skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES daudzgadu budžets ir jāuzlabo, lai Eiropas Parlaments to atbalstītu

23/07/2020
Labi īstermiņa atveseļošanās plāni, tomēr daudzgadu budžeta samazinājums nav pieļaujams
Atveseļošanās fondam vajadzīgs demokrātisks uzraudzības mehānisms
EP deputāti ir gatavi arī noraidīt daudzgadu budžetu, ja tas netiks uzlabots
Vajadzīgs konkrēts mehānisms, kas piesaista ES finansējumu tiesiskumam
Obligāti jāuzņemas saistības par jauniem ES ieņēmumu avotiem

 
Atveseļošanās fonda izveide ir “vēsturisks solis”, taču apdraudētas ES ilgtermiņa prioritātes, piemēram, zaļais kurss un digitālā programma, norāda EP deputāti.

Rezolūcijā par Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumiem deputāti godina koronavīrusa upurus un apliecina cieņu visiem, kas ir cīnījušies pret pandēmiju. Viņi uzsver, ka “ES iedzīvotājiem ir kopīgs pienākums ievērot solidaritāti”.

EP deputāti rezolūciju atbalstīja ar 465 balsīm par, 150 pret un 67 atturoties.

Pozitīvs solis uz atveseļošanos, ilgtermiņā nepietiekams

Tekstā, kas ir Parlamenta nostājas dokuments gaidāmajām sarunām par ES daudzgadu budžetu un atveseļošanos, Parlaments atzinīgi vērtē ES vadītāju maija lēmumu izveidot atveseļošanas fondu un sauc to par “vēsturisku soli Eiropas Savienībai”. Deputāti tomēr pauž nožēlu par “ievērojamiem dotāciju komponentu samazinājumiem,” un aicina Parlamentu pilnībā demokrātiski iesaistīt atveseļošanas instrumentā, kas pagaidām “nenodrošina oficiālu lomu ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem”.

Runājot par ES ilgtermiņa budžetu, viņi noraida samazinājumus, kas veikti uz nākotni vērstajās programmās, un uzskata, ka tie “apdraudēs ilgtspējīgas un noturīgas atveseļošanas pamatus”. ES pamatprogrammās, kas vērstas uz klimata aizsardzību, digitalizāciju, veselību, jaunatni, kultūru, pētniecību vai robežu pārvaldību, “ir risks tūlītējam finansējuma kritumam no 2020. gada līdz 2021. gadam”, un “ES budžets kopumā būs mazāks par 2020. gada līmeni, apdraudot ES saistības un prioritātes”.

Parlamentu nevar piespiest pieņemt sliktu vienošanos

Tādējādi Parlaments neatbalsta politisko vienošanos par 2021.–2027. gada daudzgadu budžetu tās pašreizējā redakcijā, un aicina Parlamenta piekrišanu neuzskatīt par pašu par sevi saprotamu. EP deputāti ir gatavi neatbalstīt ES ilgtermiņa budžetu, līdz gaidāmajās sarunās starp Parlamentu un Padomi netiks panākta apmierinoša vienošanās, vēlams, vēlākais, līdz oktobra beigām, lai neapdraudētu jauno programmu raitu uzsākšanu no 2021. gada 1. janvāra.

Tiesiskuma mehānisms

Parlaments “pauž dziļu nožēlu” par to, ka Eiropadome ir ievērojami vājinājusi Komisijas un Parlamenta centienus daudzgadu budžeta un atveseļošanas plāna ietvaros saistīt ES finansējuma piešķiršanu ar tiesiskuma, pamattiesību un demokrātijas principu ievērošanu.

Jauni ES ieņēmumu avoti un ES parāda atmaksa

EP deputāti atkārtoti uzsver, ka Parlaments nesniegs piekrišanu daudzgadu budžetam bez vienošanās par budžeta ieņēmumu jeb ES pašu resursu sistēmas reformu, tostarp jaunu pašu resursu groza ieviešanu līdz 2021.–2027. gada daudzgadu budžeta beigām.

Viņi uzskata, ka ES valstu un valdību vadītāji nav spējuši risināt jautājumu par atveseļošanas instrumenta atmaksāšanas plānu un atgādina, ka tam ir tikai trīs iespējas: turpmāki samazinājumi programmām ar ES pievienoto vērtību līdz 2058. gadam, dalībvalstu iemaksu palielināšana vai jaunus pašu resursu radīšana. Viņi uzsver, ka Parlamentam ir pieņemama vienīgi jaunu pašu resursu izveide, kas var palīdzēt atmaksāt ES parādu, vienlaikus glābjot ES budžetu un mazinot fiskālo spiedienu uz valstu kasēm un ES iedzīvotājiem.

Vidēja termiņa pārskatīšana ir obligāta

Visbeidzot EP deputāti pieprasa, lai ne vēlāk kā līdz 2024. gada beigām stātos spēkā juridiski saistoša daudzgadu budžeta vidusposma pārskatīšana; uzsver, ka šai pārskatīšanai ir jāattiecas uz maksimālajiem apjomiem laikposmam no 2025. gada līdz 2027. gadam, papildu pašu resursu ieviešanu un klimata un bioloģiskās daudzveidības mērķu īstenošanu.

Papildu informācija
 
Budžeta komiteja
 
 
Jānis KRASTIŅŠ
 
Preses sekretārs Latvijā
 
(+371) 6708 5461
 
(+371) 26 542 369
 
janis.krastins@europarl.europa.eu