Demetris PAPADAKIS Demetris PAPADAKIS
Demetris PAPADAKIS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Кипър - Movement for Social Democracy EDEK (Кипър)

Роден : , Ammochostos

8-ми парламентарен мандат Demetris PAPADAKIS

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Social Democracy EDEK (Кипър)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Заместник

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

19-11-2018 REGI_AD(2018)626907 PE626.907v02-00 REGI
Demetris PAPADAKIS

СТАНОВИЩЕ относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията

18-11-2015 AFET_AD(2015)560599 PE560.599v02-00 AFET
Demetris PAPADAKIS

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС

23-11-2018 PETI_AD(2018)623689 PE623.689v02-00 PETI
Notis MARIAS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности

29-03-2017 REGI_AD(2017)597451 PE597.451v02-00 REGI
Rosa D'AMATO

СТАНОВИЩЕ относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до лекарствени продукти

15-11-2016 PETI_AD(2016)582217 PE582.217v02-00 PETI
Eleonora EVI

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Изменения на Правилника за дейността на Парламента (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EL

31-01-2019

Υπερψήφισα την έκθεση καθώς τάσσομαι υπέρ των νέων κανόνων που προτείνονται, οι οποίοι θα συμβάλουν ώστε να γίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο ανοικτό, διαφανές και υπόλογο έναντι των πολιτών. Υποστηρίζω τη διαφάνεια και συμφωνώ με το νέο μέτρο όπου πλέον οι βουλευτές θα πρέπει να πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί επισήμως στο μητρώο διαφάνειας καθώς και να δημοσιοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων.
Είναι πολύ σωστό επίσης οι βουλευτές να τιμωρούνται για χρήση ρητορικής μίσους μέσα στην Ολομέλεια όπως έχει γίνει στο παρελθόν από ακροδεξιούς βουλευτές. Στηρίζω επίσης την αναθεώρηση των κανόνων ως προς τον σχηματισμό των πολιτικών ομάδων ώστε να καταστήσουμε πιο δύσκολο για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνασπίζονται με πολιτικούς που δεν μοιράζονται κοινές ιδέες ή αξίες. Για να σχηματιστεί μια πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο πρέπει να υπάρχει «πολιτική συγγένεια» μεταξύ των μελών της. Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν καλούν τους Ευρωβουλευτές να υπογράψουν μια πολιτική δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι μοιράζονται τον ίδιο σκοπό, το ίδιο όραμα με την ομάδα στην οποία εντάσσονται.

Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) EL

31-01-2019

Υπερψήφισα την έκθεση, καθώς προτείνεται η τροποποίηση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) προκειμένου να διορθωθούν τεχνικά σφάλματα και παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης του ΕΤΚ με μία διεθνή συμφωνία η οποία δεν είχε τεθεί σε ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης του ΕΤΚ, δηλαδή τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA). Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση του αιτήματος της Ιταλίας να περιληφθούν ο δήμος Campione d’Italia και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο ιταλικός δήμος Campione d’Italia και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο θα πρέπει να περιληφθούν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, δεδομένου ότι οι ιστορικοί λόγοι που δικαιολογούσαν τον αποκλεισμό των εδαφών αυτών, όπως η απομόνωσή τους και τα οικονομικά μειονεκτήματά τους, δεν ισχύουν πλέον. Για τους ίδιους λόγους, τα εδάφη αυτά θα πρέπει να περιληφθούν στο γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και παράλληλα να συνεχίσουν να εξαιρούνται από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0451/2018 - Mary Honeyball) EL

31-01-2019

Η σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας. Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σύμβαση θεσπίζει ένα σύστημα που παρέχει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών. Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν συχνά όταν ένα ζευγάρι χωρίζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις υποθέσεις αυτές έγκειται στην εθνική μεροληψία που χαρακτηρίζει τα νομικά συστήματα μεμονωμένων κρατών.
Η σύμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών σε διεθνές επίπεδο, ορίζοντας ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια και εφαρμοστέα η νομοθεσία του κράτους στο οποίο διαμένει το παιδί. Η σύμβαση θεσπίζει επίσης ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την άμεση επιστροφή του απαχθέντος παιδιού.
Η Δομινικανή Δημοκρατία κατέθεσε το έγγραφο προσχώρησής της στη σύμβαση της Χάγης του 1980 στις 11 Αυγούστου 2004. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στη Δομινικανή Δημοκρατία την 1η Νοεμβρίου 2004.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно зачитането на правата на човека и на религиозните права в Турция

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Отпаднала
Eva KAILI Kostas CHRYSOGONOS Sofia SAKORAFA Maria SPYRAKI Manolis KEFALOGIANNIS Eleni THEOCHAROUS Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Theodoros ZAGORAKIS Demetris PAPADAKIS Nikos ANDROULAKIS
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 35 - 13-12-2016

Писмена декларация относно питейната вода като основно право

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Отпаднала
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Филиз ХЮСМЕНОВА Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Светослав Христов МАЛИНОВ Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 78 - 13-12-2016

Писмена декларация относно постигането на пълна визова реципрочност със Съединените американски щати

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Отпаднала
Момчил НЕКОВ Demetris PAPADAKIS Bogdan Brunon WENTA Takis HADJIGEORGIOU Emilian PAVEL Nicola CAPUTO Norica NICOLAI Tonino PICULA Marek PLURA Jozo RADOŠ Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Дата на внасяне : 06-06-2016
Срок : 06-09-2016
Брой подписали : 66 - 07-09-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg