Bernd LUCKE Bernd LUCKE
Bernd LUCKE
Германия

Роден : , Berlin

8-ми парламентарен мандат Bernd LUCKE

Политически групи

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 05-07-2017 / 07-03-2018 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото
 • 08-03-2018 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 09-07-2015 : Alternative für Deutschland (Германия)
 • 19-07-2015 / 13-12-2016 : Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Германия)
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Liberal-Konservative Reformer (Германия)

Заместник-председател

 • 26-02-2015 / 30-11-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 17-12-2015 / 02-08-2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 12-02-2015 / 25-02-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 02-12-2015 / 16-12-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета

28-11-2018 ECON_AD(2018)628491 PE628.491v02-00 ECON
Bernd LUCKE

СТАНОВИЩЕ относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

10-11-2016 DEVE_AD(2016)587476 PE587.476v02-00 DEVE
Bernd LUCKE

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

26-09-2018 ECON_AD(2018)625356 PE625.356v02-00 ECON
Barbara KAPPEL

СТАНОВИЩЕ относно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти

03-09-2018 DEVE_AD(2018)619291 PE619.291v02-00 DEVE
Cristian Dan PREDA

СТАНОВИЩЕ относно реформата на системата за собствени ресурси на Европейския съюз

29-01-2018 ECON_AD(2018)612384 PE612.384v02-00 ECON
Luigi MORGANO

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Европейска гранична и брегова охрана (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) DE

18-04-2019

Durch den Ausbau von Frontex im Jahr 2016 wurde die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (EBCG) in ihrer heutigen Form geschaffen. Das neue Mandat dieser Agentur sollte den verstärkten Herausforderungen beim Schutz der EU-Außengrenzen insbesondere seit der 2015 ausgebrochenen, von Staaten wie Deutschland mitverschuldeten Migrationskrise Rechnung tragen. Da nach wie vor der Schutz der Schengen-Außengrenze nicht gewährleistet ist, beabsichtigt diese neue Verordnung eine weitere Aufstockung von Frontex auf eine ständige Reserve von 10 000 Grenzbeamten bis zum Jahr 2027. Diese ständige Reserve soll die EU-Mitgliedstaaten bei Grenzkontrollen, Rückführungsaufgaben sowie beim Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität unterstützen. Zudem sollen das ständige Personal bei Frontex von derzeit einigen hundert auf 3 000 bis ins Jahr 2025 aufgestockt und das europäische Grenzüberwachungssystem EUROSUR in das neue Mandat mit einbezogen werden. Mit dem neuen Mandat belaufen sich die Kosten für Frontex bis 2027 auf rund 12,5 Mrd. EUR. Zwar kann das neue Mandat die Migrationskrise alleine nicht lösen. Zudem wäre es sinnvoll, wenn Rückführungen nicht Schutzbedürftiger von einem Drittstaat in einen anderen ermöglicht werden könnten, was diese Verordnung nicht vorsieht. Dennoch begrüße ich die Ausweitung des Mandates für Frontex als wichtigen Baustein zur Wiedererlangung von Kontrolle an den Schengen-Außengrenzen und stimme diesem Bericht daher zu.

Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) DE

17-04-2019

Dieser Vorschlag ist eine Notfallmaßnahme als Reaktion auf ein No-deal -Szenario, das die Haushaltsbeziehungen zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich ohne vereinbarte rechtliche Regelungen belassen wird.
Der Vorschlag sieht die Möglichkeit vor, die Berechtigung zur Inanspruchnahme von EU-Finanzierungen für die britischen Unternehmen aus rechtlichen Verpflichtungen, die vor dem Entnahmedatum über diesen Zeitpunkt hinaus bis zum 31. Dezember 2019 eingegangen wurden, aufrechtzuerhalten.
Diese Notfallmaßnahme steht unter der Bedingung, dass das Vereinigte Königreich eine schriftliche Verpflichtung eingeht und weiterhin zur Finanzierung des Haushalts 2019 gemäß den in diesem Vorschlag festgelegten Bedingungen beiträgt.
Diese letzte Verpflichtung wäre vor dem 18. April 2019 fällig, während der 30. April die Frist für die erste Zahlung wäre.
Ziel dieses Vorschlags ist es, unnötige Störungen für die Begünstigten zum Zeitpunkt des Austritts so weit wie möglich zu vermeiden, auch mit der Erwartung, dass dies eine finanzielle Regelung zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich erleichtern würde.
Ich habe für den Bericht gestimmt.

Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) DE

16-04-2019

Das Legislativvorhaben über staatsanleihebesicherte Wertpapiere soll ein neues Verbriefungsprodukt mit unterschiedlich riskanten Tranchen schaffen, das mit einem Pool aus Staatsanleihen der Eurozone hinterlegt ist. Damit soll die verhängnisvolle Verbindung aus Staats- und Bankenpleiten aufgelöst oder zumindest gemildert werden.
Ich sehe dieses Produkt sehr skeptisch, zum einen aus grundsätzlichen Überlegungen: Im Falle einer Krise an den Märkten könnten sich die Europäische Zentralbank (EZB) oder Mitgliedstaaten genötigt sehen, zugunsten anderer Mitgliedstaaten zu intervenieren, um die Integrität des Produkts zu wahren. Das würde zu Eurobonds durch die Hintertür führen. Auf technischer Ebene bin ich gegen die relativ starre Aufteilung gemäß dem EZB-Kapitalschlüssel und gegen die Vorgaben hinsichtlich der Größe der einzelnen Tranchen, weil die geringe Größe der Junior-Tranchen die Senior-Tranche gefährlicher macht.
Aus diesen Gründen habe ich dem Gesetzesvorschlag nicht zugestimmt.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП

Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно насърчаване и защита на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите

01-02-2016 P8_DCL(2016)0010 Отпаднала
Richard SULÍK Jean-Marie CAVADA Helga TRÜPEL Pavel SVOBODA István UJHELYI Bernd LUCKE Nicola CAPUTO Ангел ДЖАМБАЗКИ Afzal KHAN Igor ŠOLTES Javier NART
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Брой подписали : 139 - 02-05-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.