Ilhan KYUCHYUK : Писмени обяснения на вот 

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Проект за коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2019 г.: Увеличаване на средствата за ключови за конкурентоспособността на ЕС програми: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ (A9-0004/2019 - John Howarth)  
 

Подкрепям проекта за коригиращ бюджет относно увеличаването на средствата за „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“, тъй като смятам, че те са от ключово значение не само за развитието на образованието и развойната дейност, но и на конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло.
Имайки предвид, че Комисията предложи засилване на финансирането за основните дейности за мобилност в рамките на „Еразъм +“, особено в областта на висшето и професионалното образование и обучение, както и на средствата за „Хоризонт 2020“ за постигане на европейска екологична и безопасна транспортна система, за засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии и за технологиите, свързани с енергетиката и изменението на климата, бюджетът на ЕС следва да отрази тази необходимост.
Считам, че увеличаването на средствата по двете програми е необходима мярка, която ще допринесе за насърчаване на академичната дейност, високите постижения, проучванията и иновациите в цяла Европа.

Обратна връзка