Právní upozornění 

Omezení odpovědnosti

Cílem webové stránky Evropského parlamentu je zajistit veřejnosti přístup k informacím o tomto orgánu, jakož i o jeho činnosti.

Našim cílem je poskytovat co nejúplnější, nejpřesnější a nejaktuálnější informace. Jakmile bude Evropský parlament upozorněn na případný omyl, udělá všechno proto, aby došlo k nutným opravám. Nese však odpovědnost pouze za škody, které mohou v důsledku těchto omylů vzniknout, za podmínek stanovených v posledním, níže uvedeném odstavci.

Informace uvedené na této stránce mají obecnou povahu a nejsou určeny pro individuální potřeby. Nejedná se tedy o názor nebo rady z odborného či právního hlediska (pokud potřebujete konkrétní názor nebo radu, vyzýváme Vás, abyste kontaktovali vhodně kvalifikovaného odborníka).

Některé informace, včetně tlumočených projevů, a dokumenty, které jsou k dispozici na této internetové stránce či jejím prostřednictvím, nelze považovat za autentické znění úředních textů či věrný doslovný záznam parlamentních rozprav. V případě rozdílného znění textu se považují za právně závazná a autentická pouze listinná vydání Úředního věstníku Evropské unie, která byla vytištěna před 1. červencem 2013, a elektronická vydání Úředního věstníku Evropské unie uveřejněná po tomto datu. Stejně tak je za autentické znění považováno pouze původní znění textu projevu nebo jeho revidovaný překlad.

Evropský parlament nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky. Nepříjemnosti způsobené technickými chybami se snažíme omezit na minimum. Některé údaje či informace uvedené na této stránce mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, v nichž se mohou vyskytovat chyby. V takovém případě Vám nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Evropský parlament dále odmítá veškerou odpovědnost za chybný přenos dat způsobený odlišností internetových sítí nebo neslučitelností způsobenou internetovým prohlížečem uživatele.

Evropský parlament nemůže zaručit spolehlivost nebo aktuálnost informací pocházejících z externích stránek, na něž se zde odkazuje. Informace uvedené na této stránce někdy obsahují odkazy na externí webové stránky, nad nimiž nemá Evropský parlament žádnou kontrolu a za něž odmítá veškerou odpovědnost.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropského parlamentu plynoucí z článku 340 SFEU.

Autorská práva

Tato webová stránka obsahuje textové dokumenty a multimediální prvky, jako jsou texty, kresby, grafiky, loga, ikony, obrázky, ukázky audio a video, fotografie, programy a technologie, jež vnitrostátní i mezinárodní právní předpisy v oblasti duševních práv označují jako chráněné.

Tyto textové dokumenty a multimediální prvky jsou výlučným vlastnictvím Evropské unie zastoupené Evropským parlamentem a/nebo jejich autorů a oprávněných osob. Držitelé práv duševního vlastnictví se zříkají toho, aby na materiálech, které pro tuto webovou stránku poskytují, bylo uvedeno jejich jméno nebo jiné označení.

Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat práva duševního vlastnictví náležející Evropské unii či třetí osobě, aniž by tím byla dotčena práva a výjimky uvedené v případných závazných ustanoveních.

Další využívání (tj. reprodukce či použití) pro soukromé účely nebo pro účely dalšího šíření textových dokumentů a multimediálních prvků, které patří Evropské unii (označených „© Evropská unie, [rok(y)] – zdroj: Evropský parlament“ nebo „© Evropská unie, [rok(y)] – EP“), jakož i těch, které patří třetí osobě (© vnější zdroj, [rok(y)]) a k nimž má Evropská unie uživatelská práva, je povoleno pod podmínkou zachování integrity reprodukovaných prvků a uvedení zdroje. Další využití některých materiálů však může podléhat odlišným podmínkám – v takovém případě je tato skutečnost spolu s konkrétními podmínkami u daného materiálu uvedena.

Jakákoli částečná reprodukce materiálů či multimediálních prvků stránek musí také uvádět odkaz na „URL“ úplného znění nebo zdrojové webové stránky.

Uživatel se zavazuje, že nebude odstraňovat ani měnit upozornění o vyhrazení práv uvádějící autora nebo zdroj a nebude obcházet technické prostředky určené k ochraně dokumentů a multimediálních prvků, jako jsou tisková omezení, omezené stahování a viditelné nebo skryté znaky. Každé takové porušení může vést k občanskoprávnímu a trestnímu stíhání.

Překlad textů či dokumentů do jiných jazyků, než jsou jazyky oficiálních překladů dostupné na webových stránkách, je povolen pod podmínkou, že v něm bude zřetelně uveden zdroj a následující poznámka, uvedená v příslušném jazyce:

„Překlad původního znění v [uveďte jazyk] zveřejněného Evropským parlamentem na webových stránkách [uveďte URL adresu stránek]: „© Evropská unie, [rok(y)] – zdroj: Evropský parlament“; nebo „© Evropská unie, [rok(y)] – EP“. [Jméno držitele autorských práv k překladu] přebírá plnou zodpovědnost za překlad do [uveďte jazyk, do nějž byl text přeložen]“.

V případě nejasností ohledně totožnosti držitelů práv nebo podmínek pro použití určitého prvku je možné zaslat žádost o informaci webmasterovi.

Přes podrobná šetření je však možné, že se v případě některých dokumentů uvedených na této webové stránce Evropskému parlamentu nepodařilo zjistit některé autory nebo oprávněné osoby. Pokud mezi tyto držitele práv patříte, nebo je znáte, či došlo z naší strany k pochybení, kontaktujte prosím webmastera.

Vyloučení a omezení odpovědnosti

Použití značek europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® a loga Evropského parlamentu bez obdržení předchozího souhlasu Evropského parlamentu není povoleno.