Teisinė informacija 

Atsakomybės ribojimas

Šia tinklaviete Europos Parlamentas siekia atverti platesnes galimybes visuomenei susipažinti su informacija apie Europos Parlamentą ir jo veiklą.

Siekiame, kad ši informacija būtų išsami, tiksli ir naujausia. Europos Parlamentas, kai tik jam bus pranešta apie pastebėtas klaidas, padarys viską, kad jos būtų kuo greičiau ištaisytos. Pagal paskutinėje pastraipoje nurodytas sąlygas Europos Parlamentas prisiima atsakomybę tik už dėl jo klaidų atsiradusią žalą.

Paskelbta informacija yra tik bendro pobūdžio ir nepritaikyta prie konkretaus asmens poreikių. Ši informacija nelaikytina specialisto ir teisininko konsultacija (jeigu jums reikia konkretaus patarimo, visada turėtumėte pasitarti su atitinkamu specialistu).

Tam tikra tinklavietėje ar per ją skelbiama informacija, įskaitant pateikiamas kalbas ir dokumentus, negali būti laikoma nei autentišku oficialiu dokumentu, nei tikslia Europos Parlamento narių diskusijų ataskaita. Autentiškais laikomi tik tie Europos Sąjungos dokumentai, kurie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Esant skirtumui tarp dokumento elektroninio varianto ir popierinės redakcijos, autentišku laikomas tik tas dokumentas, kuris paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio popierinėse redakcijose. Taip pat autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patvirtintas jos vertimas.

Europos Parlamentas neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti naudojantis šia tinklaviete. Mes stengiamės padaryti viską, kad dėl techninių klaidų turėtumėte kuo mažiau nepatogumų. Tam tikri mūsų tinklavietėje skelbiami duomenys arba informacija gali būti sukurti ar susisteminti rinkmenose arba formatais, kuriuose pasitaiko klaidų. Todėl negalime užtikrinti, kad paslauga nebus sutrikdyta ar kad nekils panašių problemų. Europos Parlamentas neprisiima atsakomybės už sutrikdytą duomenų perdavimą dėl naudojimosi kitais žiniatinkliais arba dėl vartojo naudojamos naršyklės nesuderinamumo.

Europos Parlamentas negali užtikrinti informacijos, patenkančios į šią tinklavietę iš išorės šaltinių, patikimumo ar naujumo. Kartais informacija, pateikta šioje tinklavietėje, yra susijusi su išorės tinklavietėmis, kurių Europos Parlamento tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Parlamentas neprisiima jokios atsakomybės.

Taip ribojant atsakomybę nesiekiama sumažinti Europos Parlamento teisinių įsipareigojimų, kurie numatyti Sutarties 340 straipsnyje.

Autorių teisės

Šioje tinklavietėje pateikiama tekstinė ir multimedijos informacija, kaip antai tekstai, piešiniai, grafikai, logotipai, piktogramos, paveikslėliai, garso ir vaizdo ištraukos, nuotraukos, programos, ir aprašyta technologija saugoma nacionalinės ir tarptautinės teisės normų, taikomų intelektinės nuosavybės teisėms.

Ši tekstinė ir multimedijos informacija yra išskirtinė Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Parlamento, ir (arba) jų autorių bei teisių turėtojų nuosavybė. Intelektinės nuosavybės teisių turėtojai atsisako nurodyti savo pavardę ar bet kokią kitą nuorodą medžiagoje, kurią jie pateikia tinklavietei.

Vartotojai įsipareigoja gerbti Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, nepažeisdami pagal pagrįstas teisines nuostatas numatytų teisių ir išimčių.

Paprastai pakartotinai naudoti (atgaminti arba naudoti) Europos Sąjungai (pateikiant nuorodą „© Europos Sąjunga, [metai] – Šaltinis: Europos Parlamentas“ arba „© Europos Sąjunga, [metai] – EP“), taip pat ir trečiosioms šalims („©Išorės šaltinis, [metai]“) priklausančią tekstinę ir multimedijos medžiagą, kurios naudojimo teisės priklauso Europos Sąjungai, leidžiama asmeniniais arba komercinio ar nekomercinio pakartotino skelbimo tikslais, išsaugant atgaminamos medžiagos vientisumą ir nurodant šaltinį. Vis dėlto pakartotiniam kai kurios informacijos naudojimui gali būti taikomos įvairios sąlygos ir tokiu atveju informacija pateikiama nurodant minėtąsias sąlygas.

Pakartotinai skelbiant tinklavietės tekstinę arba multimedijos medžiagą visuomet privalo būti pateikiama viso turinio ar tinklalapio, iš kurio medžiaga paimta, universaliojo ištekliaus adreso (URL) nuoroda.

Vartotojas įsipareigoja nepanaikinti ir nepakeisti nuorodos į autorių ir šaltinį ir nepažeisti tekstinės ir multimedijos medžiagos techninių apsaugos reikalavimų, kaip antai spausdinimo ar parsisiuntimo apribojimas, matomas ar nematomas ženklinimas. Už bet kokį pažeidimą gali būti traukiama civilinėn ir baudžiamojon atsakomybėn.

Versti tekstus arba dokumentus į kitą kalbą nei tos oficialiosios, kuriomis dokumentas pateiktas tinklavietėje, leidžiama su sąlyga, kad bus matomai nurodomas šaltinis ir pateikiama tokia į atitinkamą kalbą išversta pastaba:

„Išversta iš originalo [nurodyti kalbą] kalba, paskelbto Europos Parlamento tinklavietėje [pateikti tinklavietės URL nuorodą]: „© Europos Sąjunga, [metai] - Šaltinis: Europos Parlamentas“; arba „Europos Sąjunga, [metai] – EP“, [vertimo autorių teisių turėtojo vardas, pavardė (pavadinimas)] prisiima visą atsakomybę už vertimą į [nurodyti vertimo kalbą]“.

Kilus abejonių dėl minėtųjų teisių turėtojų tapatybės ar dėl tam tikros medžiagos naudojimo sąlygų, prašome kreiptis į tinklavietės administratorių.

Gali būti, kad nepaisant nuoseklių paieškų Europos Parlamentui nepasisekė nustatyti kai kurių tinklavietėje pateiktos medžiagos autorių arba teisių turėtojų. Jei esate autorius ar teisių turėtojas, arba Jums pavyko nustatyti autorių ar teisių turėtoją, arba pastebėjote mūsų paliktą klaidą, prašome pranešti apie tai tinklavietės administratoriui.

Europos Parlamentui priklausančių ženklų ir logotipų naudojimas

Ženklai europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® ir Europos Parlamento logotipas negali būti naudojami be išankstinio Europos Parlamento sutikimo.