Õigusteave 

Vastutuse piiramine

Euroopa Parlamendi veebisaidi eesmärk on edendada avalikkuse juurdepääsu nii institutsiooni enda kui ka institutsiooni tegevusega seotud teabele.

Meie eesmärk on võimalikult täieliku, täpse ja ajakohase teabe levitamine. Euroopa Parlament tagab, et teeb kohe pärast võimalikest vigadest hoiatamist kõik endast oleneva vajalike paranduste sisseviimiseks. Parlament vastutab vaid kahju eest, mis võib tuleneda parlamendi vigadest, allpool toodud viimases lõikes sätestatud tingimustel.

Käesoleval veebisaidil avaldatud teave on üldine ega ole mõeldud individuaalseteks vajadusteks. Teave ei kujuta endast seetõttu professionaalset ega juriidilist arvamust (kui Teil on vaja eriarvamust, palume Teil konsulteerida nõuetekohaselt volitatud kutseala töötajaga).

Teatud teavet, sealhulgas sõnavõttude tõlkeid, samuti dokumente, mis on kättesaadavad käesoleval veebisaidil, ei saa võtta kui ametlike tekstide autentset edastamist ega parlamentaarsete arutelude täpset protokolli. Vaid Euroopa Liidu Teatajas avaldatud ametlikud tekstid on autentsed. Elektroonilise ja trükiversiooni vaheliste erinevuste korral tuleb aluseks võtta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud ametliku teksti trükiversioon. Sarnaselt tuleb aluseks võtta sõnavõttude originaalversioonid või sõnavõttude läbivaadatud tõlked.

Euroopa Parlament ei vastuta käesoleva veebisaidi kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Piirame igal võimalikul viisil ja võimalikus ulatuses tehnilistest vigadest põhjustatud ebamugavusi. Kõik käesoleval veebisaidil toodud andmed või teave ei pruugi alati olla loodud või üles ehitatud vigadeta failides või vormingus. Sellisel juhul ei saa me tagada, et teenus ei katke ega ole niisugustest probleemidest muud moodi mõjutamatu. Euroopa Parlament ei ole samuti vastutav andmete vigase edastamise eest erinevate Interneti-võrkude või kasutaja brauserist tuleneva ühildumatuse tõttu.

Euroopa Parlament ei saa tagada käesoleval veebisaidil toodud välisallikates sisalduva teabe usaldusväärsust ja ajakohastamist. Käesoleval veebisaidil toodud teave sisaldab mõnikord viiteid välistele veebisaitidele, mille üle Euroopa Parlamendil puudub igasugune kontroll ja mille eest Euroopa Parlament ei vastuta.

Käesoleva klausli eesmärk ei ole piirata Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 340 tulenevat Euroopa Parlamendi vastutust.

Autoriõigused

Käesolev veebisait sisaldab teksti- ja multimeediamaterjale, nagu tekst, joonised, graafika, logod, ikoonid, pildid, audio- ja videoklipid, fotod, programmid ja kirjeldatud tehnoloogia, mis on kaitstud intellektuaalomandiõiguste suhtes kohaldatavate siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

Nimetatud teksti- ja multimeediamaterjalidele on ainuomandiõigus Euroopa Liidul, keda esindab Euroopa Parlament, ja/või nende autoritel ja kasutusõigusega osapooltel. Intellektuaalomandiõiguste valdajad loobuvad õigusest oma nime või mis tahes muu märke avaldamisele materjalil, mille nad edastavad käesolevale veebisaidile.

Kasutaja kohustub austama Euroopa Liidu ja kolmandate osapoolte intellektuaalomandiõigusi, ilma et see piiraks võimalike kohustuslike sätetega ette nähtud õigusi ja erandeid.

Selliste teksti- ja multimeediamaterjalide taaskasutamine (reprodutseerimine või kasutamine) isiklikuks otstarbeks või kaubanduslikuks või mittekaubanduslikuks levitamiseks, mis kuuluvad Euroopa Liidule (äratuntav järgmiste märgete järgi: „© Euroopa Liit, [aasta(d)] – Allikas: Euroopa Parlament” või „© Euroopa Liit, [aasta(d)] – EP”) või kolmandatele isikutele (© välisallikas, [aasta(d)]) ja millele Euroopa Liidul on kasutusõigus, on põhimõtteliselt lubatud, kui järgitakse reprodutseeritud elementide terviklikkust ja näidatakse allikas. Teatavate andmete taaskasutamise suhtes võivad mõnikord siiski kehtida erinevad tingimused, sellisel juhul on andmetele lisatud märge täpsemate tingimuste kohta.

Lisaks tuleb saidil esitatud andmete või multimeediamaterjalide osalisel reprodutseerimisel viidata terviksisu internetiaadressile või saidi pealehele.

Kasutaja kohustub mitte eemaldama ega muutma autorikaitsemärget, milles märgitakse autor või allikas, ega eirama dokumentidele ja multimeediamaterjalidele lisatud tehnilisi kaitsemeetmeid, nagu näiteks printimise või allalaadimise piirang ja nähtav või varjatud märgistamine. Igasugune rikkumine võib kaasa tuua tsiviil- või kriminaalmenetluse. Juhul kui kahtlete õiguste valdajate identiteedis või teatava elemendi kasutustingimustes, võite esitada teabenõude veebimeistrile.

Tekstide või dokumentide tõlkimine teistesse keeltesse peale saidil avaldatud ametlike keeleversioonide on lubatud tingimusel, et nähtaval viisil on näidatud allikas ning vastavasse keelde tõlgituna on lisatud järgmine märkus:

„Tõlgitud Euroopa Parlamendi veebisaidil [näidata saidi internetiaadress] [täpsustada keel] avaldatud originaalversioonist: „© Euroopa Liit, [aasta(d)] – Allikas: Euroopa Parlament” või „© Euroopa Liit, [aasta(d)] – EP”, [tõlke autoriõiguste valdaja nimi] vastutab täielikult [täpsustada sihtkeel] tõlke eest.

Juhul kui kahtlete õiguste valdajate identiteedis või teatava elemendi kasutustingimustes, võite esitada teabenõude veebimeistrile.

Põhjalikele uuringutele vaatamata on võimalik, et Euroopa Parlament ei ole suutnud tuvastada mõningaid veebisaidil toodud dokumentide autoreid või kasutusõiguste valdajaid. Kui kuulute eespool nimetatud õiguste valdajate hulka või kui olete õiguste valdaja tuvastanud või kui on tegemist meie veaga, palume ühendust võtta meie veebimeistriga.

Euroopa Parlamendile kuuluvate kaubamärkide ja logode kasutamine

Kaubamärke europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® ja Euroopa Parlamendi logo ei tohi kasutada ilma Euroopa Parlamendi eelneva nõusolekuta.