Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Швеция - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Швеция)

Роден : , Norsjö

Начална страница Erik BERGKVIST

Член

REGI
Комисия по регионално развитие

Заместник

BUDG
Комисия по бюджети
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Последни дейности

Силна социална Европа за справедливи промени (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) SV

17-12-2020
Писмени обяснения на вот

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för rapporten om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar. Vi vill se ett EU som verkar för att öka den sociala rättvisan i hela Europa.
För oss är det viktigt att arbetstagares ställning i Europa stärks samtidigt som ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna respekteras. Initiativ på EU-nivå får inte på något sätt äventyra den svenska partsmodellen. Därför röstade vi emot delar i rapporten som handlar om att införa obligatoriska målsättningar inom socialpolitiken. Vi kan inte heller stödja det föreslagna direktivet om europeiska minimilöner. Vi vill påminna om att löner och lönebildning är en nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och att nationella system för relationerna på arbetsmarknaden ska respekteras fullt ut. Vi reserverar oss också mot andra delar i rapporten och avstod att rösta på avvägda ställen för förslag om ny EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet då kraven ibland berör sådant som medlemsstaterna bör lagstifta om själva. Samtidigt välkomnar vi exempelvis de progressiva arbetsmiljömässiga krav som rapporten innehåller, erkännandet av partsmodellen och vikten av att stärka parterna på arbetsmarknaden, öka andelen arbetsmiljöinspektörer och vikten av att förbättra anställningstryggheten.

Устойчиво корпоративно управление (A9-0240/2020 - Pascal Durand) SV

17-12-2020
Писмени обяснения на вот

. – Vi socialdemokrater valde att avstå i voteringen om betänkandet som behandlar hållbar bolagsstyrning. I likhet med betänkandet välkomnar vi den kommande översynen av direktivet om icke-finansiell rapportering och vi stödjer att omfånget av rapporteringskraven utökas till att omfatta alla stora företag och koncerner i enlighet med redovisningsdirektivet.
Betänkandet lyfter också på ett bra sätt fram vikten av mångfald och delaktighet i företagen, vilket leder till bättre affärsbeslut, samt vikten av arbetstagarinflytande i företagens beslutsprocesser för att bättre integrera företagens långsiktiga mål och inverkan.
Däremot kan vi inte ställa oss bakom de mycket långtgående skrivningarna i betänkandet som behandlar lagförslag om hållbar bolagsstyrning. Utan tvekan har också företagen ett ansvar att aktivt bidra till ökad hållbarhet och därmed bidra till att vi uppfyller våra hållbarhetsåtaganden. Men att lagstifta om att ändra aktiebolagens syfte från att som nu generera vinst till aktieägarna till att dessutom främja hållbarhet är att gå för långt och det riskerar också att slå helt fel. Därför valde vi också att avstå i voteringen om betänkandet.

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (B9-0401/2020) SV

17-12-2020
Писмени обяснения на вот

. – Vi stödjer den resolution som Europaparlamentet antagit om genomförandet av EU:s vattenlagstiftning. Sunda och välmående vattenresurser är grundläggande både för människors hälsa, samhället samt för miljön och klimatet. Det är därför oroande att hälften av EU:s vattenförekomster fortfarande inte uppvisar god status. EU-kommissionens genomförda Fitness Check visar också att det finns avsevärda brister i hur EU-länderna genomfört EU:s vattenlagstiftning.
På ett par punkter tycker vi dock att resolutionen går bortom regelverkets omfattning. Ett sådant exempel är de specifika skrivningarna med detaljerade krav i koppling till taxonomin och att energi- och transportrelaterade projekt ska anses vara hållbara endast när de omfattar naturliknande fisktrappor. Vi håller med om att fisktrappor är mycket viktiga för den biologiska mångfalden men vi vill vara öppna för andra relevanta tekniska lösningar där det finns sådana lösningar som håller samma kvalitet för fiskbeståndet.
Vi oroas av dagens omfattande utsläpp av mikroplast i miljön från fyllnadsmaterial på konstgräsplaner, som är mycket problematisk ur miljösynpunkt. Då den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s kommitté för samhällsekonomisk analys ännu inte tagit ställning till frågan eller möjliga ersättningsalternativ tycker vi emellertid att det är förhastat av Europaparlamentet att i dagsläget uppmana EU-kommissionen att snabbt föreslå ett förbud mot denna användning.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg