Manon AUBRY Manon AUBRY
Manon AUBRY

Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL

Съпредседател

Франция - La France Insoumise (Франция)

Роден : , Frejus

Становища в качеството на докладчик в сянка Manon AUBRY

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ към механизъм на ЕС за въглеродна корекция по границите, който отговаря на изискванията на СТО

11-12-2020 ECON_AD(2020)657390 PE657.390v02-00 ECON
Luis GARICANO

СТАНОВИЩЕ относно отговорността на дружествата за екологични щети

09-12-2020 DEVE_AD(2020)658987 PE658.987v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

СТАНОВИЩЕ относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

СТАНОВИЩЕ съдържаща препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност

18-11-2020 DEVE_AD(2020)657424 PE657.424v02-00 DEVE
Marc TARABELLA

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинен от ЕС процес на глобално обезлесяване

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

СТАНОВИЩЕ относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

СТАНОВИЩЕ относно предложението за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

СТАНОВИЩЕ относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg