Milan BRGLEZ Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Словения - Socialni demokrati (Словения)

Роден : ,

Становища в качеството на докладчик в сянка Milan BRGLEZ

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg