Paolo BORCHIA Paolo BORCHIA
Paolo BORCHIA

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , NEGRAR

Становища в качеството на докладчик в сянка Paolo BORCHIA

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg