skip to content
 
 
 

Frakcijos ir komitetai

Europos Parlamentas (EP) yra unikalus daugiatautės ir daugiakalbės demokratijos pavyzdys. Per pastaruosius dešimtmečius Europos Parlamento galios nuolat didėjo, ir dabar jis yra vienas svarbiausių ES teisės aktų leidėjų. Parlamentas taip pat prižiūri Komisijos darbą ir tvirtina Europos Sąjungos biudžetą.

Kaip organizuojamas Parlamento darbas?

Frakcijos

Parlamento nariai buriasi į frakcijas ne pagal tautybę, o pagal savo politines pažiūras. EP nariai negali vienu metu priklausyti kelioms frakcijoms. Kai kurie Parlamento nariai nepriklauso jokiai frakcijai, jie laikomi nepriklausomais nariais.

Frakcijai suformuoti reikia bent 25 Parlamento narių, joje turi buti atstovai bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių.

Frakcijos organizuoja savo veiklą išsirinkę pirmininką, kiekviena jų turi biurą ir sekretoriatą.

Prieš kiekvieną plenarinės sesijos balsavimą frakcijos nagrinėja pateiktus pranešimus ir teikia savo pakeitimus. Frakcijos pozicijos suderinamos per diskusijas, tačiau ne vienas narys negali būti verčiamas balsuoti vienaip ar kitaip.

Visą frakcijų sąrašą rasite čia

Komitetai

Didžioji dalis Parlamento darbo atliekama specializuotuose komitetuose, kuriuose europarlamentarai rengia, teikia pakeitimus ir balsuoja dėl teisės aktų pasiūlymų ir savo iniciatyva parengtų pranešimų. Jie nagrinėja Komisijos ir Tarybos pasiūlymus ir prireikus rengia pranešimus, kurie teikiami plenarinėje sesijoje.

Europos Parlamente yra 20 komitetų ir du pakomitečiai, kuriuos sudaro nuo 25 iki 71 nario. Kiekvienas komitetas dirba su tam tikros srities teisės aktais (pvz., žuvininkystės, moterų teisių, biudžeto kontrolės ir t.t.) ir turi pirmininką, biurą ir sekretoriatą. Politinė komitetų sudėtis atspindi Europos Parlamento sudėtį. Europos Parlamento nariai gali būti tikrais arba pavaduojančiais komiteto nariais. Komitetų pirmininkai savo vadovaujamų komitetų veiklą koordinuoja Pirmininkų sueigoje.

Parlamentiniai komitetai posėdžiauja vieną arba du kartus per mėnesį Briuselyje, o jų diskusijos yra viešos.

Visą komitetų sąrašą rasite čia

Delegacijos

Europos Parlamento delegacijos palaiko ryšius ir keičiasi informacija su trečiųjų šalių parlamentais. Delegacijų pagalba Europos Parlamentas prisideda prie atstovavimo Europos Sąjungai trečiosiose šalyse ir prie vertybių, kuriomis pagrįsta ES – laisves, demokratijos ir teisines valstybės principų bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms – sklaidos.

Šiuo metu Europos Parlamente yra 41 delegacija. Kiekvieną delegaciją sudaro nuo 12 iki daugiau kaip 70 narių.

Plačiau apie Europos Parlamento delegacijas