozījumi - zivsaimniecības
Konsolidētā versija un grozījumi EAFVP
Izziņa: ES struktūrfondu piekļuves nodrošināšana Covid-19 krīzes mazināšanai
Eiropas Komisija: Jautājumi un atbildes par Papildināto investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu
 
Jānis KRASTIŅŠ
 
Preses sekretārs Latvijā
 
(+371) 26 542 369
 
janis.krastins@europarl.europa.eu