Laura AGEA : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по петиции 
Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация за връзки с Канада 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка