skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Mākslīgais intelekts: deputāti vēlas nodrošināt taisnīgu un drošu izmantošanu

12/02/2020

ES drošuma un atbildības normatīvi neietver mākslīgā intelekta tehnoloģijas

Jālieto objektīvi algoritmi un pārskatīšanas struktūras

Galīgā kontrole pār lēmumiem jāatstāj cilvēku ziņā

Trešdien apstiprinātajā rezolūcijā Parlaments prasa stingru tiesību kopumu, kas aizsargātu patērētājus no riskiem, ko rada mākslīgais intelekts un automatizēta lēmumu pieņemšana.

Rezolūcija aplūko vairākas jaunas, īpaši ar patērētāju aizsardzību saistītas problēmas, kas saistītas ar mākslīgā intelekta (MI) un automatizētas lēmumu pieņemšanas tehnoloģiju straujo attīstību.

Parlaments atzinīgi vērtē automatizētās lēmumu pieņemšanas iespējas sniegt patērētājiem jaunus, uzlabotus pakalpojumus, piemēram, virtuālā asistenta vai “čatbotu” iespējas, tomēr uzskata, ka patērētājiem, mijiedarbojoties ar automatizēto lēmumu pieņemšanas sistēmu, “vajadzētu būt pienācīgi informētiem par tās darbību” un kā “vajadzības gadījumā sazināties ar cilvēku, kuram ir lēmumu pieņemšanas pilnvaras”, kā arī par to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt un labot.

Viņi norāda, ka šajās sistēmās vajadzētu izmantot tikai augstas kvalitātes un objektīvas datu kopas un “izskaidrojamus un objektīvus algoritmus”. EP prasa izveidot pārskatīšanas struktūras, lai novērstu iespējamās kļūdas automatizētos lēmumos. Arī patērētājiem vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai cilvēks pārskata vai maina automatizēti pieņemtus lēmumus.

“Cilvēkiem vienmēr jābūt pēdējiem atbildīgajiem par lēmumiem, kas tiek pieņemti saistībā ar profesionālajiem pakalpojumiem, piemēram, medicīnas, juridiskajās un grāmatvedības profesijās un banku nozarē, un jābūt spējīgiem atcelt šādus lēmumus”, uzsver deputāti.

Drošuma un atbildības noteikumi jāpielāgo mūsdienām

EP deputāti mudina Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai pielāgotu drošuma noteikumus (piemēram, ES direktīvas par mašīnu un rotaļlietu drošumu), un nodrošinātu, ka patērētāji ir informēti un aizsargāti pret kaitējumu, un ražotājiem ir skaidrība par saviem pienākumiem.

EP saka, ka ir jāpārskata Produktatbildības direktīva, kas pieņemta vairāk nekā pirms 30 gadiem, lai pielāgotu jēdzienus “ražojums”, “kaitējums” un “bojājums” un noteikumus, kas reglamentē pierādīšanas pienākumu.

Diferencētas cenas un diskriminācija

Saskaņā ar ES tiesību aktiem tirgotājiem ir jāinformē patērētāji, ja preču vai pakalpojumu cena tikusi personalizēta, izmantojot automatizētu lēmumu pieņemšanu un patērētāja uzvedības profilēšanu. EP deputāti mudina Komisiju cieši uzraudzīt šo noteikumu īstenošanu, lai nodrošinātu, ka automatizētos lēmumus neizmanto patērētāju diskriminēšanai viņu valstspiederības, dzīvesvietas vai pagaidu atrašanās vietas dēļ.

Nākamie soļi

Rezolūciju nosūtīs dalībvalstīm un Komisijai. Komisija paziņojusi, ka 2020. gada 19. februārī nāks klajā ar plāniem par vienotu Eiropas atbildi problēmām, kas saistītas ar MI.

Papildu informācija

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

 

Papildu informācija

 

Plenārsesijā pieņemtā rezolūcija būs pieejama šeit (12.02.2020)

Plenārsēdes debašu ieraksts (10.02.2020)

Video: Komitejas priekšsēdētājas Petras de Suteras (Zaļie/EFA, BE) paziņojums

EP izpētes dienests: algoritmiskās lēmumu pieņemšanas iespējas un uzdevumi

EP izpētes dienests: pārvaldības sistēma algoritmisko sistēmu atbildībai un pārredzamībai

EP izpētes dienests: pasaules tendenču apskats — algoritmu audits aizspriedumu novēršanai

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu