Petri SARVAMAA Petri SARVAMAA
Petri SARVAMAA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : ,

8-ми парламентарен мандат Petri SARVAMAA

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Заместник-председател

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

членове

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по бюджети
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа

16-11-2018 CONT_AD(2018)625208 PE625.208v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.

23-11-2017 CONT_AD(2017)606021 PE606.021v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

СТАНОВИЩЕ относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз

13-10-2016 CONT_AD(2016)585777 PE585.777v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

08-01-2019 CONT_AD(2019)625391 PE625.391v02-00 CONT
Dennis de JONG

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

11-12-2018 BUDG_AD(2018)628606 PE628.606v02-00 BUDG
Jens GEIER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

26-09-2018 BUDG_AD(2018)623836 PE623.836v02-00 BUDG
Jens GEIER

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания

Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу организираната престъпност

07-09-2015 P8_DCL(2015)0044 Отпаднала
Laura FERRARA Marco VALLI Petri SARVAMAA Bart STAES Barbara SPINELLI Ingeborg GRÄSSLE Michael THEURER Dennis de JONG Monika HOHLMEIER Benedek JÁVOR Sergio Gaetano COFFERATI Ignazio CORRAO Fabio Massimo CASTALDO
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 172 - 08-12-2015

Писмена декларация относно подновяване на препоръките на Комисията от 2001 г. за максималните нива на алкохол в кръвта на водачите на моторни превозни средства

07-09-2015 P8_DCL(2015)0041 Отпаднала
Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Siegfried MUREŞAN Martina DLABAJOVÁ Nicola CAPUTO Wim van de CAMP Esther de LANGE Tomáš ZDECHOVSKÝ Nuno MELO Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Petri SARVAMAA Eduard KUKAN Csaba SÓGOR
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 64 - 08-12-2015

Писмена декларация относно определянето на максимални граници за съдържанието на упойващи вещества при водачите на моторни превозни средства (МПС)

07-09-2015 P8_DCL(2015)0040 Отпаднала
Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Siegfried MUREŞAN Kinga GÁL Nicola CAPUTO Wim van de CAMP Esther de LANGE Tomáš ZDECHOVSKÝ Nuno MELO Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Petri SARVAMAA Eduard KUKAN Csaba SÓGOR
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 65 - 08-12-2015

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg