Момчил НЕКОВ
Момчил НЕКОВ
България

Роден : , Silistra

8-ми парламентарен мандат Момчил НЕКОВ

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Българска социалистическа партия (България)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по култура и образование
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование

Заместник

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Делегация за връзки с Беларус
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 06-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно разлики в качеството на някои продукти на единния пазар

17-05-2018 AGRI_AD(2018)616687 PE616.687v02-00 AGRI
Момчил НЕКОВ

СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на инициативата за младежка заетост в държавите членки

23-11-2017 CULT_AD(2017)610824 PE610.824v02-00 CULT
Момчил НЕКОВ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с който се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

14-10-2015 AGRI_AD(2015)560766 PE560.766v02-00 AGRI
Момчил НЕКОВ

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време

20-02-2019 AGRI_AD(2019)630764 PE630.764v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS №°218)

11-02-2019 CULT_AD(2019)632063 PE632.063v02-00 CULT
Emma McCLARKIN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

16-11-2018 CULT_AD(2018)626959 PE626.959v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания

Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Привеждане в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в България и в Румъния (A8-0192/2018 - Monica Macovei)

13-06-2018

Днес за пореден път на дневен ред е приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство. Днес за пореден път Европейският парламент изразява ясната позиция, че двете държави са изпълнили всички технически критерии за членство и са напълно готови за присъединяване. Въпреки многократните призиви отправени от Европейския парламент от 2011 г. насам, Съветът настойчиво продължава да ни блокира пътя. При все това, България е външна граница на Съюза. Това поставя под въпрос сигурността на всички европейски граждани.
Напоследък често говорим за двойни стандарти. Говорим и за Европа на две скорости. За съжаление истината е, че Европа отдавна си е на две скорости. Един от основополагащите принципи на ЕС – за свободното движение на хора, не важи за българските граждани. На моите съграждани не им се предлага и еднакво качество храни. Предложението за поетапното ни приемане в Шенген само с въздушните и морските ни граници може спокойно да се тълкува по същия начин – като поредния двоен стандарт.
Вместо да се бори срещу тези поредни двойни стандарти, прилагани към нашата страна и нейните граждани, българското правителство сметна, че европредседателството не е подходящ момент за отстояване на националните ни интереси. Това са отново пропуснати възможности за България.

Позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали (A8-0097/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

Предложението за директива поставя въпроса за достъпа на слепи хора и хора с нарушено зрение или увреждане, което ги възпрепятства да четат печатни материали, до културния, икономическия и социалния живот на равни начала с останалите. Страните по Маракешкия договор ще имат задължението да установят набор от задължителни ограничения и изключения от авторското право и сродните му права в полза на тази група, което представлява важна стъпка към премахване на тази форма дискриминация.
Поради тази причина дадох подкрепата си за предложението за директива.

Трансграничен обмен на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (A8-0102/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

Хартата на Европейския съюз забранява всички форми на дискриминация, в това число и дискриминацията основана на увреждане, което би могло да представлява пречка пред пълноценното участие в социалния и професионалния живот. В този смисъл Маракешкият договор представлява важна стъпка към преодоляването на тази несправедливост. Дадох подкрепата си за предложението за регламент, защото това ще позволи обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по договора.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към Бюрото, Председателския съвет и Квесторската колегия

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси до председателя относно Бюрото, Председателския съвет и квесторската колегия във връзка със съответните им задължения. Член 32, параграф 2

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП

Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно реформата в областта на висшето образование в Беларус

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Отпаднала
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Heidi HAUTALA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Michaela ŠOJDROVÁ Ангел ДЖАМБАЗКИ Krystyna ŁYBACKA Agnieszka KOZŁOWSKA Julie WARD Момчил НЕКОВ
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 74 - 22-02-2017

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно криптирането

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Отпаднала
Nicola CAPUTO Victor NEGRESCU Liisa JAAKONSAARI Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Takis HADJIGEORGIOU Ева МАЙДЕЛ Brian HAYES Marlene MIZZI Miroslav POCHE Tibor SZANYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Péter NIEDERMÜLLER Alberto CIRIO Maria GRAPINI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Claudia ȚAPARDEL Beatrix von STORCH Therese COMODINI CACHIA Lynn BOYLAN Момчил НЕКОВ Barbara KAPPEL José BLANCO LÓPEZ Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 56 - 13-12-2016

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно постигането на пълна визова реципрочност със Съединените американски щати

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Отпаднала
Момчил НЕКОВ Norica NICOLAI Takis HADJIGEORGIOU Tonino PICULA Jozo RADOŠ Demetris PAPADAKIS Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Nicola CAPUTO Marek PLURA Bogdan Brunon WENTA Emilian PAVEL
Дата на внасяне : 06-06-2016
Срок : 06-09-2016
Брой подписали : 66 - 07-09-2016

Декларации

Всички декларации по-долу са подписани от члена на ЕП дори ако подписът не е видим в онлайн копието.