Jogi nyilatkozat 

Korltozott felelősség

Az Európai Parlament weboldalának célja az intézményre és tevékenységére vonatkozó információkhoz való hozzáférés megkönnyítése a nyilvánosság számára.

Célunk a lehető legteljesebb, legpontosabb és legfrissebb információk közzététele. Mihelyt az Európai Parlament hibákról értesül, mindent meg fog tenni a szükséges kiigazítások érdekében. Az Európai Parlament kizárólag a saját tévedéséből származtatható hibákból keletkezett károkért visel felelősséget, az utolsó bekezdésben előírt feltételek szerint.

Az ezen a weboldalon közzétett információk általános jellegűek, azaz nem kívánnak egyéni igényeknek megfelelni. Ebből fakadóan nem képviselnek sem szakmai, sem jogi szakvéleményt (amennyiben ilyen különleges igényei vannak, kérjük, forduljon megfelelő minősítéssel rendelkező szakértőhöz).

Bizonyos információk – ideértve a felszólalások értelmezéseit, valamint a weblapon vagy annak közvetítésével rendelkezésre álló dokumentumokat – nem tekinthetők sem hivatalos szövegek hiteles közlésének, sem a parlamenti viták hű ismertetésének. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett hivatalos szövegek tekinthetők hiteles forrásnak. Ha az elektronikus változat és a nyomtatott szöveg között eltérés van, akkor egyedül az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett hivatalos nyomtatott szöveg tekintendő hitelesnek. Ugyanígy egyedül az eredeti felszólalás, illetve annak hitelesített fordítása tekintendő hitelesnek.

Az Európai Parlament nem vonható felelősségre az ezen weblap felhasználásából esetleg fakadó közvetlen vagy közvetett károkért. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk a technikai természetű hibák okozta kellemetlenségekért. Lehetséges például, hogy a weblapon szereplő bizonyos adatok vagy információk nem hibamentes formátumú fájlban készültek vagy lettek csoportosítva. Ebben az esetben nem vállalhatunk garanciát a szolgáltatás megszakításmentes működésére, sem egyéb zavaró fennakadások kiküszöbölésére. Az Európai Parlament ugyancsak elhárít minden felelősséget a különféle internetes hálózatok, illetve a felhasználó keresőprogramjával való összeférhetetlenség számlájára írható hibás adattovábbítás esetén.

Az Európai Parlament nem garantálhatja az ezen weblapon szereplő, külső forrásokból származó információk megbízhatóságát vagy frissítését. A weblapon szereplő információk olykor külső weblapokhoz irányítanak, amelyek szolgáltatásait az Európai Parlament semmiképpen nem ellenőrizheti, ezért azokért semmiféle felelősséget nem vállalhat.

A felelősség elhárítására vonatkozó ezen kikötés nem kívánja korlátozni az EUMSZ 340. cikkéből fakadóan az Európai Parlamentre háruló felelősséget.

Szerzői jogok

Az ezen a weboldalon található szövegformátumú és multimédiás információk, úgymint szövegek, rajzok, grafikák, emblémák, képek, audio- és videoanyagok, fényképek, szoftverek és technológiai leírások a szerzői jogok terén alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szabályozás hatálya alá esnek.

Ezek a szövegformátumú adatok és multimédiás elemek az Európai Parlament által képviselt Európai Unió és/vagy szerzőik, illetve jogutódjaik kizárólagos tulajdonát képezik. E szerzői jogok viselői lemondanak arról, hogy nevük vagy bármely egyéb utalás feltüntetésre kerüljön az ezen weboldal számára általuk szolgáltatott elemeken.

A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy tiszteletben tartja az Európai Uniót és harmadik személyeket megillető szerzői jogokat, nem sértve az esetleges kógens rendelkezések által előírt egyéb jogokat és kivételeket.

Az Európai Unió („© Európai Unió, [évszám(ok)] - Forrás: Európai Parlament”; vagy „© Európai Unió, [évszám(ok)] - EP”), illetve harmadik személyek (@ külső forrás, [évszám(ok)]) tulajdonát képező szövegformátumú adatok és multimédiás elemek, valamint az Európai Parlament felhasználói jogainak fenntartásával szerepeltetett információk sokszorosítása kizárólag nem kereskedelmi célzattal, az elemek teljességének tiszteletben tartásával és a forrás feltüntetésével engedélyezett. Bizonyos adatok sokszorosítását azonban különböző feltételekhez köthetik; ezekben az esetekben az adatot olyan utalással látják el, amely pontosan megjelöli a sokszorosítás feltételeit.

A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem távolítja el és nem módosítja a szerző vagy a forrás megjelölésére szolgáló kötelező hivatkozásokat, és nem szegi meg a dokumentumok és a multimédiás elemek védelmét célzó, például a nyomtatás vagy a letöltés korlátozására, valamint a látható vagy láthatatlan megjelölésekre vonatkozó technikai előírásokat. Ezek bármely megsértése polgári peres eljárás indítását és büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

Ha a nevezett jogbirtokosok azonosságát vagy egy bizonyos elem felhasználási feltételeit illetően kétségek merülnek fel, akkor a webmasterhez lehet fordulni tájékoztatásért.

Az alapos kutatások ellenére lehetséges, hogy az Európai Parlamentnek nem állt módjában a weboldalon szereplő szövegek egyes szerzőinek vagy jogutódjainak azonosítása. Ha Ön ilyen jogokat élvez, vagy ilyen szerzőt azonosítani tud, vagy tévedésünk esetében kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a webmasterrel.

Az Európai Parlament márkaneveinek és logóinak felhasználása

Az europarl®, europarltv®, myeuroparl® márkanevek és az Európai Parlament logója az Európai Parlament előzetes beleegyezése nélkül nem használhatók fel.