skip to content
 
 
EP ēka Briselē no iekšpuses
EP ēka Briselē no iekšpuses
 

EP Kompetences

Mūsdienās Eiropas Parlaments apstiprina ES budžetu, nodrošina visu Eiropas iestāžu demokrātisku pārraudzību un ir pilnvarots apstiprināt Eiropas Komisijas sastāvu.

Eiropas Parlamentam ir koplēmuma tiesības lielākajā daļā ES likumdošanas jomu. Koplēmums — jeb „parastā likumdošanas procedūra” — nozīmē, ka likumu kopīgi izstrādā un apstiprina gan ES Ministru Padome, gan Eiropas Parlaments. Šīs tiesības ir nostiprinātas 2009. gada Lisabonas līgumā.

 .

Infografika - Eiropas Parlamenta kompetences

 

Svarīgākās jomas, kurās likumus pieņem ar koplēmuma procedūru (kopā ir 85 jomas):

 • ES fondu līdzekļu sadales principi: kohēzijas, lauksaimniecības, reģionālās attīstības, u.c. fondi
 • ES vienotais tirgus (piemēram, noteikumi par patērētāju aizsardzību internetā)
 • Kopējā lauksaimniecība (piemēram, aizliegums audzēt ģenētiski modificētas kartupeļu šķirnes vai programma gados jaunu lauksaimnieku atbalstīšanai)
 • Kopējā zivsaimniecība (piemēram, stingrākas nozvejas kvotas)
 • Ceļošana, vīzu režīmi, arī darba ņēmēju pārvietošanās
 • Vides aizsardzība (piemēram, oglekļa dioksīda ierobežojumi auto izplūdes gāzēs)
 • Sabiedrības veselība (piemēram, cigarešu pārdošanas ierobežojumi)
 • Pilsoņu pamatbrīvības un pamattiesības (piemēram, privāto datu aizsardzība)
 • Ceļu drošība (piemēram, vienoti noteikumi par tehnisko apskati)
 • Finanses (piemēram, vienotas banku uzraudzības sistēmas izveide)

Jomas, par kurām EP nelemj:
EP nevar ietekmēt jomas, kurās likumdošana ir vienīgi dalībvalstu ziņā. Piemēram:

 • Sociālie budžeti (pensijas, pabalsti)
 • Veselības aprūpes organizēšana (izņemot sabiedrības veselību un profilaksi, piem. vides piesārņojuma ierobežojumi)
 • Kultūra (izņemot projektu finansēšanu no ES Kultūras fonda)
 • Izglītība (izņemot starptautisku apmaiņas programmu, piemēram, Erasmus, finansēšanu)
 • Dalībvalstu nacionālie budžeti un to plānošana
 .

Infografika - parastā likumdošanas procedūra

 .
Lisabonas līgums paplašina Eiropas Parlamenta likumdošanas pilnvaras — tagad tas lemj par lielāko daļu ES likumu. Koplēmuma procedūra, kurā līdztiesīgi lēmēji ir Parlaments un ES Padome, tiks piemērota vairāk nekā 40 jaunās jomās. Šo jomu vidū ir lauksaimniecība, enerģijas drošība, imigrācija, tieslietas un iekšlietas, veselības aprūpe un ES fondi. Tāpat Parlamentam pieder pēdējais vārds attiecībā uz ES budžetu. Parlamentam, vienīgajai tieši ievēlētajai ES institūcijai, turklāt būs jaunas iespējas, kā nodrošināt ES atbildību tās pilsoņu priekšā.
Lasīt tālāk