Yana TOOM Yana TOOM
Yana TOOM

група „Renew Europe“

Член

Естония - Eesti Keskerakond (Естония)

Роден : , Tallinn

8-ми парламентарен мандат Yana TOOM

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eesti Keskerakond (Естония)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по култура и образование
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

Заместник

 • 14-07-2014 / 26-05-2016 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно икономическите политики на еврозоната

29-09-2017 EMPL_AD(2017)606272 PE606.272v02-00 EMPL
Yana TOOM

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

17-02-2016 CULT_AD(2016)572998 PE572.998v02-00 CULT
Yana TOOM

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

23-01-2019 CULT_AD(2019)628678 PE628.678v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) за финансовата 2017 година

23-01-2019 CULT_AD(2019)628679 PE628.679v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (A8-0382/2018 - Laura Agea) EN

27-03-2019

I voted in favour of the Parliament’s proposal on amendments to the Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work. The EU had to respond quickly to new research data to minimise the health risks for Europeans. I also believe that Member States can take on even more ambitious tasks and set even stricter rules in this area.

Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) EN

26-03-2019

. ‒ Articles 11 and 13 of this Directive will breach human rights by creating obstacles in the way we seek, receive and impart information.
While we can all agree that the rights of creators need to be protected, the text of the Directive is not balanced.
The impact on fundamental rights will be high and there are no guarantees that creators will actually benefit from this.
It is unfortunate that after the long process, the European Parliament has failed to adopt alternative solutions, which were offered more than once.
I have always been a strong opponent of this Directive and have also this time voted against.

Основни права на хората от африкански произход (B8-0212/2019) EN

26-03-2019

I fully support the resolution. In the EU, 15 million people of African descent are subjected to racism, discrimination and xenophobia on a daily basis. We need both the EU institutions and the Member States to fight ethnic discrimination and hate crime and to promote active participation of people of African descent in political, social and economic life and to support all kind of strategies for their social inclusion and integration. Police and other law enforcement agencies shall end the practices of racial or ethnic profiling in their work.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването и популяризирането на европейска карта за пътуване

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Отпаднала
Brian HAYES Patricija ŠULIN Deirdre CLUNE Ivo VAJGL José BLANCO LÓPEZ Yana TOOM Dieter-Lebrecht KOCH Izaskun BILBAO BARANDICA Claudia ȚAPARDEL Alberto CIRIO Tom VANDENKENDELAERE Roberta METSOLA Isabella DE MONTE
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 43 - 25-01-2017

Писмена декларация относно миграционната схема за „синя карта“ на ЕС

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Отпаднала
Deirdre CLUNE Claudia ȚAPARDEL Markus PIEPER Marian-Jean MARINESCU Salvatore Domenico POGLIESE Marian HARKIN Yana TOOM Renate WEBER David CASA Brian HAYES
Дата на внасяне : 06-06-2016
Срок : 06-09-2016
Брой подписали : 29 - 07-09-2016

Писмена декларация относно насърчаването на европейската култура

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Отпаднала
Maite PAGAZAURTUNDÚA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Yana TOOM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 86 - 28-07-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg