Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Полша

Роден : , Kępno

9-ти парламентарен мандат Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Политически групи

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

членове

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по регионално развитие
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Комисия по регионално развитие
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 05-04-2022 / 15-07-2024 : Подкомисия по данъчните въпроси

Заместник

 • 02-07-2019 / 01-07-2020 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 02-07-2020 / 19-01-2022 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-09-2020 / 19-01-2022 : Подкомисия по данъчните въпроси
 • 20-01-2022 / 04-04-2022 : Подкомисия по данъчните въпроси
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Комисия по икономически и парични въпроси

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

30-09-2020 REGI_AD(2020)653814 PE653.814v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III –

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2024 година

31-08-2023 ECON_AD(2023)749199 PE749.199v02-00 ECON
Eva Maria POPTCHEVA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение и за изменение на регламенти (ЕС) № 168/2013, (ЕС) 2018/858, 2018/1724 и (ЕС) 2019/1020

19-07-2023 REGI_AD(2023)751730 PE751.730v01-00 REGI
Franc BOGOVIČ

СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия

10-03-2023 FEMM_AD(2023)737329 PE737.329v03-00 FEMM
Alice KUHNKE

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Записване от страна на Съюза на допълнителни акции в капитала на ЕБВР и изменение на Споразумението за създаване на ЕБВР (C9-0009/2024) (гласуване) PL

14-03-2024

W obliczu trudnych wyzwań, przed którymi stoi Ukraina, decyzja o zwiększeniu kapitału EBOR jest krokiem w kierunku zapewnienia stabilności, rozwoju i wsparcia temu krajowi. Zaangażowaniem dodatkowego kapitału EBOR potwierdzamy swoje zaangażowanie w wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego Ukrainy oraz promowanie zasad demokracji i praworządności. EBOR odgrywa kluczową rolę w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych, które mają istotny wpływ na życie mieszkańców Ukrainy. Dlatego głosowałam za podwyższeniem kapitału EBOR oraz za zmianą umowy o jego utworzeniu.

Законодателен акт за изкуствения интелект (A9-0188/2023 - Brando Benifei, Dragoş Tudorache) PL

13-03-2024

Musimy chronić prywatność, wolność i zapewnić równowagę między bezpieczeństwem publicznym a prawami Europejczyków. Ograniczenie stosowania systemów identyfikacji biometrycznej dla organów ścigania jest istotne dla naszej ochrony. Wprowadzenie zakazu klasyfikacji punktowej społeczeństwa oraz manipulacji za pomocą sztucznej inteligencji zapobiegnie dyskryminacji, manipulacji politycznej oraz podtrzyma zaufanie do technologii. Obszar sztucznej inteligencji wymaga uregulowania w sposób kompleksowy i przemyślany, mający na uwadze dobro społeczności oraz ochronę praw jednostek.

Изменение на Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове (A9-0060/2024 - Laura Ballarín Cereza) PL

13-03-2024

Wprowadzenie zmian w metodach rozwiązywania sporów to nie tylko kwestia efektywności, ale również sprawiedliwości. Jasne standardy oraz odpowiednie szkolenia dla mediatorów i arbitrażystów są niezbędne, aby uniknąć niesprawiedliwych decyzji. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród konsumentów to nie tylko kwestia prawa, ale także moralnego obowiązku zapewnienia wszystkim równego dostępu do sprawiedliwości. Skuteczne procedury i odpowiednie regulacje są fundamentem zaufania społecznego, dlatego ich poprawa jest niezbędna w budowaniu lepszego społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i szacunku dla każdej jednostki.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към Бюрото, Председателския съвет и Квесторската колегия

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси до председателя относно Бюрото, Председателския съвет и квесторската колегия във връзка със съответните им задължения. Член 32, параграф 2

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП

Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции

В съответствие с член 143 от Правилника за дейността на ЕП всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Тези предложения за резолюция изразяват позицията на внеслия ги член на Парламента. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение дали да предприеме действия във връзка с предложението за резолюция и ако случаят е такъв, коя да бъде приложимата процедура. Когато комисия реши да предприеме действия във връзка с предложение за резолюция, по-подробна информация се публикува на тази страница, под въпросната резолюция. Член 143

Декларации

Всички декларации по-долу са подписани от члена на ЕП дори ако подписът не е видим в онлайн копието.