Anja HAZEKAMP Anja HAZEKAMP
Anja HAZEKAMP

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Нидерландия - Partij voor de Dieren (Нидерландия)

Роден : , Vlagtwedde

Становища в качеството на докладчик в сянка Anja HAZEKAMP

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00 PECH
Pietro BARTOLO

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00 PECH
Pietro BARTOLO

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00 AGRI
Zbigniew KUŹMIUK

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg