Rättsligt meddelande 

Begränsning av ansvar

Europaparlamentet har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om institutionen och dess verksamhet.

Vi strävar efter att hålla informationen så fullständig, aktuell och korrekt som möjligt. Europaparlamentet åtar sig att så snabbt som möjligt rätta till eventuella felaktigheter när dessa påtalas. Europaparlamentet kan inte ställas till ansvar för skador som kan uppstå pga. sådana fel, med förbehåll för de villkor som anges nedan.

De uppgifter som offentliggörs på webbplatsen är av allmän karaktär och är inte avsedda som svar på enskilda personers särskilda behov. Informationen skall inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Vissa uppgifter, t.ex. tolkningar av inlägg samt dokument som finns på eller kan nås via webbplatsen, kan inte betraktas som vare sig autentisk återgivning av officiella texter eller korrekt sammanfattning av parlamentsdebatter. Endast de officiella texter som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltiga. Om det finns skillnader mellan den elektroniska och den tryckta texten är det den officiella tryckta texten som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning som är giltig. På samma sätt är det endast originalinlägget eller granskade översättningar av det som är giltiga.

Europaparlamentet kan inte ställas till ansvar för direkta eller indirekta skador som uppstått efter användning av webbplatsen. Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Europaparlamentet avsäger sig allt ansvar för fel i överföringen av data beroende på Internetnätverken eller bristande kompatibilitet i användarens webbläsare.

Europaparlamentet kan inte garantera att upplysningar på denna webbplats från externa källor är tillförlitliga och aktuella. Informationen på webbplatsen är ibland länkad till externa webbplatser som parlamentet inte har kontroll över och inte kan ta ansvar för.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar inte Europaparlamentets ansvar enligt artikel 340 i EUF-fördraget.

Upphovsrätt

Denna webbplats innehåller text och audiovisuella inslag (bl.a. texter, teckningar, diagram, logotyper, ikoner, bilder, ljud- och videofiler, foton, program och tekniska beskrivningar) som skyddas av tillämpliga nationella och internationella bestämmelser om skydd av immateriella rättigheter.

Dessa texter och audiovisuella inslag tillhör uteslutande Europeiska unionen representerad av Europaparlamentet och/eller de rättmätiga upphovsmännen. Rättsinnehavarnas namn eller andra kännetecken anges inte i samband med de bidrag de lämnar till denna webbplats.

Användaren skall respektera Europeiska unionens och tredje mans immateriella rättigheter, utan att detta påverkar tillämpningen av eventuella bindande bestämmelser om rättigheter och undantag.

Kommersiell eller icke-kommersiell återanvändning (återgivande eller användning) för personligt bruk eller spridning, av text och audiovisuella inslag som tillhör Europeiska unionen (och som identifieras genom uppgifterna ”© Europeiska unionen [år] – källa: Europaparlamentet” eller ”© Europeiska unionen [år] – EP) eller tredje man (© extern källa, [år] ) och som Europeiska unionen har rätt att använda tillåts i princip under förutsättning att integriteten respekteras samt att källan uppges. Särskilda villkor kan emellertid ibland gälla för återgivandet av vissa uppgifter. Detta anges i så fall i anslutning till uppgiften.

Om uppgifter eller multimedia delvis återges från sidan bör dessutom url-länken för hela sidan eller sidans källkod anges.

Användaren får inte avlägsna eller ändra uppgifter om upphovsman eller källa. Användaren får inte heller kringgå tekniska skyddsåtgärder i dokument eller multimediasekvenser, t.ex. åtgärder för att begränsa utskrift eller nedladdning eller synliga eller osynliga märkningar. Alla överträdelser kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden.

Översättning av texter eller dokument till andra språk än de officiella språk som finns tillgängliga på sidan är tillåtet under förutsättning att följande källanvisning finns på sidan, översatt till det berörda språket:

”Översatt från originalversionen på [precisera språk] som offentliggjorts av Europaparlamentet på [precisera sidans url]: ”© Europeiska unionen, [år] - Källa: Europaparlamentet"; eller ”© Europeiska unionen, [år] - EP”, [Namnet på den som har upphovsrätt till översättningen] ansvarar till fullo för översättningen till [precisera målspråket]”.

Om du är osäker på vem rättighetsinnehavaren är eller vilka villkor som gäller för användningen av en text eller en sekvens kan du vända dig till den ansvarige för webbplatsen (webmaster).

Det kan hända att Europaparlamentet, trots ingående efterforskningar, inte har kunnat identifiera upphovsmannen till eller rättighetsinnehavaren för något dokument på webbplatsen. Om du är upphovsman till ett sådant dokument, eller om du vet vem upphovsmannen är, eller om uppgiften på webbplatsen är felaktig, kan du kontakta den ansvarige för webbplatsen (webmaster).

Användning av Europaparlamentets märken och logotyper

Varumärkena europarl®, europarltv®, myeuroparl®, Parlamentarium® och Europaparlamentets logotyp får inte användas utan förhandstillstånd från Europaparlamentet.