David LEGA
David LEGA
Швеция

Роден : ,

9-ти парламентарен мандат David LEGA

Политически групи

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Kristdemokraterna (Швеция)

членове

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по външни работи
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Подкомисия по правата на човека
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Комисия по външни работи
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Подкомисия по правата на човека

Заместник

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по бюджетен контрол
 • 02-07-2019 / 31-12-2023 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 12-02-2020 / 15-07-2024 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 09-03-2020 / 15-07-2024 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Комисия по бюджетен контрол
 • 24-03-2022 / 12-08-2023 : Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз и укрепването на почтеността, прозрачността и отчетността в Европейския парламент
 • 15-01-2024 / 15-07-2024 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея ОДАКТБ – ЕС
 • 15-01-2024 / 15-07-2024 : Делегация в Парламентарната асамблея Тихоокеански басейн – ЕС

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ препоръките относно преговорите за сключване на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация на криминалната полиция (ICPO‑INTERPOL)

16-06-2022 AFET_AD(2022)731773 PE731.773v02-00 AFET
David LEGA

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - Заявление от Дания -EGF/2023/004 DK Danish Crown (A9-0171/2024 - Janusz Lewandowski) SV

24-04-2024

I dag röstade Europaparlamentet om en utbetalning från den så kallade globaliseringsfonden. Fonden finns till för att stödja arbetstagare som blivit arbetslösa. Kristdemokraterna anser att den här typen av stödåtgärder borde skötas nationellt och inte på EU-nivå. Så länge fonden existerar kommer vi dock inte att ta strid mot enskilda utbetalningar.

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - Заявление от Германия — EGF/2023/003 DE/Vallourec (A9-0166/2024 - Jens Geier) SV

24-04-2024

I dag röstade Europaparlamentet om en utbetalning från den så kallade globaliseringsfonden. Fonden finns till för att stödja arbetstagare som blivit arbetslösa. Kristdemokraterna anser att den här typen av stödåtgärder borde skötas nationellt och inte på EU-nivå. Så länge fonden existerar kommer vi dock inte att ta strid mot enskilda utbetalningar.

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Заявление EGF/2024/000 TA 2024 — Техническа помощ по инициатива на Комисията (A9-0173/2024 - Margarida Marques) SV

24-04-2024

I dag röstade Europaparlamentet om en utbetalning från den så kallade globaliseringsfonden. Fonden finns till för att stödja arbetstagare som blivit arbetslösa. Kristdemokraterna anser att den här typen av stödåtgärder borde skötas nationellt och inte på EU-nivå. Så länge fonden existerar kommer vi dock inte att ta strid mot enskilda utbetalningar.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Подкрепа за Авраамовите споразумения като трамплин към мира в региона

04-04-2024 E-001011/2024 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Will the extremist organisation Samidoun be put in the list of terrorist organisations? EN

18-10-2023 E-003092/2023 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Въпроси към Бюрото, Председателския съвет и Квесторската колегия

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси до председателя относно Бюрото, Председателския съвет и квесторската колегия във връзка със съответните им задължения. Член 32, параграф 2

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП

Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Декларации

Всички декларации по-долу са подписани от члена на ЕП дори ако подписът не е видим в онлайн копието.

Заседания

Foreign Affairs

членове
LEGA David
Дата, място:
Taipei
В качеството на:
членове
Среща с:
Ministry of foreign affairs

Foreign Affairs

членове
LEGA David
Дата, място:
Copenhagen
В качеството на:
членове
Код на асоциираната комисия или на делегацията
AFET
Среща с:
IPAC

Antisemitism

членове
LEGA David
Дата, място:
Malmö
В качеството на:
членове
Среща с:
Vänskapsförbundet Sverige - Israel