Juridisk meddelelse 

Ansvarsbegrænsning

Formålet med Europa-Parlamentets websted er at lette offentlighedens adgang til oplysninger om selve institutionen og dens aktiviteter.

Det tilstræbes, at oplysningerne er så fuldstændige, korrekte og ajourførte som muligt. Europa-Parlamentet vil gøre alt for at rette eventuelle fejl, så snart det bliver gjort opmærksom herpå. Parlamentet kan kun gøres ansvarligt for eventuelle skader som følge af dets fejl på de betingelser, der fremgår af sidste afsnit nedenfor.

Oplysningerne på dette websted er af generel karakter og er således ikke blevet udformet for at opfylde individuelle behov. Der er dermed ikke tale om professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Visse oplysninger, herunder tolkningerne af indlæg, og de dokumenter, der er tilgængelige på eller via dette websted, kan ikke betragtes som en autentisk gengivelse af de officielle tekster eller som et nøjagtigt referat af parlamentsforhandlingerne. Det er kun de officielle tekster, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, der kan betragtes som autentiske. Hvis der er forskel mellem den elektroniske version og papirudgaven, er det kun den officielle papirudgave, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, der har retsgyldighed. Tilsvarende er det kun de oprindelige indlæg eller den reviderede oversættelse heraf, der har retsgyldighed.

Europa-Parlamentet kan ikke gøres ansvarligt for skader, der direkte eller indirekte måtte opstå som følge af brugen af dette websted. Vi gør alt for at reducere ulemper forårsaget af tekniske fejl til et minimum. Visse data eller andre oplysninger på webstedet kan f.eks. være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie. I så fald kan vi ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Europa-Parlamentet kan heller ikke påtage sig noget ansvar for mangelfuld overførsel af oplysninger som følge af de forskellige internetnetværk eller inkompatibilitet, som skyldes brugerens browser.

Europa-Parlamentet kan ikke garantere, at oplysninger fra eksterne kilder på dette websted er korrekte eller ajourførte. Oplysningerne på dette websted henviser undertiden til eksterne websteder, som Europa-Parlamentets tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Parlamentet ikke kan påtage sig noget ansvar for.

Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse Europa-Parlamentets ansvar i medfør af artikel 340 TEUF.

Ophavsret


Dette websted indeholder tekst- og multimediemateriale såsom tekster, tegninger, grafik, logoer, ikoner, billeder, lyd- og videoklip, fotos, programmel og den beskrevne teknologi, som er beskyttet af de gældende nationale og internationale regler om intellektuel ejendomsret.

Den Europæiske Union repræsenteret ved Europa-Parlamentet og/eller ophavsmændene og rettighedsindehaverne har eneretten til det pågældende tekst- og multimediemateriale. Indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder kræver ikke, at der oplyses om deres navn eller gives andre oplysninger om det materiale, de stiller til rådighed på dette websted.

Brugeren forpligter sig til at respektere Den Europæiske Unions og tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, uden at dette berører rettigheder og undtagelser, der følger af eventuelle ufravigelige bestemmelser.

Genanvendelse (gengivelse eller anvendelse) til personlig brug eller med henblik på kommerciel eller ikke-kommerciel viderespredning af tekst- og multimediemateriale, der tilhører Den Europæiske Union (angivet ved ”© Den Europæiske Union, [år] – Kilde: Europa-Parlamentet” eller ”© Den Europæiske Union, [år] – EP”), og sådant materiale, der tilhører tredjemand (© Ekstern kilde, år), og som Den Europæiske Union har brugsret til, er tilladt under hensyntagen til helheden i det gengivne materiale og med kildeangivelse. Der kan dog nogle gange gælde forskellige betingelser for genanvendelse af bestemte former for materiale; i så fald nævnes de pågældende betingelser i tilknytning til materialet.

Ved enhver delvis gengivelse af tekst- eller multimediemateriale fra webstedet skal der henvises til URL-adressen på det fuldstændige indhold eller på webstedets kildeside.

Brugeren må hverken fjerne eller ændre forbeholdene med angivelse af ophavsmanden eller kilden, og han må ikke omgå de tekniske indretninger til beskyttelse af dokumenter og multimediemateriale såsom restriktioner for muligheden for at printe eller downloade materiale og synlige eller usynlige markeringer. Enhver overtrædelse kan føre til civilretlig og strafferetlig forfølgning.

Oversættelse af tekster eller dokumenter til andre sprog end de officielle sprogversioner, der er tilgængelige på webstedet, er tilladt, forudsat at kildeangivelse og følgende oplysning oversat til det pågældende sprog figurerer tydeligt:

"Oversat fra den [det pågældende sprog indsættes] originaludgave, der er offentliggjort af Europa-Parlamentet på følgende websted [webstedets URL-adresse indsættes] : "© Den Europæiske Union, [årstal)] - Kilde : Europa-Parlamentet"; eller "© Den Europæiske Union, [årstal] - EP", [Navnet på rettighedshaveren til oversættelsen] påtager sig det fulde ansvar for oversættelsen til [indsæt målsproget]"

Hvis du er i tvivl om rettighedsindehavernes identitet eller om betingelserne for brug af bestemt materiale, kan du anmode webmasteren om yderligere oplysninger.

Selv om der er foretaget omfattende undersøgelser, er det muligt, at Europa-Parlamentet ikke har kunnet identificere visse ophavsmænd eller rettighedsindehavere til dokumenter, der findes på webstedet. Hvis du er en sådan rettighedsindehaver eller har identificeret denne, eller hvis vi har begået fejl, bedes du venligst kontakte webmasteren.

Anvendelse af varemærker og logoer, der tilhører Europa-Parlamentet

Varemærkerne europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® og Europa-Parlamentets logo må ikke benyttes uden forudgående tilladelse fra Europa-Parlamentet.