Erik
BÁNKI

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Erik BÁNKI

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове

31-05-2013 TRAN_AD(2013)504125 PE504.125v02-00 TRAN
Gilles PARGNEAUX