Isabella ADINOLFI Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI

Независими членове

Италия - Movimento 5 Stelle (Италия)

8-ми парламентарен мандат Isabella ADINOLFI

Политически групи

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Италия)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по култура и образование
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование
 • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 11-02-2015 / 07-06-2016 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 24-06-2016 / 24-01-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства

14-10-2016 CULT_AD(2016)582133 PE582.133v02-00 CULT
Isabella ADINOLFI

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

23-01-2019 CULT_AD(2019)628678 PE628.678v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) за финансовата 2017 година

23-01-2019 CULT_AD(2019)628679 PE628.679v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания

Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT

28-03-2019

Si trattava di un voto per fissare la posizione del Parlamento in vista dei futuri negoziati riguardanti questa assai importante direttiva. Poiché non si sono prese in considerazione in maniera soddisfacente le richieste dell'iniziativa dei cittadini europei Right2Water, né si è registrato alcun miglioramento sulle PFAS, ho votato contro.

Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT

28-03-2019

Non avendo riscontrato particolari criticità in relazione a tale atto legislativo il mio voto è stato positivo.

Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) IT

28-03-2019

Si trattava di un voto volto a confermare l'accordo raggiunto in trilogo. Pur non essendo totalmente soddisfatti dell'accordo, questo nondimeno rappresenta un piccolo miglioramento dello status quo e pertanto ho votato a favore.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП

Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции

Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно преразглеждането на въпроса дали да се изгради новата високоскоростна железопътна линия Лион – Торино

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Отпаднала
Marco VALLI Daniela AIUTO Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Barbara SPINELLI Karima DELLI Michèle RIVASI Isabella ADINOLFI Marco AFFRONTE Laura AGEA David BORRELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO Rosa D'AMATO Laura FERRARA Giulia MOI Piernicola PEDICINI Dario TAMBURRANO Marco ZANNI Marco ZULLO
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 43 - 25-01-2017

Писмена декларация относно насърчаването на европейската култура

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Отпаднала
Maite PAGAZAURTUNDÚA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Yana TOOM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 86 - 28-07-2016

Писмена декларация относно защитата на европейските морета от химически и конвенционални оръжия

05-10-2015 P8_DCL(2015)0053 Отпаднала
Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Antanas GUOGA Dario TAMBURRANO Rosa D'AMATO Fredrick FEDERLEY Isabella ADINOLFI Enrico GASBARRA Igor ŠOLTES Davor ŠKRLEC Kaja KALLAS Reinhard BÜTIKOFER Franc BOGOVIČ
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 89 - 06-01-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg