skip to content
 
 
EP ēka Briselē no iekšpuses
EP ēka Briselē no iekšpuses
 

ES pilsoņu tiesības

Katrs ES dalībvalsts pilsonis ir arī Eiropas Savienības pilsonis. Kā Eiropas Savienības pilsonim Jums ir tiesības:

  • brīvi pārvietoties ES robežās;
  • dzīvot, mācīties, strādāt un nodarboties ar uzņēmējdarbību citās ES dalībvalstīs (Atsevišķas ES dalībvalstis ir ieviesušas pārejas periodus attiecībā uz jauno ES dalībvalstu, t.sk. Latvijas pilsoņiem, kuru laikā jauno dalībvalstu pilsoņi nevar doties strādāt uz šim valstīm);
  • balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs dzīvojat;
  • lūgumrakstu (petīciju) Eiropas Parlamentam, ja Jūsu pilsoņa tiesības ir apdraudētas vai netiek ievērotas;
  • iesniegt sūdzību Ombudam, ja Jums ir pamatota sūdzība par kādu ES institūciju;
  • saņemt atbalstu no citas ES dalībvalsts vēstniecības valstī, kurā nav Latvijas vēstniecības;
  • saņemt ES dokumentus, kuriem ir ierobežota pieeja;
  • rakstīt ES institūcijām latviešu valodā un saņemt atbildi latviešu valodā;
  • sagaidīt vienlīdzīgu attieksmi. ES pilsoņus nedrīkst diskriminēt tautības, dzimuma, rasu, ticības, pilsonības vai citu iemeslu dēļ.

Eiropas pilsoņu iniciatīva

No 2012. gada 1. aprīļa ES pilsoņu rīcībā ir pilnīgi jauns instruments, kas ļauj piedalīties ES politikas veidošanā. Pilsoņu iniciatīva ir ieviesta ar Lisabonas līgumu, ļaujot vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu lūgt Eiropas Komisijai iesniegt tiesību akta priekšlikumu jomās, kas ietilpst tās kompetencē. Lai iegūtu nepieciešamo atbalstu, pilsoņu iniciatīvas organizētāju — pilsoņu komiteju, kuras veidos vismaz 7 ES pilsoņi, kas dzīvo vismaz 7 dažādās dalībvalstīs, — rīcībā ir viens gads. Savāktie paraksti jāapstiprina katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Veiksmīgu iniciatīvu organizatori piedalīsies Eiropas Parlamenta rīkotā uzklausīšanā. Komisijai trīs mēnešu laikā ir jāizskata iniciatīva un jālemj par turpmāko rīcību.

Vairāk par Eiropas pilsoņu iniciatīvu var lasīt šeit:

Eiropas pilsoņu iniciatīva
 .

"Right2Water" - pirmā pilsoņu iniciatīva

Pilsoņu iniciatīvas “Right2Water” (“Tiesības uz ūdeni”) organizētāji aicina ES Komisiju uzskatīt piekļuvi ūdenim un kanalizācijai par vienu no cilvēka pamattiesībām un sniegt juridisku garantiju, ka ūdensapgādes pakalpojumu tirgu Eiropas Savienībā nekad nenodos privātā sektora rokās. Pirmajās Eiropas Parlamenta debatēs par Eiropas Pilsoņu iniciatīvu deputāti pauda viedokli, ka piekļuve ūdenim ir viena no cilvēka pamattiesībām, tomēr daži uzsvēra, ka dzeramā ūdens nodrošināšana ir jautājums, kas jārisina ES dalībvalstīm.

Vairāk lasiet šeit