Joëlle MÉLIN Joëlle MÉLIN
Joëlle MÉLIN
Франция

Роден : , Versailles

9-ти парламентарен мандат Joëlle MÉLIN

Политически групи

 • 02-07-2019 / 28-07-2022 : Група „Идентичност и демокрация“ - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 / 28-07-2022 : Rassemblement national (Франция)

членове

 • 02-07-2019 / 15-09-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 02-07-2019 / 28-07-2022 : Делегация за връзки с Канада
 • 10-02-2020 / 19-01-2022 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Специална комисия за борба с рака
 • 20-01-2022 / 21-06-2022 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 20-01-2022 / 28-07-2022 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 24-03-2022 / 03-07-2022 : Специална комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето

Заместник

 • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-11-2019 / 28-07-2022 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 20-01-2022 / 28-07-2022 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-02-2022 / 28-07-2022 : Делегация за връзки с държавите от Машрек

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия

27-05-2021 ITRE_AD(2021)689565 PE689.565v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

СТАНОВИЩЕ относно недостига на лекарства — как да се справим с възникващ проблем

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/841 по отношение на обхвата, опростяването на правилата за съответствие, определянето на целите на държавите членки за 2030 г. и поемането на ангажимент за колективно постигане на неутралност по отношение на климата до 2035 г. в сектора на земеползването, горското стопанство и селското стопанство, и на Регламент (ЕС) 2018/1999 по отношение на подобряването на мониторинга, докладването, проследяването на напредъка и прегледа

26-04-2022 AGRI_AD(2022)698952 PE698.952v03-00 AGRI
Norbert LINS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата

21-04-2022 ITRE_AD(2022)704621 PE704.621v02-00 ITRE
Beata SZYDŁO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/841 по отношение на обхвата, опростяването на правилата за съответствие, определянето на целите на държавите членки за 2030 г. и поемането на ангажимент за колективно постигане на неутралност по отношение на климата до 2035 г. в сектора на земеползването, горското стопанство и селското стопанство, и на Регламент (ЕС) 2018/1999 по отношение на подобряването на мониторинга, докладването, проследяването на напредъка и прегледа

23-03-2022 ITRE_AD(2022)703099 PE703.099v02-00 ITRE
Henna VIRKKUNEN

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мавритания и протоколът за неговото прилагане (A9-0148/2022 - Izaskun Bilbao Barandica) FR

08-06-2022

L’Union européenne passe des accords de pêche avec de nombreux pays tiers dans le but d’accroître les possibilités de pêche de sa flotte. À l’origine, ces accords ont été passés à une époque de ressource abondante dans certaines zones de pêche relevant de pays n’ayant pas la capacité de les exploiter. Ces accords, qui peuvent sembler avantageux, sont en fait perdant-perdant. D’une part, les navires français sont très souvent absents ou sous-représentés dans ces accords. D’autre part, ce sont le plus souvent des navires industriels qui y prennent part, ce qui ne permet en aucun cas de promouvoir une pêche durable ou respectueuse de la ressource et des habitats. Sur le plan du développement, ces accords sont également des échecs puisqu’ils ne sont plus du tout adaptés à la situation de raréfaction des ressources dans la plupart des pays tiers. La flotte industrielle européenne fait donc une concurrence déloyale à la pêche artisanale locale, ce qui déracine les communautés de pêcheurs locales et participe donc à des phénomènes de mouvements de population qui pourraient être évités. J’ai donc voté contre.

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мавритания и протоколът за прилагането му (резолюция) (A9-0154/2022 - Izaskun Bilbao Barandica) FR

08-06-2022

L’Union européenne passe des accords de pêche avec de nombreux pays tiers dans le but d’accroître les possibilités de pêche de sa flotte. À l’origine, ces accords ont été passés à une époque de ressource abondante dans certaines zones de pêche relevant de pays n’ayant pas la capacité de les exploiter. Ces accords, qui peuvent sembler avantageux, sont en fait perdant-perdant. D’une part, les navires français sont très souvent absents ou sous-représentés dans ces accords. D’autre part, ce sont le plus souvent des navires industriels qui y prennent part, ce qui ne permet en aucun cas de promouvoir une pêche durable ou respectueuse de la ressource et des habitats. Sur le plan du développement, ces accords sont également des échecs puisqu’ils ne sont plus du tout adaptés à la situation de raréfaction des ressources dans la plupart des pays tiers. La flotte industrielle européenne fait donc une concurrence déloyale à la pêche artisanale locale, ce qui déracine les communautés de pêcheurs locales et participe donc à des phénomènes de mouvements de population qui pourraient être évités. J’ai donc voté contre.

Преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии (A9-0162/2022 - Peter Liese) FR

08-06-2022

La révision du marché européen du carbone (SEQE) est la pièce maîtresse du paquet climat et conditionne sa mise en œuvre (notamment le MACF et le Fonds social pour le climat). Il y a deux grandes ambitions : le renforcement du système actuel d’échange de quotas d’émission (ETS1), notamment en y intégrant le secteur maritime, et la création d’un nouveau marché du carbone couvrant les émissions du chauffage des bâtiments et du transport routier. L’idée générale est de faire grimper le coût du carbone pour accélérer la décarbonation de l’UE et d’étendre cette contrainte au maximum de secteurs. Cette révision va heurter des secteurs de production déjà soumis à des objectifs climatiques drastiques et à une conjoncture économique défavorable, plombant encore plus la compétitivité de l'industrie européenne. L’UE choisit d’accélérer sa décarbonation dans un contexte marqué par la guerre aux portes de l'Europe et par des turbulences en matière d’approvisionnement. J’ai voté contre.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции

В съответствие с член 143 от Правилника за дейността на ЕП всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Тези предложения за резолюция изразяват позицията на внеслия ги член на Парламента. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение дали да предприеме действия във връзка с предложението за резолюция и ако случаят е такъв, коя да бъде приложимата процедура. Когато комисия реши да предприеме действия във връзка с предложение за резолюция, по-подробна информация се публикува на тази страница, под въпросната резолюция. Член 143

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Заседания

Le rôle des distributeurs de médicament durant la crise COVID

21-04-2022 Bruxelles
членове COVI
GIRP

roundtable debate entitled “Preventing Medication Errors across European hospitals to protect Patient Safety: Launch of the White Paper on Medication Errors and Traceability”

22-03-2022 Online
членове
ECAMET

Avenir de la filière du nucléaire en Europe et en France

29-10-2021 Videoconference
членове ITRE
CFE énergies