Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Чехия - TOP 09 a Starostové (Чехия)

Роден : , Brno

Начална страница Luděk NIEDERMAYER

Заместник-председател

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси

Член

FISC
Подкомисия по данъчните въпроси
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
D-BY
Делегация за връзки с Беларус
DKOR
Делегация за връзки с Корейския полуостров

Последни дейности

Наличие на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът (A9-0217/2022 - Gwendoline Delbos-Corfield) CS

15-09-2022
Писмени обяснения на вот

Podpořil jsem zprávu o Maďarsku, protože jsem přesvědčen, že v Maďarsku dochází ze strany vlády k systémovému ohrožení základních hodnot Unie zakotvených v článku 2 Smlouvy o EU a zřejmému nebezpečí jejich závažného porušení. Komise by proto měla plně využít nástroje, jež má k dispozici, a zabránit tomu, aby Maďarsko závažným způsobem porušovalo hodnoty, na nichž je Unie založena. Také by měla na základě nařízení o podmíněnosti dodržováním zásad právního státu okamžitě přijmout opatření v souvislosti s dalšími případy porušování zásad právního státu, zejména pokud jde o případy související s nezávislostí soudnictví a dalšími důvody uvedenými v dopise, který Komise dne 19. listopadu 2021 zaslala Maďarsku.

Енергийна ефективност (преработен текст) (A9-0221/2022 - Niels Fuglsang) CS

14-09-2022
Писмени обяснения на вот

Podpořil jsem zprávu o směrnici o energetické účinnosti, protože z provedených posouzení dopadů doprovázejících plán dosažení cíle v oblasti klimatu vyplynulo, že aby byl splněn zvýšený cíl v oblasti klimatu, bude třeba zvyšování energetické účinnosti oproti současnému cíli ve výši 32,5 % výrazně zintenzivnit. Jsem přesvědčen, že větší ambice cíle Unie v oblasti energetické účinnosti do roku 2030 může snížit ceny energie a být zásadní pro snižování emisí skleníkových plynů, doprovázené zvýšením a zaváděním elektrifikace, vodíku, e-paliv a dalších relevantních technologií nezbytných pro ekologickou transformaci, včetně v odvětví dopravy. I s rychlým růstem výroby zelené elektřiny může energetická účinnost snížit potřebu nových kapacit na výrobu elektřiny. Vyšší energetická účinnost je rovněž velmi důležitá pro zabezpečení dodávek energie do Unie tím, že se sníží její závislost na dovozu paliv ze třetích zemí. Energetická účinnost je jedním z nejčistších a nákladově nejefektivnějších opatření, jak tuto závislost řešit. Snižování energetické náročnosti různých odvětví, včetně dopravy a bydlení, může pomoci revitalizovat městské oblasti, zvýšit zaměstnanost, zlepšit stav budov a změnit vzorce mobility a dostupnosti. Je proto nezbytné podporovat účinnější, udržitelnější a cenově dostupnější možnosti.

Адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз (A9-0325/2021 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) CS

14-09-2022
Писмени обяснения на вот

Podpořil jsem zprávu k návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii, která stanoví pro členské státy se zákonnými minimálními mzdami povinnost zavést postupy ke stanovování a aktualizaci zákonných minimálních mezd, přičemž stanovování a aktualizace těchto mezd se má řídit kritérii přiměřenosti zahrnujícími prvky kupní síly zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd a dlouhodobou vnitrostátní míru produktivity a její vývoj. K posouzení přiměřenosti zákonných minimálních mezd použijí členské státy orientační referenční hodnoty. Za tímto účelem mohou používat orientační referenční hodnoty běžně používané na mezinárodní úrovni, jako je 60 % mediánu hrubé mzdy a 50 % průměrné hrubé mzdy, nebo orientační referenční hodnoty používané na vnitrostátní úrovni. Návrh úpravy je tedy spíše měkkou legislativou, která má státům poskytnout vodítko při definování minimální mzdy, než jim ukládat ostré limity jejich postupu.

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08058
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex