skip to content
 
 
 

Būkite išgirsti!

ES piliečiai gali susidurti su savo – ES piliečių – teisių pažeidimais. Tai gali būti susiję su jų teise balsuoti, automobilio registracija, diplomo pripažinimu, pensijos perkėlimu, muitais ir mokesčiais ar kitais klausimais. Tokiais atvejais yra tarnybos, kurios gali suteikti informaciją ar pagalbą.

Europos Parlamento Peticijų komitetas

Viena iš pagrindinių Europos piliečių teisių: pateikti peticiją Europos Parlamentui. Peticijos teikiamos tais klausimais, kurie priklauso Europos Sąjungos veiklos sritims ir yra tiesiogiai su jais susiję. Sutartimi užtikrinama teise pateikti peticiją taip pat gali pasinaudoti visos bendrovės, organizacijos ar draugijos, kurių buveinė registruota Europos Sąjungoje.

ES ombudmeno tarnyba

Europos ombudsmenas yra nepriklausoma ir nešališka institucija, kuriai atskaitinga ES administracija. Ombudsmenas tiria skundus dėl netinkamo administravimo ES institucijose, įstaigose, tarnybose ir agentūrose. Ombudsmeno kompetencijai nepriklauso tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, kai jis vykdo teismo funkcijas. Ombudsmenas gali nustatyti, kad administravimas netinkamas, jei institucija nesilaiko pagrindinių teisių, teisinių normų ar principų arba gero administravimo principų.

Europos piliečių iniciatyva

Naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvos teise milijonas ES piliečių gali paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktus ir taip tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką.

ES Teisingumo Teismas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo užduotis yra užtikrinti, kad „aiškinant ir taikant" Sutartis „būtų laikomasi teisės". Teisingumo Teismas prižiūri Europos Sąjungos institucijų aktų teisėtumą, užtikrina, kad valstybės narės laikytųsi iš Sutarčių kylančių pareigų ir nacionalinių teismų prašymu aiškina Sąjungos teisę. Į Teismą gali kreiptis pavieniai asmenys, įmonės ir organizacijos, manačios, kad jų teises pažeidė ES institucija.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma ES lygmens priežiūros institucija, kuri prižiūri, kaip ES institucijos ir įstaigos tvarko asmens duomenis; konsultuoja rengiant privatumo užtikrinimo strategijas ir šios srities teisės aktus ir bendradarbiauja su panašaus pobūdžio institucijomis, kad būtų užtikrinta nuosekli duomenų apsauga. Piliečiai, kurie mano, jog ES institucijos pažeidė jų asmens duomenų tvarkymo taisykles, gali pateikti skundą EDAPP.