Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
Полша

Роден : , Kłodzko

8-ми парламентарен мандат Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Полша)

Председател

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Беларус

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по култура и образование
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с Беларус
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

23-01-2019 CULT_AD(2019)628678 PE628.678v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) за финансовата 2017 година

23-01-2019 CULT_AD(2019)628679 PE628.679v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

16-11-2018 CULT_AD(2018)626959 PE626.959v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

23-01-2019 CULT_AD(2019)629439 PE629.439v02-00 CULT
María Teresa GIMÉNEZ BARBAT

СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за годините 2021–2027 г. — позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

10-10-2018 CULT_AD(2018)627000 PE627.000v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

04-09-2018 CULT_AD(2018)623756 PE623.756v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Оценка на здравните технологии (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) PL

14-02-2019

Wydatki na ochronę zdrowia w UE stanowią 10 % PKB i wynoszą łącznie 1,3 bln EUR rocznie, z czego 220 mld stanowią wydatki na produkty farmaceutyczne, a 110 mld EUR – wydatki na inwestycje w nowe wyroby medyczne. Jednak, w tym samym czasie, zdarzają się sytuacje, w których wydatki na nowoczesne i kosztowne innowacje w tej dziedzinie nie idą w parze z faktycznym wzrostem skuteczności leków. Na przykład, w ostatnim dziesięcioleciu ceny leków przeciwnowotworowych zwiększyły się nawet dziesięciokrotnie niezależnie od wartości terapeutycznej tych leków. W różnych przeprowadzonych niedawno badaniach dotyczących leków onkologicznych wskazano, że jedynie 14–15 % z tych leków przyniosło wzrost przeżywalności. Nie oznacza to oczywiście potrzeby zmniejszania środków na badania, ale ich bardziej efektywnego wykorzystywania i stworzenia systemu zachęt do inwestowania w te sfery działalności medycznej, które nie przynoszą dużego zysku, jak szczepionki czy zwalczanie drobnoustrojów. Bardzo cieszy mnie jakość analizy zawartej w tej propozycji Komisji. Z zadowoleniem przyjmuję także wynik prac Parlamentu. Mam nadzieję, że nasze zalecenia szybko wejdą w życie.

Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) PL

14-02-2019

Dyrektywa w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii nie została do tej pory wdrożona w sposób, który zapewniłby osiągnięcie jej celu. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele. Państwa członkowskie mają bardzo dużą swobodę uchylania się od obowiązków, których wykonanie służyłoby zarówno im samym, jak i celowi stworzenia jednej, europejskiej i spójnej sieci transportowej. Co więcej, zapełnienie istniejących luk zapobiegłoby, nie tak rzadkim, przypadkom nakładania nadmiernych kar, szczególnie na dostawców nieposiadających odpowiednich urządzeń na pokładzie, które umożliwiłyby dokładny monitoring przebytej trasy na potrzeby elektronicznego i automatycznego systemu poboru opłat. Zatem na proponowanych zmianach skorzystają nie tylko państwa, ale także kierowcy i przewoźnicy. Dlatego poparłem to sprawozdanie.

Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) PL

14-02-2019

Przyjęte przez Parlament Europejski sprawozdanie z wdrażania rozporządzenia 1/2005 dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt transportowanych w UE i poza nią stawia jasną konkluzję. Nie jest dobrze, a poprawa w niektórych obszarach jest wręcz niewidoczna. Zwiększenie ilości czasu, w trakcie którego zwierzęta przeznaczone do hodowli lub uboju spędzają w transporcie, ogromna ilość przypadków, gdy są przewożone w nieodpowiednich warunkach, bez właściwego dostępu do wody i pożywienia, jak również nadmiernie stresujące warunki załadunku i rozładunku – to tylko kilka z rażących uchybień, które nadal mają miejsce. Oczywiście są kraje bardziej restrykcyjnie podchodzące do prawa europejskiego, przypomnę, że w tym przypadku bezpośrednio stosowanego w każdym państwie UE. Jednak brak spójności wdrażania, a przede wszystkim brak adekwatnego systemu kar sprawiają, że walka z nadużyciami w tej materii jest bardzo często niewystarczająca i nie prowadzi do realnej poprawy losu zwierząt. W końcu zarówno Komisja, jak i Parlament Europejski jasno opowiedziały się za radykalną zmianą obecnej sytuacji. Miejmy nadzieję, że tym razem skutecznie.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно реформата в областта на висшето образование в Беларус

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Отпаднала
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Heidi HAUTALA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Michaela ŠOJDROVÁ Ангел ДЖАМБАЗКИ Krystyna ŁYBACKA Agnieszka KOZŁOWSKA Julie WARD Момчил НЕКОВ
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 74 - 22-02-2017

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни самолети

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Отпаднала
Urmas PAET Heidi HAUTALA Anna FOTYGA Tunne KELAM Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Филиз ХЮСМЕНОВА Daniel DALTON Pavel SVOBODA Cecilia WIKSTRÖM Norica NICOLAI Krišjānis KARIŅŠ Milan ZVER Sandra KALNIETE Indrek TARAND Светослав Христов МАЛИНОВ Jozo RADOŠ Dubravka ŠUICA Kaja KALLAS Marju LAURISTIN Tibor SZANYI Pavel TELIČKA Benedek JÁVOR Henna VIRKKUNEN Jussi HALLA-AHO Artis PABRIKS Ivan JAKOVČIĆ Gabrielius LANDSBERGIS Petras AUŠTREVIČIUS Mircea DIACONU Илхан КЮЧЮК Jeppe KOFOD Kosma ZŁOTOWSKI Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Beata GOSIEWSKA Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Ian DUNCAN Daniel BUDA Patricija ŠULIN Bronis ROPĖ Hilde VAUTMANS
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 106 - 06-01-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.