Tiziana BEGHIN Tiziana BEGHIN
Tiziana BEGHIN

Независими членове

Италия - Movimento 5 Stelle (Италия)

Роден : , Genova

8-ми парламентарен мандат Tiziana BEGHIN

Политически групи

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Ковчежник

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Италия)

членове

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-07-2014 / 12-02-2018 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент
 • 07-05-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 18-04-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

12-02-2019 INTA_AD(2019)630624 PE630.624v03-00 INTA
Tiziana BEGHIN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

17-12-2018 INTA_AD(2018)629606 PE629.606v02-00 INTA
Tiziana BEGHIN

СТАНОВИЩЕ относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори

26-01-2017 INTA_AD(2017)592301 PE592.301v02-00 INTA
Tiziana BEGHIN

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление

28-01-2019 INTA_AD(2019)629518 PE629.518v02-00 INTA
Nicola DANTI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти

05-12-2018 INTA_AD(2018)628707 PE628.707v02-00 INTA
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

25-06-2018 INTA_AD(2018)619163 PE619.163v02-00 INTA
David MARTIN

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания

Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT

04-04-2019

In caso di hard Brexit, la proposta in oggetto, intende chiarire la situazione dei cittadini britannici per quanto concerne la politica dei visti. Attualmente, esentare i cittadini britannici dall'obbligo del visto, è l'unica decisione ragionevole da prendere ed ho per questo, votato a favore.

Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) IT

04-04-2019

Questa proposta di regolamento mira a rafforzare le attuali disposizioni in materia di sicurezza in tre ambiti: le carte d'identità dei cittadini dell'UE; gli attestati di registrazione rilasciati ai cittadini dell'Unione che risiedono per più di tre mesi in uno Stato membro ospitante; e infine le carte di soggiorno rilasciate ai familiari dei cittadini dell'Unione che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro. Il fine ultimo di questo rafforzamento è la lotta alla frode di identità.
Le carte d'identità dovranno essere prodotte utilizzando un modello uniforme tipo carta di credito, comprendere una zona funzionale a lettura ottica ed essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite dall'ICAO. Dovranno inoltre includere una foto e due impronte del titolare, conservate in formato digitale, su un microchip senza contatto. A tal proposito, le autorità nazionali dovranno garantire la sicurezza del microchip stesso e dei dati in esso contenuti, in modo che non possano essere oggetto di violazione o di accesso non autorizzato.
Si specificano inoltre le informazioni minime che devono figurare nei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'UE, oltre ad armonizzare il modello e altre specifiche delle carte di soggiorno rilasciate a cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione. Ho votato a favore.

Управление на безопасността на пътните инфраструктури (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) IT

04-04-2019

Ho votato a favore della proposta in oggetto, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e finalizzata a colmare le carenze della direttiva 2008/96/CE.
Considerando che l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 (obiettivo "zero vittime") è un obiettivo strategico dell'Unione europea, il testo intende aumentare la sicurezza in superficie delle infrastrutture stradali.
Introduce dunque le seguenti modifiche: estendere l'ambito di applicazione oltre la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), per includere autostrade e strade principali; fissare requisiti di prestazione generali per la segnaletica orizzontale e verticale così da facilitare l'introduzione di sistemi di mobilità cooperativa, connessa e automatizzata; tutelare le esigenze degli utenti della strada vulnerabili; e infine instaurare uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно преразглеждането на въпроса дали да се изгради новата високоскоростна железопътна линия Лион – Торино

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Отпаднала
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 43 - 25-01-2017

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно интегрирането на физическото възпитание с цел устойчиво развиване на спортните таланти на деца с увреждания в училищна възраст с обещаващи възможности

12-09-2016 P8_DCL(2016)0080 Отпаднала
Hannu TAKKULA Adam GIEREK Marc TARABELLA Morten LØKKEGAARD Santiago FISAS AYXELÀ Virginie ROZIÈRE Jozo RADOŠ Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Tiziana BEGHIN Bogdan Brunon WENTA Theodoros ZAGORAKIS
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 71 - 13-12-2016

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно предоговаряне на дълга

27-04-2016 P8_DCL(2016)0043 Отпаднала
Miguel VIEGAS Nikolaos CHOUNTIS João FERREIRA Isabelle THOMAS Tiziana BEGHIN Marco ZANNI Fabio DE MASI Ernest MARAGALL Paloma LÓPEZ BERMEJO Notis MARIAS
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 75 - 28-07-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg