skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Sieviešu tiesības: EP deputāti aicina pretoties nelabvēlīgai attieksmei pret dzimumu līdztiesību

13/02/2020

EP deputāti rezolūcijā nosaka prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijai

Eiropas Savienībai ir jāpretojas visiem mēģinājumiem ierobežot sieviešu tiesības

Gatavojoties ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijai (UNCSW) Ņujorkā šā gada martā, Eiropas Parlaments ceturtdienas balsojumā izteica savas prioritātes.

Rezolūcijā, kas pieņemta ar 463 balsīm par, 108 pret un 50 atturoties, EP deputāti pauž nožēlu, ka daudzas problēmas, kas konstatētas pirms 25 gadiem pieņemtajā Pekinas deklarācijā un rīcības platformā, ir aktuālas vēl šodien.

Viņi aicina Padomi nodrošināt vienotu ES nostāju un pretoties nelabvēlīgai attieksmei pret dzimumu līdztiesību, kā arī nosodīt visus pasākumus, kas apdraud sieviešu tiesības.

Nosakot savas prioritātes martā gaidāmajai UNCSW sesijai martā, EP deputāti aicina veikt pasākumus, kas veicina sieviešu ekonomiskās un politiskās iespējas:

palielināt sieviešu iekļautību darba tirgū;

uzlabot atbalstu sieviešu uzņēmējdarbībai;

likvidēt dzimumnosacītas darba samaksas (16%) un pensiju (37%) atšķirības;

atbalstīt mājsaimniecības un aprūpes pienākumu vienlīdzīgu sadali starp sievietēm un vīriešiem;

veicināt izglītību meitenēm un motivēt sieviešu iesaistīšanos ar dabaszinātnēm, inženierzinātnēm, tehniskajām zinātnēm un matemātiku saistītās profesijās;

veicināt līdzsvarotu dzimumu pārstāvību visos lēmumu pieņemšanas līmeņos;

pārtraukt Eiropadomē bloķēt Direktīvu par sieviešu pārstāvību uzņēmumu vadībā.

Lai palielinātu sieviešu aizsardzību, Eiropas Savienībai vajadzētu

piešķirt atbilstošus finanšu līdzekļus un cilvēkresursus ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai un upuru aizsardzībai;

steidzami pabeigt Stambulas konvencijas ratificēšanu Eiropas Savienībā;

aizsargāt un veicināt to personu grupu tiesības, kuras saskaras ar dažādiem diskriminācijas veidiem, tostarp pievēršoties sievietēm ar invaliditāti, melnādainām sievietēm, migrantēm un LGBTIK* personām.

Darbojoties pasaulē, Eiropas Savienībai vajadzētu

veicināt un atbalstīt īpašas nodaļas par dzimumu līdztiesību iekļaušanu visos turpmākajos tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos ar trešām valstīm;

 

nosodīt ASV bloķējošos noteikumus, kas liedz starptautiskām organizācijām saņemt ASV finansējumu, ja tās piedāvā vai lobē abortus;

ievērojami atbalstīt finansējumu seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām;

rosināt plašāku sieviešu līdzdalību klimata pasākumu, miera uzturēšanas, miera veidošanas un mediācijas procesos.

Par Pekinas deklarāciju

Pekinas deklarāciju ANO pieņēma ceturtās pasaules konferences par sieviešu stāvokli noslēgumā 1995. gada 15. septembrī, lai izsludinātu vīriešu un sieviešu līdztiesības principu kopumu. Rīcības platforma aicināja veikt stratēģiskas darbības tādās jomās kā ekonomika, izglītība, veselība, cīņa pret vardarbību un lēmumu pieņemšana.

 

EP pasākumi drīzumā

Eiropas Parlamentā Briselē 4. martā notiks seminārs žurnālistiem, kas veltīts 25 gadiem kopš Pekinas deklarācijas pieņemšanas. Dienu vēlāk EP Sieviešu tiesību komiteja tiksies ar dalībvalstu parlamentu deputātiem, lai pārrunātu šos pašus jautājumus.

EP Sieviešu tiesību komitejas deputātu delegācija piedalīsies UNCSW64 konferencē Ņujorkā 16.-18. martā.

Papildu informācija

 

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (13.02.2020)

Debašu videoieraksts par prioritātēm UNCSW64 konferencei (12.02.2020)

Debašu videoieraksts par prioritātēm Dzimumu līdztiesības stratēģijai (12.02.2020)

EP Izpētes dienests — ceļā uz jaunu dzimumu līdztiesības stratēģiju (05.02.2020)

EP Izpētes dienests — vardarbība pret sievietēm Eiropas SAvienībā: stāvokļa novērtējums (22.11.2019)

Bezmaksas fotoattēli, video un audio materiāli

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu