skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

No Latvijas ievēlēto EP deputātu pirmajā darba gadā paveiktais

13/08/2020

Eiropas Parlamenta (EP) birojs Latvijā sadarbība ar Latvijas deputātiem sagatavojis ikgadējo atskaiti par deputātu paveikto un padarītā devumu Latvijas iedzīvotājiem.

Pēc Eiropas vēlēšanām 2019. gada maijā jaunā sasaukuma deputāti - arī astoņi no Latvijas ievēlētie - uz pirmo sēdi sanāca pērn jūlijā. Deputātu pirmais darba gads ir bijis prognozētu un arī negaidītu pavērsienu pilns - 1. februārī ES atstāja Apvienotā Karaliste, un EP deputātu skaits saruka no 751 uz 705, bet Covid-19 pandēmijas dēļ februāra plenārsēde Strasbūrā izrādījusies pagaidām pēdējā, kura pilnā apmērā notikusi klātienē.

Neskatoties uz to, EP darbs nav apstājies, un deputāti pieņēmuši virkni lēmumu Covid-19 radītās krīzes seku mazināšanai, kā arī turpinājuši darbu pie nozaru likumdošanas.

Zemāk apkopota Latvijas deputātu sniegtā informācija par būtiskāko veikumu, darbojoties komitejās, delegācijās, politiskajās grupās utml.

Uzziņa

  • Eiropas Parlaments un ES Padome (ES dalībvalstu ministri) kopīgi pieņem ES likumus - regulas un direktīvas - daudzās jomās. Šie likumi pēc tam ir pamats daudziem ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES lēmumiem.
  • Lai arī Eiropas Komisija ir vienīgā Eiropas likumu iniciatore, Eiropas Parlaments var norādīt, kādi tiesību akti būtu vēlami, un prasīt EK, lai tā sagatavo likumdošanas priekšlikumus.
  • Ziņotājs ir EP deputāts, kurš no atbildīgās EP komitejas iecelts par galveno regulas, direktīvas vai EP rezolūcijas virzībai caur ES likumdošanas gaiteņiem.
  • Atzinums - par katru likumprojektu ir vajadzīgs atzinums no citām ar konkrēto tēmu saistītajām EP komitejām.
  • Ēnu ziņotājs un ēnu atzinuma sagatavotājs. “Ēna” - EP deputāts, kurš pārstāv savas politiskās grupas intereses EP komitejā un seko līdzi likumprojekta virzībai vai atzinuma sagatavošanai, komunicē ar atbildīgo deputātu, mēģina rast kompromisu un panākt savai politiskajai grupai svarīgus labojumus. “Ēnošanas” mērķis - nodrošināt politisko līdzsvaru.

Andris Ameriks

(Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa/Gods kalpot Rīgai), Transporta un tūrisma komitejas (TRAN) priekšsēdētaja vietnieks, Lūgumrakstu komitejas (PETI) loceklis, aizstājējs Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas (ITRE) komitejā

Paveiktais

Ieguvums

Kā TRAN priekšsēdētāja vietnieks regulāri tikās ar Latvijas uzņēmēju organizācijām un starptautisku uzņēmumu pārstāvjiem

Latvijas uzņēmēju interešu pārstāvniecība, īstenojot Eiropas Zaļo kursu

PETI komitejā atbildēja par visiem lūgumrakstiem, kas skar transporta jomu

Lielāka Latvijas pilsoņu interešu un tiesību pārstāvniecība

Kā EP un Centrālāzijas valstu sadarbības delegācijas vadītāja vietnieks regulāri tikās ar šo valstu pārstāvjiem

Jaunu sadarbības partneru un tirgu izpēte Latvijas uzņēmējiem

Atbalstīja Eiropas Komisijai un EP adresētas likumdošanas iniciatīvas, piemēram, par preču kvalitātes atšķirību novēršanu

Vienādas kvalitātes preces visiem ES iedzīvotājiem

Tikās ar dažādu valstu autopārvadātājiem un kā līdzautors kopā ar deputātiem no citām grupām iesniedzu grozījumus Mobilitātes pakotnē – tie gan neguva nepieciešamā vairākuma atbalstu

 

Latvijas un Baltijas autopārvadātāju aizstāvība

 

 

Ivars Ijabs

(politiskā grupa Renew Europe/Attīstībai/Par!), Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas (ITRE) komitejas loceklis, aizstājējs Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības (IMCO) komitejā un Ekonomikas un monetārajā komitejā (ECON), darbosies arī īpašajā komitejā attiecībā uz vēža uzveikšanu (BECA)

Paveiktais

Ieguvums

Izstrādā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta darbības programmu nākošajai septiņgadei

Eiropas zinātnes politika, kas labāk atbalsta Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas apritē

Piedalās Eiropas Pētniecības politikas veidošanā un pietiekama budžeta nodrošināšanā

Pieejamāks finansējums un vairāk iespēju Latvijas zinātnes nozarei un līdz ar to vairāk iespēju radīt jaunus augstvērtīgus produktus un pakalpojumus Latvijā

Piedalās Parlamenta liberāli centriskās grupas Renew Europe vadībā un politikas nostādņu izstrādē

Latvijas interesēm atbilstošāka Eiropas ekonomiskā politika, kas ļauj pārvarēt Covid-19 pandēmijas radīto šoku ekonomikai

 

 

Sandra Kalniete

(Eiropas Tautas partijas grupa/”Jaunā Vienotība”), Ārlietu komitejas (AFET) locekle, aizstājēja Starptautiskās tirdzniecības (INTA) komitejā un Drošības un aizsardzības (SEDE) apakškomitejā, darbosies arī Īpašajā komitejā attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju (INGE)

Paveiktais

Ieguvums

Atkārtoti ievēlēta par Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidenti un darbojusies grupas politisko stratēģiju izstrādē

Latvijas interesēm atbilstoša ekonomikas atveseļošana pēckrīzes periodā

Atbalstījusi 5,8 miljardu eiro piešķiršanu Eiropas Savienības Austrumu un Dienvidu kaimiņvalstīm, lai palīdzētu tām pārvarēt Covid-19 nodarītos postījumus, kā arī atbalstījusi demokrātiskas pārmaiņas Austrumu partnerības valstīs

Lielāka stabilitāte ES kaimiņvalstīs un līdz ar to drošāka Latvija un visa ES

Panākusi, ka EP notiek debates par Otrā pasaules kara atceri un pret vēstures sagrozīšanu, atbalstījusi īpašas EP komitejas izveidi par ārvalstu iejaukšanos ES demokrātiskajos procesos

Skaidrāka un Latvijas drošības interesēm atbilstošāka ES nostāja pret Krieviju, Ķīnu un citām valstīm, kurās valda autoritāri režīmi

 

Dace Melbārde

(Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"), Kultūras un izglītības komitejas (CULT) priekšsēdētāja vietniece, aizstājēja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā (ENVI), darbosies kā aizstājēja arī Īpašajā komitejā attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju (INGE)

 

Paveiktais

Ieguvums

Covid-19 krīzē panāca mediju atbalsta jautājuma iekļaušanu CULT un EP prioritātēs. Piedalījās deputātu Mediju atbalsta grupas izveidē

Mediju nozarei paredzēts papildu finansējums nākamajā ES daudzgadu budžetā un Atveseļošanās instrumenta finansējumu iespējams ieguldīt mediju nozares atbalstā, tostarp, digitalizācijā un inovācijās

Sagatavoja ziņojumu 2018.gadā veiksmīgi īstenotā Eiropas Kultūras matojuma gada turpinājumam, uzsverot mantojuma būtisko vērtību piederības sajūtas stiprināšanā un tā devumu ekonomikai

 

Iespēja investēt ES finansējumu kultūras mantojumā, kultūras izglītības un prasmju pilnveidošanā

 

Strādāja pie Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta ietvara nākamajam budžeta periodam - tajā paredzēts nodrošināt investīcijas kultūras un radošajām nozarēm

CULT atzinumā par institūtu iekļauti Latvijai labvēlīgi nosacījumi finansējuma sadalē - ģeogrāfisks balanss starp tā dēvētajām vecajām un jaunajām ES valstīm

Bija viena no rezolūcijas par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei sagatavotājām - tajā nosodīts Molotova-Ribentropa pakts un uzsvērta Baltijas ceļa nozīme

ES stiprina cīņu pret dezinformāciju un īpaši Krievijas īstenoto informatīvo karu - vēršanās pret to ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm

 

Iestājās par nepieciešamību veicināt medijpratību un citas 21.gadsimta prasmes visos izglītības līmeņos un visās sabiedrības grupās

Iespēja arī Latvijā piesaistīt ES atbalstu projektiem visos izglītības līmeņos un formās, tostarp mūžizglītībā

 

Nils Ušakovs

(Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa/"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija), Budžeta komitejas (BUDG) loceklis, aizvietotājs Ārlietu komitejā (AFET)

Paveiktais

Ieguvums

Kā BUDG loceklis piedalījās EP sarunās ar ES Padomi par 2020. gada ES budžetu, panākot papildu finansējumu “Erasmus+” un citām programmām

Iespējas iegūt papildu finansējumu Latvijas uzņēmumiem, pētniecības iestādēm un studentiem

Iestājās par palielinātu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) programmas finansējumu 2020. gada budžetā.

Augstāka energoapgādes drošība un energoefektivitāte Latvijā

Atbalstīja vienkāršotu ES Solidaritātes fonda pieteikumu procedūru, kas palielinātu avansa maksājumus un paātrinātu līdzekļu izmaksu

Iespēja ātrāk saņemt līdzekļus no fonda dabas katastrofu gadījumos - šo iespēju izmantojusi arī Latvija

Kā S&D grupas ēnu ziņotājs par ēku politiku apņēmās panākt ātrāku “Eiropas pieredzes” centra izveidi Rīgā

Viens no pirmajiem centriem Eiropā, kas ļautu interaktīvi iepazīt Eiropas Parlamenta darbu

Strādājot pie ES budžeta 2020. gadam, atbalstīja Rīgā izvietotās Eiropas aģentūras BEREC finansējuma un darbinieku skaita saglabāšanu pašreizējā līmenī

BEREC varēs turpināt darbu, nesamazinot izmaksas un tā saglabājot arī Latvijas darbinieku darba vietas.

 

Inese Vaidere

(Eiropas Tautas partijas grupa/”Jaunā Vienotība”), Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) locekle, aizstājēja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā (ENVI)

Paveiktais

Ieguvums

Izstrādāti un apstiprināti noteikumi jaunai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas sistēmai ES mazajiem uzņēmējiem

Uzņēmēji iegūs no zemākām ar PVN saistītām grāmatvedības izmaksām un atvieglotām administratīvām prasībām, kas veicinās ekonomikas izaugsmi un darbavietu radīšanu Latvijā

Iesniegts pilotprojekts jeb ierosinājums piešķirt līdzekļus no ES budžeta iepakojuma samazināšanai pirkumiem internetā

 

Mazāk vienreizlietojamā iepakojuma palīdzēs novērst piesārņojumu un labāk aizsargāt Latvijas vidi

 

Iesniegts pilotprojekts, jeb ierosinājums piešķirt līdzekļus no ES budžeta, lai samazinātu vēl lietojamas pārtikas nonākšanu atkritumos

 

Samazinot pārtikas izmešanu, varēsim vienlaicīgi uzlabot vides aizsardzību, ietaupīt un palīdzēt trūcīgajiem

 

Iesniegti priekšlikumi, lai pacientiem padarītu pieejamākus ārstēšanas pakalpojumus citās valstīs, ja tie nav pieejami uz vietas, kā arī samazinātu cenas zālēm

 

Labāka veselības aprūpe, iespējas ārstēties ārvalstīs un medikamentu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem

Pieprasīts steidzams paskaidrojums no Eiropas Komisijas par aviosabiedrību pretlikumīgo rīcību krīzē, pasažieriem par atceltiem lidojumiem kompensācijas vietā liekot izvēlēties vaučerus

Aviopasažieriem ir garantētas tiesības saņemt skaidras naudas atmaksu par atceltiem lidojumiem un vaučerus pasažieri var izvēlēties kā alternatīvu

 

Roberts Zīle

(Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"), Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) un Transporta un tūrisma komitejas (TRAN) loceklis, aizstājējs Budžeta komitejā (BUDG), darbosies arī Nodokļu jautājumu apakškomitejā (FISC)

Paveiktais

Ieguvums

Pārstāv savu frakciju ES daudzgadu budžeta veidošanas kontaktgrupā EP priekšsēdētāja vadībā

Daudzgadu budžetā lauksamniecības, kohēzijas, Rail Baltica projekta jautājumos tiek uzturētas Latvijas un Baltijas valstu intereses

Kā vienīgais Baltijas valstu deputāts regulāri piedalās EP priekšsēdētāju konferencē, kas nosaka EP darba kārtību

Labāka Latvijas interešu pārstāvība EP vadības sapulcēs

Kļuvis par jaunizveidotās Nodokļu jautājumu apakškomitejas pilntiesīgu locekli, tādejādi strādās kā pilntiesīgs pārstāvis trīs komitejās un vienā komitejā kā aizstājējs

 

Plašāka Latvijas pārstāvniecība EP komitejās

Kā ECON loceklis izraudzīts par ēnu ziņotāju ES Taisnīgas pārkārtošanās fonda viedokļa ziņojuma izstrādes komandā; jaunajā sasaukumā paguvis vadīt vairākus transporta komitejas ziņojumus

Veiksmīgi aizstāvēta Latvijas enerģētiskā drošība ES Taisnīgas pārkārtošanās plānā, iekļaujot tās investīciju tvērumu komiteju nostājās

 

Turpinājis aizstāvēt Rail Baltica dzelzceļa projekta īstenošanu, sasaucot un vadot regulāras  projekta atbalsta neformālās sēdes

Sniegts spēcīgs politisks signāls Rail Baltica efektīvas virzības atbalstam un papildus finansējuma nodrošinājumam

 

Tatjana Ždanoka

(Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa/ Latvijas Krievu savienība), Lūgumrakstu komitejas (PETI) priekšsēdētāja vietniece, aizstājēja Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā (EMPL) un Zivsaimniecības komitejā (PECH)

Paveiktais

Ieguvums

Strādājusi pie direktīvas par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

Direktīva paredz atbalsta mehānismus cilvēkiem, kuri krīzes laikā palikuši bez darba

Kā EMPL komitejas locekle strādājusi pie līguma par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES

No EP Puses līguma tekstā iekļauti punkti par Lielbritānijā dzīvojošo ES pilsoņu - arī Latvijas - tiesību aizsardzību

 

Plašākai informācijai

 

Jānis Krastiņš

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu