Geoffroy
DIDIER

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Geoffroy DIDIER

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия

22-03-2018 EMPL_AD(2018)617994 PE617.994v02-00 EMPL
Marita ULVSKOG