Luděk NIEDERMAYER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Чехия)

Заместник-председател 

 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 08-03-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година  
- ECON_AD(2018)623755 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS  
 

Podpořil jsem dílčí dohodu v rámci 1. čtení, kterou EP navrhuje zvýšit rozpočet na 2021–2027 na 120 miliard EUR oproti 100 miliardám EUT v návrhu Komise. Má být také zvýšen důraz na ochranu klimatu vyčleněním 35 % výdajů programu na tento účel. Větší důraz se bude také klást na ochranu zdraví, pokud jde o rozvoj digitálních řešení, výzkum rakoviny, kardiovaskulárních nemocí, antimikrobiální rezistence atd., kulturu, inkluzi a kreativitu (vytvoření prostoru spolupráce na bázi Evropského kulturního dědictví), bezpečnost (reakce na hrozbu terorismu, rozvoj technologií dvojího užití), digitální ekonomiku, průmysl a vesmír, energetiku a mobilitu. Považuji za důležité, že se naší frakci podařilo prosadit zachování samostatného finančního nástroje pro MSP. Je třeba podniknout kroky pro zvýšení účasti nových členských zemí (EU 13), a tedy dosažení rovnoměrnějšího rozdělování prostředků z programu Horizont mezi všechny členské státy EU. Napomoci by tomu mohlo i navýšení jeho rozpočtu.

Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите (A8-0277/2018 - Nicola Danti) CS  
 

Podpořil jsem zprávu, protože jsem přesvědčen, že v současné době je prosazování pravidel dozoru nad trhem nedostatečné. Proto je nutno posílit rámec pro dozor nad trhem s cílem dále zlepšit dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Přijetí zprávy, která je dohodou Rady a EP, zajistí jednotný rámec pro dozor nad trhem s těmito výrobky na úrovni Unie a napomůže zvýšení důvěry spotřebitelů k výrobkům uvedeným na trh Unie.

Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) CS  
 

Podpořil jsem zprávu, která je dohodou Rady a EP a která řeší problém některých poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů, kteří zneužívají svého postavení ve vztahu k podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, a i v důsledku neexistence odpovídajících mechanismů nápravy jsou obtížně postižitelní. Proto je třeba na úrovni Unie stanovit jednotný soubor povinných pravidel, kterým bude zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, včetně odpovídající transparentnosti a možnosti odškodnění podnikových uživatelů internetových zprostředkovatelských služeb.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни 

Обратна връзка