Právne upozornenie 

Obmedzenie zodpovednosti

Cieľom internetovej stránky Európskeho parlamentu je podporovať prístup verejnosti k informáciám o inštitúcii, ako aj o jej činnosti.

Naším cieľom je poskytovať čo najúplnejšie, najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie. Po upozornení na chyby bude Európsky parlament dbať na to, aby sa vykonali potrebné úpravy. Podľa podmienok uvedených v poslednom odseku nižšie môže niesť zodpovednosť iba za škody, ktoré vzniknú na základe jeho chýb.

Informácie, ktoré sú uverejnené na tejto stránke, sú všeobecnej povahy, a preto neboli zostavené tak, aby zodpovedali individuálnym potrebám. Nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na kvalifikovaných odborníkov).

Určité informácie vrátane výkladu vystúpení, ako aj dokumentov dostupných na stránke alebo jej prostredníctvom sa nemôžu považovať ani za autentickú kópiu oficiálnych textov ani za verný zápis parlamentných diskusií. Za autentické sa považujú výhradne oficiálne texty uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade rozdielov medzi elektronickou verziou a tlačeným textom je smerodajný iba tlačený oficiálny text uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie. Rovnako tak rozhoduje len pôvodná verzia vystúpenia alebo jej revidovaný preklad.

Európsky parlament nemôže niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré môžu nastať v dôsledku používania tejto internetovej stránky. Pokiaľ je to možné, snažíme sa obmedziť ťažkosti spôsobené technickými nedostatkami. Určité údaje alebo informácie nachádzajúce sa na tejto stránke mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v chybných súboroch alebo formátoch. V tomto prípade vám nemôžeme zaručiť, že poskytovaná služba nebude prerušená alebo iným spôsobom ovplyvnená takýmito problémami. Európsky parlament rovnako odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade chybného prenosu informácií spôsobeného rozdielnymi internetovými sieťami alebo nekompatibilitou navigátora používateľa.

Európsky parlament sa nemôže zaručiť za spoľahlivosť ani aktuálnosť informácií na tejto stránke, ktoré pochádzajú z externých zdrojov. Informácie nachádzajúce sa na tejto stránke môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Európskeho parlamentu a za ktoré Parlament nenesie žiadnu zodpovednosť.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nemá za cieľ obmedziť zodpovednosť Európskeho parlamentu vyplývajúcu z článku 340 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Autorské práva

Táto internetová stránka obsahuje textové údaje a multimediálne prvky, predovšetkým texty, kresby, grafy, logá, ikony, obrázky, zvukové záznamy a videozáznamy, fotografie, programy a opísanú technológiu, ktoré sú chránené vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva.

Tieto textové údaje a multimediálne prvky sú výlučným vlastníctvom Európskej únie, ktorú zastupuje Európsky parlament, a/alebo ich autorov a držiteľov autorských práv. Držitelia práv duševného vlastníctva sa vzdávajú zobrazenia svojho mena alebo akéhokoľvek označenia na prvkoch, ktoré pre túto internetovú stránku poskytli.

Používateľ sa zaväzuje dodržiavať práva duševného vlastníctva patriace Európskej únii a tretím stranám bez toho, aby boli dotknuté práva a výnimky stanovené v prípadných záväzných ustanoveniach.

Ďalšie využívanie (t. j. reprodukcia či použitie) textových údajov a multimediálnych prvkov, ktoré patria Európskej únii (označených „© Európska únia, [rok(roky)] – Zdroj: Európsky parlament“, alebo „© Európska únia, [rok(roky)] – EP“) alebo tretím osobám (© externý zdroj, [rok(roky)]) a ktorých užívateľské práva vlastní Európska únia, na osobné účely alebo na účely ďalšieho šírenia, a to obchodného alebo iného charakteru, je v zásade povolené, pričom sa musí rešpektovať celistvosť kopírovaných častí a uviesť zdroj. Ďalšie použitie určitých údajov však niekedy môže podliehať rôznym podmienkam. V takom prípade je táto skutočnosť uvedená pri danom údaji spolu s konkrétnymi podmienkami.

Pri akejkoľvek čiastočnej reprodukcii údajov alebo multimediálnych prvkov uvedených na stránke sa musí okrem iného uviesť odkaz na „URL“ celej stránky alebo zdrojovej webovej stránky.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude odstraňovať ani meniť upozornenia o vyhradení práv uvádzajúce autora alebo zdroj a že nebude obchádzať technické opatrenia na ochranu dokumentov a multimediálnych prvkov, ako sú obmedzenia tlače alebo sťahovania a viditeľné či skryté označenia. Každé porušenie môže viesť k občianskemu a trestnému stíhaniu.

Preklad textov či dokumentov do iných jazykov, ako sú oficiálne jazykové verzie dostupné na internetovej stránke, je povolený pod podmienkou, že v ňom bude viditeľne uvedený zdroj a táto poznámka, preložené do príslušného jazyka:

„Preklad pôvodného znenia [uveďte jazyk] uverejneného Európskym parlamentom na webovej stránke [uveďte URL adresu stránky]: „© Európska únia, [rok(y)] – Zdroj: Európsky parlament“, alebo „© Európska únia, [rok(roky)] – EP“, [meno držiteľa autorských práv na preklad] preberá plnú zodpovednosť za preklad do [uveďte cieľový jazyk].“

V prípade pochybností o totožnosti uvedených majiteľov práv alebo o podmienkach používania konkrétnej časti je možné požiadať o informácie správcu siete.

Napriek dôkladnému skúmaniu sa môže stať, že sa Európskemu parlamentu nepodarilo zistiť totožnosť niektorých autorov alebo držiteľov autorských práv k dokumentom, ktoré sa nachádzajú na tejto internetovej stránke. Ak patríte medzi týchto držiteľov práv alebo ak ste zistili totožnosť niektorého z nich, alebo v prípade chyby z našej strany, kontaktujte prosím správcu siete.

Používanie značiek či log, ktoré patria Európskemu parlamentu

Značky europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® a logo Európskeho parlamentu sa nemôžu použiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho parlamentu.