Oikeudellinen huomautus 

Vastuun rajoittaminen

Euroopan parlamentin verkkosivujen tarkoituksena on parantaa yleisön mahdollisuuksia saada tietoa Euroopan parlamentista ja sen toiminnasta.

Tavoitteenamme on tarjota niin kattavaa, tarkkaa ja ajankohtaista tietoa kuin mahdollista. Euroopan parlamentti tekee mahdollisista virheistä tiedon saatuaan kaikkensa tarvittavien korjausten tekemiseksi. Euroopan parlamentti vastaa ainoastaan omista virheistään mahdollisesti aiheutuvista vahingoista jäljempänä viimeisessä kappaleessa lueteltujen ehtojen mukaisesti.

Näillä verkkosivuilla julkaistavat tiedot ovat yleisluonteisia, eikä niiden tarkoituksena ole vastata yksittäisiin tarpeisiin. Ne eivät näin ollen ole asiantuntija- tai oikeudellisia lausuntoja (erityisiä neuvoja tarvitsevia käyttäjiä pyydetään ottamaan yhteyttä pätevään ammattihenkilöön).

Joitakin tietoja, puheenvuorojen tulkkaukset mukaan lukien, sekä näillä verkkosivuilla tai niiden kautta saatavilla olevia asiakirjoja ei voida pitää virallisten tekstien todistusvoimaisina jäljennöksinä eikä tarkkoina selontekoina Euroopan parlamentissa käydyistä keskusteluista. Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut viralliset tekstit ovat todistusvoimaisia. Jos sähköisen version ja painetun version välillä on eroja, ainoastaan Euroopan unionin virallisen lehden painetussa laitoksessa julkaistu teksti on todistusvoimainen. Samoin ainoastaan alkuperäiset puheet tai niiden korjatut käännökset ovat todistusvoimaisia.

Euroopan parlamentti ei vastaa näiden verkkosivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista. Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot verkkosivuillamme on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä. Emme näin ollen voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi siihen. Euroopan parlamentti ei myöskään vastaa tietojen lähettämisessä ilmenevistä mahdollisista virheistä, jotka johtuvat eri Internet-verkoista tai käyttäjän selaimesta johtuvista yhteensopimattomuustekijöistä.

Euroopan parlamentti ei voi taata näillä verkkosivuilla olevien, ulkopuolisista lähteistä peräisin olevien tietojen luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Näillä verkkosivuilla olevissa tiedoissa viitataan toisinaan ulkopuolisiin sivustoihin, joita Euroopan parlamentti ei valvo millään tavoin ja joista se ei ole vastuussa.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksen ei ole rajoittaa Euroopan parlamentin EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 340 artiklasta johtuvaa vastuuta.

Tekijänoikeudet

Nämä verkkosivut sisältävät teksti- ja multimedia-aineistoa, kuten tekstejä, piirroksia, grafiikkaa, logoja, ikoneja, kuvia, audiovisuaali- ja video-otteita, valokuvia, ohjelmia sekä teknisiä kuvauksia, joita suojataan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevilla jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sekä kansainvälisen oikeuteen sisältyvillä säännöillä.

Kyseinen teksti- ja multimedia-aineisto kuuluu Euroopan unionin, jota Euroopan parlamentti edustaa, ja/tai aineiston tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden teollisoikeuksiin. Teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat eivät vaadi nimensä tai muun viitteen käyttöä aineistossa, jota ne esittävät näillä verkkosivuilla.

Käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan Euroopan unionille ja kolmansille osapuolille kuuluvia teollis- ja tekijänoikeuksia tämän kuitenkaan vaikuttamatta mahdollisissa pakottavissa säännöissä vahvistettuihin oikeuksiin ja poikkeuksiin.

Euroopan unionille kuuluvan teksti- ja multimedia-aineiston (johon liitetään maininta "© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] - Lähde: Euroopan parlamentti" tai "© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] - EP") sekä kolmansille osapuolille kuuluvan aineiston (© Ulkopuolinen lähde, [vuosi/vuodet]), jonka käyttöoikeudet kuuluvat Euroopan unionille, uudelleenkäyttö (kopioiminen tai käyttö) omaan käyttöön tai aineiston välittämiseksi edelleen kaupallisissa tai ei-kaupallisissa tarkoituksissa on pääsääntöisesti sallittua siten, että kopioidun aineiston eheyttä kunnioitetaan ja että aineistossa mainitaan lähde. Joidenkin tietojen uudelleenkäyttöön voidaan joissakin tapauksissa kuitenkin soveltaa eri ehtoja, jolloin aineistoon liitetään maininta kyseisistä ehdoista.

Kopioitaessa osittain sivuston teksti- ja multimedia-aineistoa mukaan on lisäksi liitettävä linkki koko sivustoon tai aineiston lähdesivuun.

Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta rajoituksia koskevia mainintoja, joissa ilmoitetaan tekijä tai lähde, ja muuttamatta niitä sekä kiertämättä teksti- ja multimedia-aineiston teknisiä suojausjärjestelmiä, kuten näkyvien tai näkymättömien merkintöjen tulostamista tai lataamista koskevia rajoituksia. Määräysten rikkominen saattaa johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin kanteisiin.

Tekstien tai asiakirjojen kääntäminen muille kuin sivustolla saatavilla olevissa virallisissa kielitoisinnoissa käytetyille kielille on sallittua edellyttäen, että mukaan liitetään näkyvä maininta lähteestä sekä seuraava ilmoitus kyseiselle kielelle käännettyinä:

"Käännetty alkuperäisestä [lisää kieli]kielisestä toisinnosta, jonka Euroopan parlamentti on julkaissut osoitteessa [lisää URL-osoite]: "© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] – Lähde: Euroopan parlamentti" tai "© Euroopan unioni, [vuosi/vuodet] - EP", [Käännöksen tekijänoikeuksien haltijan nimi] ottaa täyden vastuun [lisää kohdekieli]kielisestä käännöksestä"

Jos käyttäjälle on epäselvää, kuka on kulloinkin oikeudenhaltija tai mitkä ovat jonkin tietyn aineiston käyttöehdot, hän voi ottaa yhteyttä verkkosivujen ylläpitäjään.

On mahdollista, ettei Euroopan parlamentti ole perusteellisista tutkimuksista huolimatta pystynyt selvittämään joidenkin näillä verkkosivuilla olevien asiakirjojen tekijöiden tai oikeudenhaltijoiden henkilöllisyyttä. Jos te olette yksi kyseisistä oikeudenhaltijoista, jos tunnistatte oikeudenhaltijan tai jos näillä verkkosivuilla on virheellisiä tietoja, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä verkkosivujen ylläpitäjään.

Euroopan parlamentille kuuluvien merkkien ja tunnusten käyttö

Merkkejä europarl®, europarltv® ja myeuroparl®, Parlamentarium® sekä Euroopan parlamentin logoa ei saa käyttää ilman Euroopan parlamentin ennakolta antamaa suostumista.