Isabella ADINOLFI Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI

Независими членове

Италия - Movimento 5 Stelle (Италия)

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Isabella ADINOLFI

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Patrick George Zaki’s arrest in Egypt on 8 February EN

12-02-2020 E-000855/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg