Правна информация 

Изключване и ограничаване на отговорността

Настоящият сайт на Европейския парламент цели да насърчи достъпа на гражданите до информация, свързана с институцията и нейните дейности.

Нашата цел е разпространяването на възможно най-пълна, точна и осъвременена информация. След като бъде уведомен за грешки, Европейският парламент следи за това да бъдат осигурени незабавно всички средства за извършване на необходимите корекции. Парламентът носи отговорност единствено за щети, произтичащи в резултат на негови грешки, при условията, предвидени по-долу, в последния параграф .

Информацията, представена на настоящия сайт е от общ характер и не е предназначена да отговори на индивидуални нужди. Следователно тя не се явява становище или съвет от професионална или правна гледна точка (ако се нуждаете от конкретно становище или съвет, Ви приканваме да се обърнете към професионалист с подходяща квалификация).

Някои видове информация, в това число устния превод на изказвания, както и документи, предоставени на разположение на или чрез сайта, не могат да бъдат считани нито като автентично възпроизвеждане на официални текстове, нито като достоверно предаване на парламентарни разисквания. За единствено автентични се считат официални текстове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. По същия начин, единствено достоверна се явява оригиналната реч на изказване или нейния редактиран превод.

Европейският парламент не отговаря за преки или косвени щети, които могат да произтекат в резултат на ползването на настоящия сайт. Ние правим всичко възможно, за да сведем до минимум неудобствата, причинени поради технически грешки. При създаването и структурирането на някои от представените на нашия сайт данни или сведения е възможно да са използвани файлове или формати, съдържащи грешки. При такива случаи ние не можем да гарантираме, че услугата няма да бъде прекъсната или засегната по друг начин от подобни проблеми. Европейският парламент отхвърля всякаква отговорност в случай на погрешно предаване на данни поради различните интернет мрежи или несъвместимост, дължаща се на използвания браузър.

Европейският парламент не може да гарантира надеждността или осъвременяването на съдържащите се на настоящия сайт сведения, чиито източници са външни.Представената на сайта информация препраща към външни сайтове, спрямо които службите на Европейския парламент нямат никакво право на контрол и за които Парламентът отхвърля всякаква отговорност.

Настоящото изключване и ограничаване на отговорността не цели ограничаване на отговорността на Европейския парламент, произтичаща от член 340 от ДФЕС.

Авторски права

Съдържанието на настоящия сайт включва текстови данни и мултимедийни елементи, като например текстове, рисунки, графики, лога, икони, образи, аудио-визуални материали, снимки, програми и указаната технология, които са защитени от приложимите в областта на интелектуалната собственост разпоредби на националното и международното право.

Въпросните текстови данни и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Европейския съюз, представен от Европейския парламент, и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт .

Ползвателят се задължава да спазва правата на интелектуална собственост, чийто носители са Европейският съюз и трети лица, без да се накърняват правата и изключенията, предвидени от евентуални императивни разпоредби.

По принцип повторното използване (възпроизвеждане или използване) за лични цели или с цел търговско или нетърговско разпространение на текстови данни и мултимедийни елементи, принадлежащи на Европейския съюз (отбелязани с „© Европейски съюз, [година(и)] – Източник: Европейски парламент“ ; или „© Европейски съюз, [година(и)] – ЕП“) или на трети лица (©, Външен източник, [година(и)]), за които Европейският съюз притежава права на ползване, е разрешено, при условие че се съблюдава целостта на възпроизвежданите елементи и се посочва източникът. При все това повторното използване на някои данни може в някои случаи да подлежи на различни условия; в този случай данните са придружени от указание, уточняващо тези условия.

При всяко частично възпроизвеждане на данни или мултимедийни елементи от сайта трябва освен това да се посочва линкът „URL“ на цялото съдържание или на оригиналната страница от сайта.

Ползвателят се задължава да не заличава или изменя указанията за запазени права, посочващи автора или източника, както и да не заобикаля техническите средства за защита на документите и мултимедийните елементи, като например ограниченията за разпечатване или изтегляне на материали и видимите или невидими обозначения. Всяко нарушение може да даде основание за гражданско или наказателно преследване. Всяко нарушение може да даде основание за гражданско или наказателно преследване.

Преводът на текстове или документи на езици, различни от тези на официалните езикови версии, предоставени на сайта, се разрешава, при условие че ясно се укажат източникът и следната забележка, преведени на съответния език:

„Превод от оригиналната версия [посочва се езикът], публикувана от Европейския парламент на уебсайта [посочва се URL на сайта] : „© Европейски съюз, [година(и)] – Източник: Европейски парламент“ ; или „© Европейски съюз, [година(и)] – ЕП“, [Име на носителя на авторски права за превода] носи изцяло отговорността за превода на [посочва се езикът на превода]"

В случай на съмнение относно самоличността на горепосочените носители на права или условията за ползване на конкретен елемент, можете да се обърнете със запитване към webmaster">уебмастъра.

Въпреки извършваните задълбочени справки, е възможно Европейският парламент да не е бил в състояние да установи авторите или носителите на права за някои материали, съдържащи се на настоящия сайт. Ако сте един от тези носители или сте разпознали неговата самоличност, или в случай на допусната грешка от наша страна, ще Ви бъдем признателни ако се свържете с уебмастъра

Използване на марки и лога, принадлежащи на Европейския парламент

Марките europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® и логото на Европейския парламент не могат да бъдат използвани без предварителното съгласие на Европейския парламент.