Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 

Περιορισμός της ευθύνης

Ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με αυτό το θεσμικό όργανο και τις δραστρηριότητές του.

Στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον ενημερωθεί για την ύπαρξη σφαλμάτων, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άμεση πραγματοποίηση των αναγκαίων διορθώσεων. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο παρά μόνο για τις ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν από τα σφάλματά του, υπό τους όρους που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο κατωτέρω.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και, άρα, δεν προορίζονται για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών. Κατά συνέπεια, δεν αποτελούν επαγγελματική ή νομική γνώμη (αν χρειάζεσθε τέτοιες υπηρεσίες σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες με τα κατάλληλα προσόντα).

Ορισμένες πληροφορίες, όπως η διερμηνεία των ομιλιών ή τα έγγραφα που διατίθενται στον δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε γνήσια αναπαραγωγή των επίσημων κειμένων, ούτε πιστή καταγραφή των πρακτικών των κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Μόνο τα επίσημα κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρούνται αυθεντικά. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης έκδοσης, αυθεντικό θεωρείται το έντυπο κείμενο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρομοίως, μόνο οι πρωτότυπες ομιλίες ή οι αναθεωρημένες μεταφράσεις τους μπορούν να θεωρούνται επίσημες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τα προβλήματα που προκαλούνται από τεχνικά σφάλματα. Ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή διαρθρωθεί σε φακέλους ή μορφοτύπους που περιέχουν σφάλματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί ή κατά άλλον τρόπο επηρεασθεί από τα προβλήματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατελούς διαβίβασης των δεδομένων μέσω των διαφόρων δικτύων του Διαδικτύου ή εξαιτίας ασυμβατότητας που οφείλεται στο πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία ή την ενημερότητα των πληροφοριών που προέρχονται από εξωτερικές πηγές και περιέχονται στον δικτυακό τόπο του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο παραπέμπουν ορισμένες φορές σε άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει κανέναν έλεγχο, ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Αυτή η αποποίηση ευθύνης δεν περιορίζει την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προκύπτει από το άρθρο 340 της ΣΛΕΕ.

Δικαιώματα δημιουργού

Στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου περιλαμβάνονται δεδομένα κειμένου και στοιχεία πολυμέσων, όπως κείμενα, σχέδια, γραφικά, λογότυποι, εικόνες, αποσπάσματα ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων, φωτογραφίες, προγράμματα και τεχνολογίες που περιγράφονται, και τα οποία προστατεύονται από εθνικά και διεθνή νομοθετήματα που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ανωτέρω γραπτά δεδομένα και στοιχεία πολυμέσων αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία, αντιστοίχως, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των δημιουργών και των δικαιούχων τους. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαλλάσσουν τον παρόντα δικτυακό τόπο από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματός τους ή κάποιας άλλης ένδειξης στα στοιχεία που προμηθεύουν στον δικτυακό τόπο.

Ο χρήστης δεσμεύεται να σεβασθεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτους, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και εξαιρέσεων που προβλέπονται σε ενδεχόμενες αναγκαστικές διατάξεις.

Κατ' αρχήν, η επαναχρησιμοποίηση (αναπαραγωγή ή χρήση) των γραπτών δεδομένων και των στοιχείων πολυμέσων που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και φέρουν την ένδειξη © Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/έτη]) - Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", ή "© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/έτη] - ΕΚ"), όπως και εκείνα που ανήκουν σε τρίτους (© εξωτερική πηγή, [έτος/έτη]) και για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει τα δικαιώματα χρήσης, επιτρέπεται για προσωπική χρήση ή με σκοπό την εμπορική ή μη εμπορική αναμετάδοση, με σεβασμό της πληρότητας των αναπαραγόμενων στοιχείων και με αναφορά της πηγής. Ωστόσο, η αναπαραγωγή ορισμένων δεδομένων μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς όρους. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα συνοδεύονται από σημείωση που προσδιορίζει τους όρους αυτούς.

Σε περιπτώσεις μερικής αναπαραγωγής των δεδομένων ή των στοιχείων πολυμέσων του δικτυακού τόπου πρέπει επίσης να αναφέρεται ο σύνδεσμος "URL" που παραπέμπει στο πλήρες περιεχόμενο ή στη σελίδα του δικτυακού τόπου η οποία χρησίμευσε ως πηγή.

Ο χρήστης δεσμεύεται να μην αφαιρέσει, ούτε να τροποποιήσει τη σημείωση όπου αναφέρεται ο δημιουργός ή η πηγή και να μη παρακάμψει τα τεχνικά μέσα προστασίας των εγγράφων και των στοιχείων πολυμέσων, όπως οι περιορισμοί στην εκτύπωση ή την μεταφορά αρχείων και οι ορατές ή αόρατες σημάνσεις. Οι παραβάσεις επισύρουν αστικές ή ποινικές συνέπειες.

Η μετάφραση κειμένων ή εγγράφων σε άλλη γλώσσα πλην των επισήμων γλωσσικών εκδόσεων που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευδιάκριτη αναφορά στην πηγή, καθώς και η ακόλουθη σημείωση, μεταφρασμένη στην ίδια γλώσσα:

"Μετάφραση από την πρωτότυπη έκδοση στην [προσδιορισμός της γλώσσας του πρωτοτύπου], που έχει δημοσιευθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ιστοθέση [αναφορά URL της ιστοθέσης] : "© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/έτη]) - Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", ή "© Ευρωπαϊκή Ένωση, [έτος/έτη] - ΕΚ". Ο/Η [Όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων της μετάφρασης] αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της μετάφρασης προς την [προσδιορισμός της γλώσσας]"

Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ταυτότητα των προαναφερθέντων κατόχων δικαιωμάτων, ή τους όρους χρήσης ενός συγκεκριμένου στοιχείου, μπορείτε να απευθύνετε σχετική ερώτηση στον webmaster.

Παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες, είναι πιθανό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μη μπόρεσε να εξακριβώσει την ταυτότητα κάποιου δημιουργού ή κατόχου των δικαιωμάτων ενός στοιχείου που έχει αναρτηθεί σε μια ιστοσελίδα του. Αν είστε ένας από αυτούς, ή αν γνωρίζετε την ταυτότητα τέτοιου προσώπου, ή σε περίπτωση που διαπιστώνετε λάθος εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον webmaster.

Χρήση σημάτων και λογοτύπων που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα σήματα europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® και το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.