Асим АДЕМОВ
Асим АДЕМОВ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

България - ГЕРБ (България)

Роден : , Dubnitsa

Писмени обяснения на вот Асим АДЕМОВ

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Извънредно временно подпомагане от ЕЗФРСР в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна (C9-0185/2022)

23-06-2022

Подкрепих предложението за регламент на Комисията за извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна, тъй като земеделските ни стопани имат нужда от спешна подкрепа, за да се справят с проблемите с ликвидността и паричните потоци вследствие на масовото увеличение на цените на основни материали и фактори на производство.
Радвам се, че с настоящото предложение Комисията отговори на многократните ни призиви за въвеждане на механизми за подкрепа по подобие на временната COVID мярка, която се оказа изключително полезна за земеделските ни стопани да продължат дейността си в извънредните условия на пандемията.
Специалната мярка, която се оценява на 1,4 млрд. евро на ниво ЕС, ще даде възможност на държавите членки да използват до 5% от своя бюджет по ЕЗФРСР за периода 2021 ‒ 2022 г. за пряко подпомагане на доходите на засегнатите земеделски стопани и предприятия от хранително-вкусовата промишленост, в размер съответно до 15 000 и до 100 000 евро.
За да достигне тази помощ възможно по-скоро до европейските фермери, националните власти трябва да предприемат максимално бързо необходимите действия по промяна на програмите за развитие на селските райони и определяне на критериите за подпомагане, заложени в регламента.

Стратегия „От фермата до трапезата“ (A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann)

19-10-2021

Постигането на справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система не трябва да бъде единствено за сметка на земеделските стопани, които да заплащат допълнителните разходи, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика.
Изграждането на устойчиви продоволствени системи трябва да върви ръка за ръка с икономическата и социална жизнеспособност на земеделските стопанства, с различните модели на земеделие в държавите членки, с пазарните реалности, с потребителското търсене и не на последно място – с реципрочно поведение от страна на търговските ни партньори.
В тази връзка будят сериозно притеснение резултатите от проведените проучвания на въздействието (в т.ч. на Съвместния изследователски център), които еднозначно стигат до извода, че ако стратегията се приложи в настоящия си вид, ще доведе до значителна загуба на производство в ЕС, до спад в доходите на фермерите, повишаване цените на храните за потребителите и прекомерна зависимост от вноса.
Не можем да си позволим поемането на такъв риск за продоволствената ни сигурност, особено на фона на задълбочаващата се енергийна криза в Европа, която вече засегна земеделските стопани с пoвишeни цeни нa тopoвeтe и е на път да засегне европейския потребител с по-високи цени на хранителните продукти.
Затова от групата на ЕНП категорично настояваме преди да бъдат поставени каквито и да било обвързващи цели в законодателството, Комисията да проведе всеобхватна оценка на въздействието на стратегията върху селскостопанското производство и продоволствената сигурност на ЕС.

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората (B9-0424/2021)

15-09-2021

Гласувах против предложението за резолюция относно Делегирания регламент на Комисията за установяване на критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората, защото считам, че резолюцията не отразява реалността в сектора и злоупотребява с тази толкова важна тема, каквато е борбата с антимикробната резистентност. Възражението срещу делегирания акт на Комисията би оказало негативно влияние върху здравословния статус на животните, хуманното отношение към тях и продуктивността им, както и върху пряко засегнатите заинтересовани страни – животновъди, ветеринарни лекари, производители и дистрибутори на ветеринарни лекарствени продукти.
Новото законодателство, предложено от Комисията под формата на делегиран регламент, предвижда балансиран и строг научен подход при ограничаване на антибиотиците в животновъдството, съобразно рисковете за здравето на животните или общественото здраве, произтичащи от употребата на конкретен антибиотик или група антибиотици, включително възможностите за въвеждане на ефективни алтернативи. По този начин се постига една по-разумна и отговорна употреба на антимикробните средства във ветеринарната медицина в унисон с подхода „Едно здраве“ и се намалява рискът от проява на антимикробна резистентност при хората.
С оглед на изложените аргументи подкрепям делегирания акт на Комисията, който е изготвен с научни аргументи и с мисъл за здравето на животните и хуманното отношение към тях.

Европейска гражданска инициатива „Да сложим край на отглеждането на животни в клетки“ (B9-0296/2021, B9-0302/2021)

10-06-2021

Подкрепих резолюцията относно европейската гражданска инициатива „Да сложим край на отглеждането на животни в клетки“, защото считам, че Европейският парламент трябва да отговори на призива на над 1,4 млн. европейски граждани за подобряване на хуманното отношение към селскостопанските животни.
Преходът към системи за отглеждане на животни без клетки е необходима стъпка, която ще подобри благосъстоянието на селскостопанските животни в отговор на очакванията на потребителите. Същевременно успехът на тази инициатива зависи от редица фактори, които следва да бъдат взети под внимание. На първо място е необходимо да се гарантира подходящ преходен период и финансова подкрепа за засегнатите животновъди. По този начин ще се предотврати рискът от изоставянето на земя и оттегляне от животновъдството поради по-високите производствени разходи, свързани с прехода към системи за отглеждане без клетки. Свободното от клетки отглеждане изисква подход, съобразен с характеристиките и специфичните нужди на всеки отделен вид селскостопански животни.
В допълнение, въвеждането на доброволен етикет за хуманно отношение към животните може да доведе до по-справедлива цена за животновъдите в резултат от информирането на потребителите за разпределението на тежестта по хранителната верига. Не на последно място, конкурентоспособността на европейските производители е пряко свързана с прилагането на еквивалентни високи стандарти на производство в търговските споразумения с трети страни.

Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins)

19-06-2020

Подкрепих изменението на Регламент (ЕС) № 1305/2013 за предоставяне на извънредна временна подкрепа за земеделските стопани в отговор на пандемията, причинена от COVID-19, като необходима допълнителна стъпка за ефективна и навременна помощ на европейските фермери с оглед запазване на дейността им през периода на кризата.
Извънредната подкрепа по линия на неизразходваните средства от програмите за развитие на селските райони (ПРСР), предоставя на държавите членки още един инструмент за финансова помощ на най-уязвимите и засегнати земеделски стопани и преработвателни МСП от хранително-вкусовия сектор. Прилагането на извънредната мярка в България се очаква да обхване голяма част от засегнатите над 33 000 малки и средни по размер стопанства в сектора на плодовете и зеленчуците, животновъдството и специфичното за България производство на маслодайна роза.
С одобрението на по-висок бюджет по извънредната мярка COVID-19 - до 2% от средствата по ПРСР, от Европейския парламент ясно заявихме, че европейските фермери се нуждаят от реална помощ тук и сега, за да преодолеят най-трудния период и да продължат земеделската си дейност с наличен оборотен капитал.

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (препоръка) (A9-0038/2019 - Bernd Lange)

28-11-2019

. – Подкрепям доклада относно тарифната квота за висококачествено говеждо месо, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз.
По искане на американския отрасъл за производство на говеждо месо, който изрази загриженост във връзка с прилагането на TRQ, САЩ предприеха мерки за възобновяване на ответните мита върху списъка с продукти от Съюза в рамките на този спор. За да се избегне повторното налагане на увеличените мита върху определени продукти от Съюза, САЩ и Европейският съюз проведоха консултации във връзка с действието на преработения Меморандум за разбирателство, като САЩ поискаха в тяхна полза да бъде разпределен дял от тарифната квота.
Договореното решение води до постепенно разпределяне на 16 500 метрични тона в тарифните квоти и няма да има увеличение на общия обем на говеждо месо, което влиза в Съюза.

Кризата с Апелативния орган на СТО (B9-0181/2019)

28-11-2019

. – Подкрепих резолюцията относно кризата с апелативния орган на СТО. Европейският парламент винаги е бил непоколебим защитник на многостранната търговска система, в чийто център стои Световната търговска организация. Тя е изправена пред дълбока криза, като освен нейната функция за водене на преговори, така и механизмът за уреждане на спорове са застрашени. Ако не бъде намерено решение, Апелативният орган ще престане да функционира след 10 декември 2019 г., защото мандатите на двама от останалите трима членове ще изтекат и Апелативният орган вече няма да може да разглежда нови обжалвания, тъй като за това са необходими трима членове. Това ще има много сериозни последици за многостранната търговска система.
За съжаление текущите дискусии между членовете на СТО все още не са довели до положителни резултати и затова Комисията трябва да продължи разговорите, включително със Съединените щати, с цел да се осигури провеждането на процедурата по назначаване, като въпрос с приоритетно значение. Всички членове на СТО е нужно да участват конструктивно в тези дискусии, за да бъдат запълнени свободните места, като същевременно се гарантира, че СТО разполага с финансови и човешки ресурси в съответствие с потребностите си. Междупарламентарният диалог също е важен, за да се постигне положителен резултат.

Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier)

27-11-2019

. – Подкрепих доклада на комисията по бюджети относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността.
Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции. Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 600 000 000 EUR. За справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността е необходимо да се мобилизират значителни по размер допълнителни суми с цел спешно финансиране на такива мерки. Необходимо е да се допълни финансирането, предвидено в общия бюджет на Съюза за 2020 финансова година в размер на 778 074 489 EUR.
За да се даде възможност за бързо усвояване на средствата, настоящото решение следва да се прилага от началото на 2020 финансова година.

Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (A9-0024/2019 - Enikő Győri)

26-11-2019

. – Подкрепих проекта относно споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.
Настоящото предложение има за цел да защити интересите на производителите от ЕС и да осигурява защити срещу потенциалния неограничен внос на птиче месо. Освен това се призовава за пълно, лоялно и правилно прилагане на цялата задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), към която Украйна е поела ангажимент. Всички вносни селскостопански хранителни продукти трябва да отговарят на строгите стандарти на ЕС за безопасност на храните и високо качество. Стандартите на ЕС за безопасност на храните и здраве се прилагат за всички продукти, продавани и консумирани в ЕС, независимо дали те са произведени в рамките на Съюза или са внесени.

Изменение на правилата за ДДС и облагането с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (A9-0034/2019 - Paul Tang)

26-11-2019

. – В Директивата за ДДС не е предвидено освобождаване на доставките на стоки или услуги за целите на сигурността и отбраната, но се предвижда освобождаване на доставките за въоръжените сили на държава, която е страна по Северноатлантическия договор, когато взема участие в общи отбранителни дейности извън територията си. В Директивата за акцизите е предвидено освобождаване от акциз на движенията на акцизни стоки, предназначени за въоръжените сили на всяка членка на Северноатлантическия договор (НАТО). Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) е ключов инструмент за външна дейност и включва постепенното определяне на обща политика за отбрана на Съюза. Комисията и върховният представител представят през 2018 г. съвместно съобщение относно план за действие за военната мобилност, в който се признава необходимостта от третиране по еднакъв начин на отбранителните дейности с цел да се предотвратят забавяния и разходи във връзка с военната мобилност, което би било стимул за държавите членки да си сътрудничат.
Целта на предложението е да уеднакви, доколкото е осъществимо, третирането за целите на ДДС на отбранителните дейности в рамките на ЕС и НАТО.
Докладчикът подкрепя напълно предложението на Комисията и предлага да се измени определението за отбранителна дейност в рамката на Съюза.

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08F158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T09015
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex