skip to content
 
 
EP ēka Briselē no iekšpuses
EP ēka Briselē no iekšpuses
 

Kā notiek EP darbs?

Pēc ievēlēšanas Parlamentā deputāti organizē savu darbu atbilstoši politiskajam „kursam”. Lai labāk aizstāvētu savu politisko nostāju, deputāti izveido politiskās grupas. Pašlaik darbojas septiņas šādas grupas.

Lielākā daļa Parlamenta padziļinātā darba tiek veikta specializētās komitejās. Parlamenta deputāts, kurš darbojas kādā no komitejām, sagatavo ziņojumu par likumprojekta priekšlikumu, ko ir iesniegusi Eiropas Komisija. Parlamenta komiteja balso par šo priekšlikumu un, ja nepieciešams, to groza. Tikai tad priekšlikums tiek virzīts uz plenārsēdi, kur tas tiek izskatīts un par to balso visi EP deputāti. Komitejas var arī ierosināt pašiniciatīvas rezolūcijām par komitejas kompetencē esošu tēmu, aicinot EK izstrādāt attiecīgu Eiropas likumprojektu.

 .

Darba kalendārs

Eiropas Parlamenta darba ritmam var sekot līdzi kalendārā. Tas sadalīts nedēļās, kurām atbilst noteiktas krāsas.

Sarkanās nedēļas - plenārsesijas

Plenārsesijās EP deputāti apspriež ziņojumus, ko pieņēmušas EP komitejas, veic grozījumus un balso. Parlamenta četru dienu sesijās EP deputāti tiekas Strasbūrā. Papildu divu dienu sesijās deputāti tiekas Briselē.

Zilās nedēļas - politisko grupu sanāksmes

Politisko grupu sanāksmēm paredzētajās nedēļās, kas parasti ir pirms plenārsēdēm, katra politiskā grupa saskaņo un noformulē tās nostāju, ko aizstāv plenārsēdē par katru darba kārtības jautājumu.

Tirkīzzilās nedēļas - deputāti atrodas vēlēšanu apgabalos vai komandējumos

Dažas nedēļas gadā ir rezervētas, lai EP deputāti varētu doties uz valstīm, no kurām viņi ir ievēlēti, un tikties ar velētājiem. Šajās nedēļās deputāti var arī doties misijās uz citām pasaules valstīm.

Sārtās nedēļas - darbs parlamentārās komitejās

Komiteju sanāksmju laika deputāti organizē debašu un balsojumu pirmo kārtu par ziņojumiem, tiesību aktu priekšlikumiem vai ES budžeta projektu nākamajam gadam. Deputāti izstrādā arī patstāvīgos ziņojumus, kuros ierosina Eiropas Komisijai un dalībvalstu valdībām rīkoties kādā konkrētā veidā.

 .

Tiešraides

EP deputātu darbam varat sekot līdzi arī tiešraidē.

Tiešraižu lapa
 .

EP „Likumdošanas observatorijā” var sekot līdzi likumdošanas aktualitātēm.

Likumdošanas observatorija
 .

Sīkāka informācija par EP komiteju darbu ir šeit:

EP komitejas
 .

Par ko balso EP deputāti?

Ja vēlaties uzzināt, kā kāds no EP deputātiem ir balsojis par Jūs interesējošo likumprojektu, ieskatieties šeit:

Votewatch

Saitē var meklēt informāciju par deputātiem pēc viņu valstiskās un partiju grupas piederības, kā arī meklēt interesējošo likumprojektu nosaukumus.

 .

Deputātu dienas kārtība

Ja vēlaties sekot līdzi EP deputātu dienas kārtībai un uzzināt, par kādiem jautājumiem tiks lemts attiecīgajā dienā, skatieties šeit:

Plenārsēde

Infografika EP deputāta darbadiena