Juridisks paziņojums 

Atbildības ierobežojums

Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnes mērķis ir veicināt piekļuvi informācijai par pašu iestādi, kā arī tās darbību.

Mūsu mērķis ir izplatīt pēc iespējas pilnīgāku, precīzāku un aktuālāku informāciju. Eiropas Parlaments pēc informācijas saņemšanas par kļūdām raudzīsies, lai tiktu veikti nepieciešamie labojumi. Tas var atbildēt tikai par savu kļūdu radīto kaitējumu saskaņā ar šeit pēdējā rindkopā paredzētajiem nosacījumiem.

Šajā vietnē publicētā informācija ir vispārīga, un tādēļ tā nav paredzēta individuālu vajadzību apmierināšanai. Līdz ar to šī informācija nav ne profesionāls, ne juridisks viedoklis (ja jums ir nepieciešams īpašs atzinums, lūdzam jūs vērsties pie atbilstīgi kvalificēta profesionāļa).

Noteiktus informācijas veidus, tostarp runu tulkojumus, kā arī dokumentus, kas pieejami šajā vietnē vai ar šīs vietnes starpniecību, nevar uzskatīt ne par oficiālu dokumentu autentisku atveidojumu, ne par parlamenta debašu ticamu stenogrammu. Par autentiskiem uzskatāmi vienīgi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētie oficiālie dokumenti. Ja pastāv atšķirības starp elektronisko un drukas versiju, jāuzticas drukātajam oficiālajam tekstam, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Turklāt autentiski ir tikai runu oriģināli vai pārbaudīti tulkojumi.

Eiropas Parlaments nevar būt atbildīgs par tiešu vai netiešu kaitējumu, ko var radīt šīs vietnes izmantošana. Mēs darām visu, lai pēc iespējas ierobežotu neērtības, ko rada tehniskas kļūdas. Noteiktus datus vai informāciju, kas ir šajā vietnē, nevar saglabāt vai strukturēt datnēs vai formātos bez kļūdām. Šajā gadījumā mēs nevaram garantēt, ka šādu problēmu dēļ pakalpojums netiks pārtraukts vai citādi ietekmēts. Eiropas Parlaments arī neuzņemas nekādu atbildību par datu nepareizu pārraidi dažādu interneta tīklu dēļ vai lietotāja pārlūkprogrammas nepiemērotības dēļ.

Eiropas Parlaments nevar garantēt tās informācijas ticamību un atjaunināšanu, kuru sniedz šīs vietnes ārējie avoti. Vietnes informācijā dažkārt ir norādes uz ārējām vietnēm, kuras Eiropas Parlamenta dienesti nekādi nekontrolē un par kurām neuzņemas nekādu atbildību.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Eiropas Parlamenta atbildību, kas izriet no LESD 340. panta.

Autortiesības

Šajā tīmekļa vietnē ir ietverti tekstuāli dati un multimediāli elementi, piemēram, teksts, zīmējumi, grafikas, logo, ikonas, attēli, audio un video materiāli, fotogrāfijas, programmas un aprakstītā tehnoloģija, ko aizsargā valstu un starptautiskie noteikumi, kurus piemēro intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

Šie tekstuālie dati un multimediālie elementi ir ekskluzīvs Eiropas Savienības (pārstāv Eiropas Parlaments) un/vai datu un elementu autoru un tiesību īpašnieku īpašums. Intelektuālo tiesību īpašnieki atsakās norādīt savu vārdu vai sniegt kādas citas norādes par elementiem, ko viņi piegādā šai tīmekļa vietnei.

Lietotājs apņemas ievērot intelektuālā īpašuma tiesības, kuras pieder Eiropas Savienībai un trešām personām, taču netiek skartas tiesības un izņēmumi, ko paredz iespējami saistoši noteikumi.

Eiropas Savienības īpašumā (atpazīstams pēc norādēm „© Eiropas Savienība, [gads(-i)] — Avots: Eiropas Parlaments” vai „© Eiropas Savienība, [gads(-i)] — EP”, kā arī trešo personu īpašumā (© ārējs avots, [gads(-i)] esošus tekstuālus datus un multimediālus elementus, kuru izmantošanas tiesības pieder Eiropas Savienībai, principā ir atļauts izmantot (pavairot vai lietot) gan personiskiem mērķiem, gan komerciālas vai nekomerciālas izplatīšanas nolūkā, saglabājot pavairoto elementu integritāti un norādot avotu. Tomēr uz noteiktu datu izmantošanu dažkārt var attiekties citi nosacījumi; šādā gadījumā datiem pievieno norādi, kurā precizēti šie nosacījumi.

Pavairojot vietnē ietverto datu vai multimediālo elementu atsevišķas daļas, jānorāda URL adrese tīmekļa lapai, kur attiecīgais saturs atrodams pilnībā, vai vietnes sākumlapai.

Lietotājs apņemas nenoņemt un negrozīt rezerves norādes, kas norāda autoru vai avotu, un izvairīties no tehniskiem paņēmieniem, lai apietu dokumentu un multimediālu elementu aizsardzību, piemēram, drukāšanas vai lejupielādes ierobežojumus un redzamu vai neredzamu marķējumu. Jebkurš pārkāpums var būt par iemeslu civilai un kriminālai tiesvedībai.

Tekstus un dokumentus tulkot valodās, kas nav oficiālās vietnē pieejamās valodas, ir atļauts ar nosacījumu, ka attiecīgajā tulkojuma valodā labi saskatāmā veidā tiek pievienota norāde uz avotu un šāda norāde:

„Tulkojums no [norādīt valodu] valodas. Oriģinālo versiju publicējis Eiropas Parlaments vietnē [norādīt vietnes URL], „© Eiropas Savienība, [gads(-i)] — Avots: Eiropas Parlaments” vai „© Eiropas Savienība, [gads(-i)] — EP”, par tulkojuma saturu [norādīt mērķvalodu] valodā ir pilnībā atbildīgs [tulkojuma autortiesību īpašnieka vārds/nosaukums]”.

Ja rodas šaubas par minēto īpašnieku identitāti vai par noteikta elementa izmantošanas nosacījumiem, ir iespējams nosūtīt informācijas pieprasījumu vietnes pārzinim.

Neskatoties uz padziļinātiem pētījumiem, pastāv iespējamība, ka Eiropas Parlaments nav spējis identificēt noteiktus šajā tīmekļa vietnē esošu dokumentu autorus vai tiesību īpašniekus. Ja jūs esat viens no šiem īpašniekiem vai jūs to esat identificējis, vai arī mēs esam pieļāvuši kļūdu, lūdzam sazināties ar vietnes pārzini.

Eiropas Parlamenta zīmolu un logo izmantošana

Zīmolus europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® un Eiropas Parlamenta logo ir atļauts izmantot tikai ar iepriekšēju Eiropas Parlamenta piekrišanu.